พานาโซนิค ประกาศผลการคัดเลือกนิสิต นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา “ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต ประจำปี 2562”

ตามที่สำนักงานทุนพานาโซนิคได้เปิดรับสมัคร นิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยรัฐบาลในประเทศไทย ทั้ง 7 สาขา ได้แก่ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineering), วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering), วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering), วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering), วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering), วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering), วิศวกรรมแมคคราทรอนิกส์ (Mechatronics Engineering)  เข้ารับทุนการศึกษา “ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต ประจำปี 2562” ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายนที่ผ่านมา

บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาเป็นที่แล้วเสร็จ และมีนิสิต นักศึกษาสมัครเข้ามาทั้งสิ้น 153 คน และผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น จำนวน 10 คน ได้แก่

1.นายปกป้อง         เหมเวช
2.นายจรัณณ์          วรรณธนวิจารณ์
3.นายพรชัย           เจียมวิวัฒน์
4.นายวงศกร          ขาวประเสริฐ
5.นายกิตติวัฒน์      ราชคฤห์
6.นางสาววันวิสา     คำรัง
7.นางสาวภาวิดา     มาป้อง
8.นางสาวลลิตา      สร้อยโพธิ์พันธุ์
9.นายวุฒิชัย          ขันชะลี
10.นายธนพงษ์      อังคะ

โดยผู้มีรายชื่อดังกล่าว กรุณาเข้ารายงานตัวเพื่อรับการปฐมนิเทศและร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษาที่สำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิคในประเทศไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสำนักงานทุนการศึกษาพานาโซนิค โทร 02-649-0888 ต่อ 755