฿ #,###.00 000 false categorybrowsepage,comparepage,wishlistpage,learncontentpage false news_article false 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

พานาโซนิคร่วมปลูกป่า เรียนรู้วิถีเกษตร

จากการที่สหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 5มิถุนายนเป็นวันสิ่งแวดโลก พานาโซนิคซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ก็ได้ประกาศให้เดือนมิถุนายนเป็นเดือนแห่งสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทยจึงได้จัดกิจกรรม “พานาโซนิคร่วมปลูกป่า เรียนรู้วิถีเกษตร ” ขึ้น ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร “Eco Eyes Village” บ้านมะค่า ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก

กิจกรรมในครั้งนี้พานาโซนิคได้ร่วมมือกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (FEED) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 512 คน ได้แก่ ผู้บริหารพานาโซนิค พนักงานและครอบครัว นักเรียนทุนพานาโซนิค เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ โดยทั้งหมดได้ร่วมกันทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่ กิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมปลูกไม้ดอก กิจกรรมดำนา กิจกรรมเพาะเห็ด และกิจกรรมปลูกผักออแกนิกส์ 

มร.ฮิเดคาสึ อิโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย กล่าวว่า “พานาโซนิคมีเป้าหมายที่จะปลูกต้นไม้ให้ได้ 10,000,000 ต้น (สิบล้าน) ทั่วโลก และให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมจำนวน 3,00,000 (สามล้าน) คนทั่วโลก ภายในปี 2561 ซึ่งเป็นปีที่พานาโซนิคครบรอบ 100 ปีแห่งการก่อตั้งและหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยให้เกิดการตระหนักและเรียนรู้ในเรื่องความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและหวังว่าทุก ๆท่านจะสนุกและมีความสุขกับกิจกรรมในวันนี้”

นายชาตรี จิวประกอบวงศ์ ตัวแทนพนักงานพานาโซนิคที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวว่า “ผมโตมากับข้าว แต่ไม่เคยรู้ว่าวิธีการปลูกข้าวเป็นอย่างไร ผมอยากสัมผัสแหล่งกำเนิดของมันด้วยมือเปล่า จึงมาร่วมกิจกรรมนี้กับบริษัท ฯ ประสบการณ์จากการปลูกข้าวในครั้งนี้ทำให้ผมได้เรียนรู้วิถีชีวิตของเกษตรกรและวิถีชุมชนแห่งการช่วยเหลือกันของสังคมไทยอีกทางหนึ่ง ซึ่งทำให้ผมรู้สึกภูมิใจมากครับที่ได้ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้”

พานาโซนิคร่วมปลูกป่า เรียนรู้วิถีเกษตร
พานาโซนิคร่วมปลูกป่า เรียนรู้วิถีเกษตร
พานาโซนิคร่วมปลูกป่า เรียนรู้วิถีเกษตร
พานาโซนิคร่วมปลูกป่า เรียนรู้วิถีเกษตร
พานาโซนิคร่วมปลูกป่า เรียนรู้วิถีเกษตร
พานาโซนิคร่วมปลูกป่า เรียนรู้วิถีเกษตร
พานาโซนิคร่วมปลูกป่า เรียนรู้วิถีเกษตร
พานาโซนิคร่วมปลูกป่า เรียนรู้วิถีเกษตร
พานาโซนิคร่วมปลูกป่า เรียนรู้วิถีเกษตร
พานาโซนิคร่วมปลูกป่า เรียนรู้วิถีเกษตร
พานาโซนิคร่วมปลูกป่า เรียนรู้วิถีเกษตร
พานาโซนิคร่วมปลูกป่า เรียนรู้วิถีเกษตร
พานาโซนิคร่วมปลูกป่า เรียนรู้วิถีเกษตร
พานาโซนิคร่วมปลูกป่า เรียนรู้วิถีเกษตร