พานาโซนิค ประกาศผลการคัดเลือกนิสิต นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
“ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต ประจำปี 2564”

พานาโซนิค ประกาศผลการคัดเลือกนิสิต นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา “ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต ประจำปี 2564”

ตามที่สำนักงานทุนพานาโซนิคได้เปิดรับสมัคร นิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยรัฐบาลในประเทศไทย ทั้ง 7 สาขา ได้แก่ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineering), วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering), วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering), วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering), วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering), วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering), วิศวกรรมแมคคราทรอนิกส์ (Mechatronics Engineering)  เข้ารับทุนการศึกษา “ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต ประจำปี 2564” และในปีนี้ มีนิสิต นักศึกษาสมัครเข้ามาจำนวนทั้งสิ้น 277 คน

บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีนิสิต นักศึกษาผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายปวริศ เรืองจุติโพธิ์พาน
2. นายมุฮัมมัด บินฮาร์
3. นายธีรภัทร สมประสงค์
4. นายจุลพัทร์ จรัสสุรีย์ฉาย
5. นางสาวเพชรมณี จันสุข
6. นางสาวณัชยา อ่อนสองชั้น
7. นางสาวชญานิศ ศิลปธรรมวานิช
8. นางสาวชุติกาญจน์ ชมภู่
9. นางสาวกรณิศ นองเนือง
10. นางสาวธัญมน แซ่ตั้ง

โดยผู้มีรายชื่อดังกล่าว จะได้รับการติดต่อจากสำนักงานทุนพานาโซนิคเพื่อเข้ารับการปฐมนิเทศและร่วมพิธีมอบทุนการศึกษากับสำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิคในประเทศไทย ในวันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ (Microsoft Teams)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสำนักงานทุนการศึกษาพานาโซนิค โทร 02-649-0871