฿ #,###.00 000 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

ประกาศผลการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 20

ประกาศผลการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 20

       จากที่ บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกรมศิลปากร เปิดโอกาสให้ศิลปินและผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดผลงานในการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ 20 ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์ของชีวิต” แล้วนั้น

       บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกและตัดสินผลงานที่เข้าประกวด จำนวน 60 ชิ้น  จากจำนวน 216 ชิ้น จากจำนวนศิลปินที่ส่งผลงานจำนวน 132 คน รางวัลยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลยอดเยี่ยม อันดับที่ 2จำนวน 2 รางวัล รางวัลยอดเยี่ยม อันดับที่ 3 จำนวน 3 รางวัล รางวัลดีเด่น จำนวน 10 รางวัล และมีผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับเข้าร่วมแสดง จำนวน 44 ชิ้น ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1

นางสาวศิริพร เพ็ชรเนตร

ผลงานชื่อ

ลิงที่รอดชีวิต

รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2

นายอนันต์ยศ จันทร์นวล

ผลงานชื่อ

ไทยงม

นายชมรวี สุขโสม

ผลงานชื่อ

ตัวฉันกับความสุขที่หายไป

รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3

นายวฤทธิ ไพศาลจิรศักดิ์

ผลงานชื่อ

เหยื่อของความรุนแรง

นายผดุงพงษ์ สารุโณ

ผลงานชื่อ

จริงหรือหลอก

นายอานนท์ เลิศพูลผล

ผลงานชื่อ

ซ้ายสังหาร

รางวัลดีเด่น

นายประสานพันธุ์ ภู่แต่ง

ผลงานชื่อ

กลับบ้าน

นายวีระยุทธ  ใจว่อง

ผลงานชื่อ

อนุบาล 2/8

นายอภิวัฒน์ บรรลือ

ผลงานชื่อ

ตึกไทยคู่ฟ้า

นายณัฐพงษ์ ฤคดี

ผลงานชื่อ

Eternal

นายวีระพงศ์ แสนสมพร

ผลงานชื่อ

ดอกไม้ (พิษ)

นายนิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส

ผลงานชื่อ

นิทานของแม่ 2

นายนภนันท์ รังสีธรรมคุณ

ผลงานชื่อ

เต๋า

นายชัยชนะ ลือตระกูล

ผลงานชื่อ

Transform Rhythm no.2

นางสาวสุภาภรณ์ จุลกะ

ผลงานชื่อ

My Flower no.64

นางสาวพฤตินันทร์ ดำนิ่ม

ผลงานชื่อ

อุ่นใจยามค่ำคืน 1

ร่วมแสดง

นายจิรศักดิ์ อนุจร

ผลงานชื่อ

ปิดหน้าปิดตาไม่ให้เห็น

นายนภาพล อุลุชาฎะ

ผลงานชื่อ

โลกปัจจุบัน 2

นายอภิวัฒน์ บรรลือ

ผลงานชื่อ

ช้อปธรรมชาติ

นายวฤทธิ ไพศาลจิรศักดิ์        

ผลงานชื่อ

ของหวาน (เหยื่อ)

นางสาวศิริพร เพ็ชรเนตร

ผลงานชื่อ

Lemur CITES

นางสาวเสาวลักษณ์ ฤทธิพันธ์

ผลงานชื่อ

ความสุขภายใต้การใช้แรงงาน

นางสาวธนวัน สุขจิตต์

ผลงานชื่อ

ความสมดุล 1

นางสาวกรรณิกา โชติชัย

ผลงานชื่อ

Paradise Land 2

นายวิเชียร คงสวัสดิ์

ผลงานชื่อ

สงบ 03

นางสาวญาณิศา เทิดรัตนพงศ์

ผลงานชื่อ

ยินดีที่ปล่อยวาง

นายอัยฤทธิ์ ธิลา

ผลงานชื่อ

ก่อน-หลัง

นายเจษฎากร แดงอร่าม

ผลงานชื่อ

Connection Moments

นายวีระพงศ์ แสนสมพร

ผลงานชื่อ

ภาพเหมือน (เมือง)

นายกฤตนัน ขันคำนันต๊ะ

ผลงานชื่อ

ร่วมแรงร่วมใจ

นายนิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส

ผลงานชื่อ

นิทานของแม่ 3

นายชัชรินทร์ เชื้อคำเพ็ง

ผลงานชื่อ

พฤติกรรมซ่อนเร้นหมายเลข 2

นายสกล เต่ากล่ำ

ผลงานชื่อ

เพียงสัมผัส

นายณัฐวุฒิ กองลี

ผลงานชื่อ

เขียวคาว

นายชาญณรงค์ แดงประคำ

ผลงานชื่อ

ชีวิต สังคมเมือง

นายธนโชติ เกตุบุรมย์

ผลงานชื่อ

โชว์เชี่ยวแคม พฤษภาคม 2018

นางสาวรชนิศ พานทอง

ผลงานชื่อ

Undisclosed

นายชัยพัฒน์ โกศลประดิษฐ์

ผลงานชื่อ

รวมใจรัก

นายเจษฎา ส้องเจริญ

ผลงานชื่อ

พื้นที่โตรงสร้างสะท้อนชีวิต 1

นายสุธาวี สมบูรณ์ผล

ผลงานชื่อ

ศูนย์กลาง

นายพิษณุ วงศ์วิไลพิสิฐ

ผลงานชื่อ

ความสมบูรณ์ภายใต้สิ่งบดบัง

นายราชวุธ คุรุวงศ์วัฒนา

ผลงานชื่อ

เบญจรงค์ 2

นายผดุงพงษ์ สารุโน

ผลงานชื่อ

ภายในคือจริง

นางสาววรรณนิศา สมบูรณ์

ผลงานชื่อ

ดอยหลวงเชียงดาว 1

นางสาวจารุวรรณ เมืองขวา

ผลงานชื่อ

ธาตุความงามและเมือง

นายภูมินทร์ ภูผา

ผลงานชื่อ

กระถางธูป

นายสิทธิศักดิ์ ทองดีนอก

ผลงานชื่อ

พื้นที่ทั้งสอง

นายณฐกร คำกายปรง

ผลงานชื่อ

เตียงสีเลือด

นายสมณศักดิ์ บริบูรณ์

ผลงานชื่อ

เมียงมอง-มองเมือง

นางสาวบัวขาว ผะสม

ผลงานชื่อ

รองเท้าช๊อคโกแลตแสนอร่อย

นายกรณิศ พ่วงพันสี

ผลงานชื่อ

มีกลับไม่เห็น เห็นกลับไม่มี 3

นายสุพัฒน์ มุงแสน

ผลงานชื่อ

เส้นวิถีชีวิต

นายประเสริฐ  พรมหงษ์

ผลงานชื่อ

ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้

นางสาวบุญฑริกา  นนทะมา

ผลงานชื่อ

ครอบครัวหนึ่ง

สุรเดช วัฒนาประดิษฐชัย

ผลงานชื่อ

เด็กในชุดแดง

นายสวนิต พิมพ์สาร

ผลงานชื่อ

สังขาลกับกาลเวลา

นายวายุ เพชรจันทร์ศรี

ผลงานชื่อ

จินตนาการความรู้สึกกลัวที่เกิดในความฝัน 2

นางสาวมนพัทธ์  สัจจาสัย

ผลงานชื่อ

การถ่ายทอดความสุขผ่านวิถีชีวิตชาวสวน

นางสาวณัฐกานต์  ชูอินทร์

ผลงานชื่อ

กับดักชีวิต

นายมรุต มากขาว

ผลงานชื่อ

"ฉัน"

ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน  พ.ศ. 2561