อนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้า(*¹) ได้รับการยืนยันจากการทดสอบการกำจัดไวรัส(*²) แล้วว่ามีผลต้านไวรัส
- โดยคาดหวังผลลัพธ์ต่อไวรัสดื้อยาชนิดรุนแรงและไวรัสที่ไม่ทราบชนิด(*³) -

Panasonic Corporation ได้ทดสอบการกำจัดไวรัสและตรวจสอบผลการต้านไวรัสของอนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้าขนาดนาโนที่เรียกว่า nanoe™ ซึ่งสร้างขึ้นจากการใช้กระแสไฟฟ้าแรงสูง ทดสอบโดยร่วมมือกับ Charles River Biopharmaceutical Services GmbH ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยที่ได้มาตรฐาน German GLP (Good Laboratory Practice)

ไวรัสจำนวนมากที่ก่อโรคในมนุษย์ปรากฏอยู่ตามธรรมชาติ แม้กระทั่งในปัจจุบันก็ยังมีการค้นพบไวรัสชนิดใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น HIV หรือไวรัสที่ทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง และไวรัสโคโรน่า SARS(*4) หรือเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดไข้หวัดนกชนิดรุนแรงที่พวกเรายังจำกันได้ดี เชื้อโรคเหล่านี้แพร่ระบาดในวงกว้างไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศญี่ปุ่น แต่แพร่ระบาดไปทั่วโลกและกลายเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตมนุษย์อย่างมาก
เนื่องจากมีโอกาสสูงที่จะมีการค้นพบไวรัสชนิดใหม่ๆ ที่จะแพร่ระบาดในวงกว้าง เราจึงแบ่งกลุ่มของไวรัสด้วยวิธีการทดสอบการกำจัดไวรัสตามหลักเกณฑ์การแบ่งกลุ่ม (เปลือกหุ้มไวรัส(*5) พันธุกรรม(*6) และขนาด) ไวรัสสี่ชนิดที่เป็นไปตามเกณฑ์เหล่านี้ถูกแบ่งกลุ่มตามการต้านคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ (ไวรัสซีโนโทรปิกลูคีเมียในหนู, เอนเซพฟาโลมัยโอคาร์ไดทิสไวรัส, ไวรัสพิษสุนัขบ้าเทียม และพาร์โวไวรัสในสุกร) เราได้ตรวจสอบแล้วว่าอนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้า nanoe™ มีผลต้านไวรัสทั้งสี่ชนิดนี้ ผลการตรวจสอบแสดงให้เห็นว่ามีผลต้านไวรัสดื้อยาชนิดรุนแรงและไวรัสที่ไม่ทราบชนิด

วิธีการตรวจสอบ

ไวรัสสี่ชนิดถูกคัดเลือกตามการทดสอบการกำจัดไวรัส (Guideline ICHQ5A, CPMP/BMP/269/95, Pharmaceutical Affairs Bureau #329) ซึ่งออกแบบมาเพื่อผลิตภัณฑ์ยา จากนั้นไวรัสทั้งสี่ชนิดนี้จะถูกนำมาทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความสอดคล้องกับ GLP โดยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มแรกที่มีการสัมผัสกับอนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้าและอีกกลุ่มที่ไม่มีการสัมผัส

ผลการทดสอบ

ผลลัพธ์ยืนยันว่าค่าการติดเชื้อไวรัส 99% ของไวรัสทั้งสี่ชนิดถูกยับยั้งในหกชั่วโมง

หลักการสร้างอนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้า

ขั้วไฟฟ้าระดับละอองถูกทำให้เย็นด้วยองค์ประกอบเพลเทียร์ เพื่อทำการควบแน่นน้ำในอากาศ กระแสไฟฟ้าแรงสูงจะถูกจ่ายไปทั่วๆ ขั้้วไฟฟ้าระดับละอองและขั้วไฟฟ้าด้านนอกเพื่อสร้างอนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้า nanoe™ ขนาด 5 ถึง 20 นาโนเมตร (nm)

*1: อนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้าขนาดนาโนเกิดจากการจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูงไปที่น้ำ
*2: การทดสอบนี้ออกแบบมาเพื่อคาดการณ์ผลการต้านไวรัสดื้อยาชนิดรุนแรงและไวรัสที่ไม่ทราบชนิดด้วยการตรวจสอบผลลัพธ์กับไวรัสที่คัดเลือกตามแนวทางการทดสอบ
*3: ไวรัสที่อยู่ภายใต้ขอบเขตการศึกษาและทักษะความรู้ที่มีอยู่ปัจจุบัน
*4: Edited by Takada Kenzo, 2009, "Virology" (3rd edition), P69-73, Nankodo Co., Ltd.
*5: ฟิล์มที่อยู่รอบอนุภาคไวรัส การมีหรือไม่มีฟิล์มขึ้นอยู่กับชนิดของไวรัส
*6: DNA และ RNA DNA มีบทบาทสำคัญในการสะสมและเก็บรวบรวมข้อมูลภายในนิวเคลียส ขณะที่ RNA จะถูกสังเคราะห์เมื่อจำเป็นเพื่อประมวลผลข้อมูล DNA เป็นการชั่วคราว

[สอบถามข้อมูล]

สื่อ: Miyata, Public Relations Group, Appliances Company โทร: +81-77-561-3101
ลูกค้า: HA Development Center, Corporate Engineering Division โทร: +81-6-6908-1131 (หมายเลขโทรศัพท์หลัก)

แผนกต้อนรับ (9:00-17:30 เฉพาะวันทำการ)

ข้อมูลการยืนยัน:
[คำอธิบายเกี่ยวกับการทดสอบ]

ไวรัสสี่ชนิดถูกนำมาทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความสอดคล้องกับ GLP ซึ่งคัดเลือกตามการทดสอบการกำจัดไวรัส (Guideline ICHQ5A, CPMP/BMP/269/95, Pharmaceutical Affairs Bureau #329) ซึ่งออกแบบมาเพื่อผลิตภัณฑ์ยา ไวรัสถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกมีการสัมผัสกับอนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้าและอีกกลุ่มไม่มีการสัมผัส

  • ห้องปฏิบัติการวิจัย: Charles River Biopharmaceutical Services GmbH
  • ระยะเวลาการทดสอบ: กันยายนถึงพฤศจิกายน 2011
  • สารที่ทดสอบ: ไวรัสซีโนโทรปิกลูคีเมียในหนู, เอนเซพฟาโลมัยโอคาร์ไดทิสไวรัส, ไวรัสพิษสุนัขบ้าเทียม และพาร์โวไวรัสในสุกร (แผนภูมิที่ 1)
  • วิธีการทดสอบ:
    - ปริมาตรของกล่องทดสอบ: 45 ลิตร
    - ระยะเวลาการสัมผัส: 3.6 ชั่วโมง
    - ระยะการสัมผัส: 15 ซม.

แผนภูมิที่ 1: ลักษณะของไวรัสที่คัดเลือกตาม “แนวทางการทดสอบการกำจัดไวรัส”

[ผลลัพธ์]

ค่าการติดเชื้อไวรัส 99% ของไวรัสทั้งสี่ชนิดถูกยับยั้งในหกชั่วโมง

*แปลงค่าโดยบริษัท

มุมมองของ Charles River Biopharmaceutical Services GmbH

ผลลัพธ์ชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยี nanoe™ มีศักยภาพในการต้านไวรัสโดยรวมที่มีความหลากหลายทางกายภาพซึ่งมาจากมนุษย์และสัตว์ ในระดับที่มากพอสมควร และคาดการณ์ว่ามีผลเช่นเดียวกันกับไวรัสดื้อยาชนิดรุนแรงและไวรัสที่ไม่ทราบชนิด

Charles River Biopharmaceutical Services GmbH

สถานที่ทำการของ Charles River Laboratory Group ซึ่งเป็นบริษัทระดับโลกนี้มีหน้าที่เพาะพันธุ์และจัดหาสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพสูง และดำเนินการทดสอบด้านความปลอดภัยต่างๆ สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาตั้งแต่ก่อนการทดสอบกับมนุษย์ไปจนถึงการออกจำหน่ายในท้องตลาด

- สถานที่ตั้ง: Gottfried-Hargen Str.20, 51105 โคโลญ, เยอรมนี
- บริการ: การทดสอบการกำจัดไวรัสและ TSE (GLP และไม่ใช่ GLP)

<ข้อมูลอ้างอิง>

การยืนยันผลการตรวจสอบของเทคโนโลยี nanoe™

*6 แปลงค่าโดยบริษัท

[วิธีการประเมินผล]

- การกำจัดกลิ่น: การประเมินทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีการระบุความแรงของกลิ่นหกระดับ (ยาสูบ: -1.0 โดยมีผู้รับการทดลอง 12 คน และเมทิลเมอร์แคปแทน: -1.2 โดยมีผู้รับการทดลอง 8 คน)
- การทดสอบการต้านแบคทีเรีย รา และสารก่อภูมิแพ้ นำผ้าก๊อซที่แช่ด้วยสารเป้าหมายไปสัมผัสกับอนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้า nanoe™ ในระยะเวลาที่กำหนด ก่อนจะประเมินผล
- การทดสอบการต้านไวรัส (แคลลิซิไวรัสในแมว): นำผ้าที่แช่ด้วยไวรัสไปสัมผัสกับอนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้า nanoe™ ในระยะเวลาที่กำหนด ก่อนจะประเมินผล
- การทดสอบการต้านไวรัส (ไข้หวัดนก ไข้หัดสุนัข หรือไข้หวัดใหญ่): สัมผัสกับอนุภาคน้ำที่มีประจุไฟฟ้า nanoe™ โดยตรง ก่อนจะประเมินผล

*ข่าวต่อไปนี้มีเนื้อหาข่าวที่ถูกต้อง ณ เวลาที่พิมพ์ แต่อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทราบว่าเอกสารเหล่านี้อาจมีข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน