฿ #,###.00 000 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

พานาโซนิคร่วมปลูกป่าพัฒนาห้องเรียนธรรมชาติ

จากการที่สหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 5มิถุนายนเป็นวันสิ่งแวดโลก พานาโซนิคซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ก็ได้ประกาศให้เดือนมิถุนายนเป็นเดือนแห่งสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทยจึงได้จัดกิจกรรม “พานาโซนิคร่วมปลูกป่าพัฒนาห้องเรียนธรรมชาติ” ขึ้น ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร “Eco Eyes Village” บ้านมะค่า ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก  

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร (Eco Eyes Village) มีพื้นที่ประมาณ 30 ไร่ เป็นพื้นที่ราบต่ำ ล้อมรอบไปด้วยพื้นที่ทำการเกษตร จึงเหมาะสมในการที่จะฟื้นฟูและพัฒนาให้เป็นห้องเรียนธรรมชาติของเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา ผู้นำชุมชมและผู้ทีสนใจทั่วไป

กิจกรรมในครั้งนี้พานาโซนิคได้ร่วมมือกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (FEED) , องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ , โรงเรียนและชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 400 คน ได้แก่ ผู้บริหารพานาโซนิค พนักงานและครอบครัว นักเรียนทุนพานาโซนิค เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ รวมไปถึงนักเรียน คุณครูจากโรงเรียนใกล้เคียง และชาวบ้านที่อยู่โดยรอบบริเวณนี้ โดยทั้งหมดได้ร่วมกันปลูกกล้าไม้จำนวน 2,000 ต้น ได้แก่ ต้นมะค่าโมง ต้นพิกุล ต้นราชพฤกษ์ ต้นนนทรี เป็นต้น  

มร.ทาเคชิ โนะโมโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมในวันนี้จะช่วยให้เกิดการตระหนักและเรียนรู่ในเรื่องความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและหวังว่าพื้นที่แห่งนี้จะเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติให้กับเยาชนต่อไปในอนาคต”

นางสาวนุสรา โรจน์วิลาวัลย์ ตัวแทนพนักงานพานาโซนิคที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวว่า “รู้สึกดีใจที่ทางบริษัท ฯ ได้จัดกิจกรรมที่ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปลูกป่าเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ทางธรรมชาติ และได้เรียนรู้การปลูกต้นกล้าไม้ที่บริเวณพื้นดินเป็นดินเลนครั้งแรก ทำให้รู้ว่าจะต้องทำการปลูกอย่างไรเพื่อให้ต้นกล้าไม้สามารถเจริญเติบโตได้และกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สนุกมาก ๆ เลยคะ อยากจะให้บริษัท ฯ จัดแบบนี้อีกบ่อย ๆ คะ”

พานาโซนิคร่วมปลูกป่าพัฒนาห้องเรียนธรรมชาติ
พานาโซนิคร่วมปลูกป่าพัฒนาห้องเรียนธรรมชาติ
พานาโซนิคร่วมปลูกป่าพัฒนาห้องเรียนธรรมชาติ
พานาโซนิคร่วมปลูกป่าพัฒนาห้องเรียนธรรมชาติ
พานาโซนิคร่วมปลูกป่าพัฒนาห้องเรียนธรรมชาติ
พานาโซนิคร่วมปลูกป่าพัฒนาห้องเรียนธรรมชาติ
พานาโซนิคร่วมปลูกป่าพัฒนาห้องเรียนธรรมชาติ
พานาโซนิคร่วมปลูกป่าพัฒนาห้องเรียนธรรมชาติ
พานาโซนิคร่วมปลูกป่าพัฒนาห้องเรียนธรรมชาติ
พานาโซนิคร่วมปลูกป่าพัฒนาห้องเรียนธรรมชาติ
พานาโซนิคร่วมปลูกป่าพัฒนาห้องเรียนธรรมชาติ