พานาโซนิค ประกาศผลการคัดเลือกนิสิต นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา “ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต ประจำปี 2563”

พานาโซนิค ประกาศผลการคัดเลือกนิสิต นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา “ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต ประจำปี 2563”

ตามที่สำนักงานทุนพานาโซนิคได้เปิดรับสมัคร นิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยรัฐบาลในประเทศไทย ทั้ง 7 สาขา ได้แก่ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineering), วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering), วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering), วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering), วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering), วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering), วิศวกรรมแมคคราทรอนิกส์ (Mechatronics Engineering) เข้ารับทุนการศึกษา “ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต ประจำปี 2563” และในปีนี้ มีนิสิต นักศึกษาสมัครเข้ามาทั้งสิ้น 290 คน

บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาเป็นที่แล้วเสร็จ โดยมีนิสิต นักศึกษาผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น จำนวน 10 คน ได้แก่

  1. นายอัฑฒวิชญ์ ท้วมรุ่งโรจน์
  2. นางสาวพัทธมน ตฤษณะศุขะ
  3. นางสาวอภินันท์ อภิวงค์
  4. นางสาวสุมินชา ชลอวงษ์
  5. นายภพธรรม เจริญแนว
  6. นายธำรง ดำรงรักษ์สุนทร
  7. นายชัยภัทร เมธา
  8. นายมานัสสุพล แซ่ตั๊น
  9. นางสาวพรธิดา เส้นทอง
  10. นายนพรัตน์ เผ่ามงคล

โดยผู้มีรายชื่อดังกล่าว กรุณาเข้ารายงานตัวเพื่อรับการปฐมนิเทศและร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษาที่สำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิคในประเทศไทย ในวันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 นี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสำนักงานทุนการศึกษาพานาโซนิค โทร 02-649-0888 ต่อ 771