฿ #,###.00 000 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

ประกาศผลการประกวดผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 18

ประกาศผลการประกวดผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 18

ประกาศผลการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่18

บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กรมศิลปากร ขอเชิญศิลปินและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ”   ครั้งที่ 18 นั้น

บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกและตัดสินผลงานที่เข้าประกวด จำนวน 47 ชิ้น  จากจำนวน 178 ชิ้น จากจำนวนศิลปินที่ส่งผลงานจำนวน 131 คน รางวัลยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลยอดเยี่ยม อันดับที่ 2จำนวน 2 รางวัล รางวัลยอดเยี่ยม อันดับที่ 3 จำนวน 3 รางวัล รางวัลดีเด่น จำนวน 10 รางวัล และมีผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับเข้าร่วมแสดง จำนวน 31 ชิ้น ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1

1. นายสุรเดช วัฒนาประดิษฐชัย    

ผลงานชื่อ

เด็กหญิง

รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2

1. นางสาวธิดารัตน์ จันทเชื้อ       

ผลงานชื่อ

มัสยิดจักรพงษ์

2. นายอภิสิทธิ์ ศิดสันเทียะ

ผลงานชื่อ

ผ้าผืนเดียว หมายเลข 1

รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3

1. นางสาวนิลยา บรรดาศักดิ์

ผลงานชื่อ

เส้นสายแห่งความสุข หมายเลข 4

2. นายไทรเติ้ล เงาะอาศัย

ผลงานชื่อ

วัตถุนิยมทำให้คนตาบอด

3. นายณัฐิวุฒิ พวงพี      

ผลงานชื่อ

นัยบ้าน

รางวัลดีเด่น

1. นายผดุงพงษ์ สารุโณ 

ผลงานชื่อ

Fabric Lace 1

2. นายจิรโรจน์ ศรียะพันธุ์

ผลงานชื่อ

สีสันของภาคใต้

3. นางสาวสุภาภรณ์ จุลกะ   

ผลงานชื่อ

ดอกไม้ของแม่ หมายเลข 33

4. นายสิทธิศักดิ์ ทองดีนอก        

ผลงานชื่อ

ตาก 1

5. นายสิทธิศัdddดีนอก
    นายธณัฐ สุวรรณภัฏ      

ผลงานชื่อ

การเติมเต็มของสายสัมพันธ์แห่งความรัก 1

6. นางสาวนอเดียนา บีฮิง

ผลงานชื่อ

บ้านในความทรงจำ หมายเลข 2

7. นายชุมพล พรหมจรรย์

ผลงานชื่อ

วิ่งควายจับโปเกม่อน

8. นางสาววนาภรณ์ เตี่ยมังกรพันธุ์

ผลงานชื่อ

การแข่งขัน

9. นายอภิวัฒน์ บรรลือ

ผลงานชื่อ

เรือโนอา

10. นายนิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส         

ผลงานชื่อ

เพลงปลาตะเพียน

รายชื่อศิลปินที่ได้รับคัดเลือกผลงานเข้าร่วมแสดง

1. นายอนันต์ยศ จันทร์นวล

ผลงานชื่อ

เนื้ออันโอชะ หมายเลข 1

2. นายผดุงพงษ์ สารุโณ 

ผลงานชื่อ

Fabric Lace 2

3. นายสีหนาท ลองมณี 

ผลงานชื่อ

รูปโลกีย์ 1

4. นางสาวสุภาภรณ์ จุลกะ      

ผลงานชื่อ

ดอกไม้ของแม่ หมายเลข 38

5. นายสิทธิศักดิ์ ทองดีนอก      

ผลงานชื่อ

ตาก 2

6. นายสมณศักดิ์ บริบูรณ์

ผลงานชื่อ

บ้านเมืองแห่งความสุขสมบูรณ์

7. นายสุรเดช วัฒนาประดิษฐชัย

ผลงานชื่อ

เพื่อน

8. นายณรัชต์ กลิ่นสุดใจ

ผลงานชื่อ

จิตลิง

9. นางสาวจิตตกานต์      และ
    นายธณัฐ สุวรรณภัฏ

ผลงานชื่อ

การเติมเต็มของสายสัมพันธ์แห่งความรัก 2

10. นางสาวไซนับ หะยีเจ๊ะดอเลาะ

ผลงานชื่อ

ความผูกพันและครอบครัวในทัศนะอิสลาม 1

11. นางสาวพฤตินันทร์ ดำนิ่ม

ผลงานชื่อ

ร่องรอยจากสัมพันธภาพของครอบครัว

12. นางสาวธนธร สรรพกิจจำนง

ผลงานชื่อ

จดหมายรัก

13. นางสาวนูรียา วาจิ      

ผลงานชื่อ

เหตุการณ์นั้น ... ฉันรู้สึกว่า

14. นายวฤทธิ ไพศาลจิรศักดิ์

ผลงานชื่อ

เส้นทางอุปสรรค

15. นายอภิวัฒน์ บรรลือ

ผลงานชื่อ

โลกของเรา

16. นายไทรเติ้ล เงาะอาศัย

ผลงานชื่อ

ความงดงามของชีวิต

17. นายจักรชัย เพชรปานกัน

ผลงานชื่อ

วิถีชีวิต

18. นายเกษศักดา วิมลทาง

ผลงานชื่อ

ผลกระทบ บริโภค

19. นายณรงค์ฤทธิ์ กาลจิตร์

ผลงานชื่อ

โลกจิตกร

20. นายเปจัง มิตรสาธิต

ผลงานชื่อ

คิดถึงกันและกัน

21. นายพงศ์ศิริ คิดดี

ผลงานชื่อ

บรรยากาศของสีแห่งความศรัทธา No.1

22. นายธีรวัฒน์ ลอดภัย

ผลงานชื่อ

ภูมิทัศน์อีสานในอุดมคติ

23. นายสัมฤทธิ์ ตั้นปา

ผลงานชื่อ

เอราวัณ

24. นายรชตะ กาญจนสุนทร

ผลงานชื่อ

สัมพันธภาพในธรรมชาติ

25. นางสาวธัญญาพันธ์ คนพรหม

ผลงานชื่อ

จำปีหมายเลข 1

26. นายธนพล ขวัญทองยิม

ผลงานชื่อ

บ้านของคนใต้

27. นางสาวปทุมวัลย์ ภู่เพชร

ผลงานชื่อ

ความอุดมสมบูรณ์สายน้ำตกสีทอง

28. นางสาวศุภานันท์ แซ่ตั้ง

ผลงานชื่อ

วัดเขาปูน

29. นายวรยศ แก้วศรี

ผลงานชื่อ

เผา?

30. นางสาวเบญจวรรณ ยุพาพันธ์

ผลงานชื่อ

เสน่ห์อัตลักษณ์ทักษิณ

31. นางสาวสาวิตรี หนุดหละ

ผลงานชื่อ

วิจิตรตระกาแห่งความศรัทธา หมายเลข 2

ประกาศ ณ วันที่   9  กันยายน  พ.ศ. 2559