฿ #,###.00 000 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

ประกาศผลการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ 15

ประกาศผลการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค
“เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ. 2556
ตามประกาศของบริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เรื่องการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 15 และได้เชิญชวนศิลปินส่งผลงานฯ เข้าร่วมในการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินได้ดำเนินการคัดเลือกตัดสินผลงานจิตรกรรมของ ศิลปินที่ส่งเข้าร่วมในการประกวดฯ ในครั้งนี้จำนวน 178 ชิ้น จากจำนวนศิลปินที่ส่งผลงานจำนวน 111 คน ผลการตัดสินมี รางวัลยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 จำนวน 1 คน รางวัลยอดเยี่ยม อันดับที่ 2 จำนวน 2 คน รางวัลยอดเยี่ยม อันดับที่ 3 จำนวน 3 คน รางวัลดีเด่น จำนวน 10 คน และมีผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้ร่วมเสดง จำนวน 37 คน ดังมีรายนาม ดังต่อไปนี้

รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1    
นางสาวอัญชลี  อารยะพงศ์พาณิชย์ ผลงานชื่อ “ Fighting Cat”
     
รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2    
นายประวิทย์  ล้ำเจริญ ผลงานชื่อ “ I ron man 3”
นางสาวยามีล๊ะ  หะยี ผลงานชื่อ “เส้นใยแห่งความสุขและความปรารถนา”
     
รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3    
นายจอมพล  พัวทวี
ผลงานชื่อ “พื้นที่ความสุข หมายเลข1”
นายวีรยุทธ  แตงทอง ผลงานชื่อ “สำนึก เนื้อแท้”
นายภัทราวุธ  วัฒนะเวชศักดิ์
ผลงานชื่อ “เหยียบ  ย่ำ  ฉันเกิดอย่าได้ปราณี”
     
รางวัลดีเด่น    
นายสิทธิโชค วิเชียร      ผลงานชื่อ “วิถีชีวิตความสัมพันธ์ ความสุข หมายเลข 1”
นายอดินันท์  สะเตาะ
ผลงานชื่อ “ไฟใต้”
นายตันติกร  โนนกอง
ผลงานชื่อ “หาเช้ากินค่ำ 3”
นายกรุณา  นพคุณ
ผลงานชื่อ “กิเลสตอน "สยามหยุด  เพราะเธอทำพัง"
นายไทรเติ่ล  เงาะอาศัย
ผลงานชื่อ “สังคมพิการ 1”
นางสาววิลาวรรณ  เสาวัง
ผลงานชื่อ “พลังสีแดง”
นายกฤษฎางค์  อินทะสอน
ผลงานชื่อ “พญาเสือโก้งบ้านขวาย”
นายมานิตย์  ศรีสุวรรณ์
ผลงานชื่อ “จิตนภาพจากสภาวะจำยอม  ของจิตใต้สำนึก  15”
นายทรงวุฒิ  แก้ววิศิษฎ์
ผลงานชื่อ “องค์ประกอบอันมั่นคงของชีวิตกับจุดผืนที่ล่อนแล่น”
นายเอกพันฑ์ ตั้งเจริญ
ผลงานชื่อ “แตกตื่น !! ลูกสุนัขประหลาดหน้าคล้ายคน”
     
รายชื่อศิลปินที่ได้รับคัดเลือกผลงานเข้าร่วมแสดง    
นายจามร  นิ่มนาค ผลงานชื่อ วัตถุรองรับกรรม 2
นายอานนท์  ลุสิตานนท์
ผลงานชื่อ เรา 3 คน
นายมาตุภูมิ  หมานนุ้ย
ผลงานชื่อ มหานคร
นายศราวุธ  ยาสมุทร
ผลงานชื่อ วิถีชีวิตหมายเลข  1/1
นางสาววิลาวรรณ  เสาวัง
ผลงานชื่อ ทะเล
นายไตรรัตน์  ศรีบุรินทร์
ผลงานชื่อ Elements  of  building  No.2
นางสาวณันธา  สดชื่น
ผลงานชื่อ ความอยู่รอด 1
นางสาวณันธา  สดชื่น
ผลงานชื่อ ความอยู่รอด 2
นายวุฒิพงศ์  คำมูล
ผลงานชื่อ อยู่อย่างพอเพียง
นางสาวศุภรักษ์  นพรัตน์
ผลงานชื่อ My space 1
นายประวิทย์  ล้ำเจริญ
ผลงานชื่อ I ron man 2
นายรวีพล  ประดิษฐ์
ผลงานชื่อ อัตลักษณ์
นายจิตรกร  แก้วบัวขาว
ผลงานชื่อ ความสัมพันธ์จากวิถีและความเชื่อพื้นบ้าน
นายณัฐวุฒิ  แต่งวัฒนไพบูลย์
ผลงานชื่อ ภาพสะท้อนชีวิต 1
นายทัศนัย  นิลสนิท
ผลงานชื่อ ร่องรอยการเดินทางแห่งภาวะจิตไร้สำนึก  3
นายพณิช  ผู้ปรารถนา
ผลงานชื่อ แปรเปลี่ยน  no.2
นางสาวอรอนงค์  บริบูรณ์
ผลงานชื่อ ร่องรอยอิสรภาพ
นายกรกฎ  สังข์น้อย
ผลงานชื่อ สัตว์ร้ายในจิตใต้สำนึก
นายสราวุฒิ  โต๊ะกาหลี
ผลงานชื่อ ทิศทางชีวิต
นางสาวนูรุลฟัรดาวส์  ดิง
ผลงานชื่อ โรงเรียนสีจาง
นายตันติกร  โนนกอง
ผลงานชื่อ หาเช้ากินค่ำ  2
นายนิโรจน์  จรุงจิตวิทวัส
ผลงานชื่อ นิทานของแม่
นายเชาว์วัฒน์  พิทโยทัย
ผลงานชื่อ สีสันของคน
นายธนะชัย  พรหมรัตน์
ผลงานชื่อ การสลาย3
นางสาวพิมไสว  หุ้มกระโทก ผลงานชื่อ ความงามของวิถีชีวิตชนบท หมายเลข 2
นายไกรฤกษ์  แสวงผล
ผลงานชื่อ เกรียน
นายธนกฤต  คันธี
ผลงานชื่อ เริงร่ากันเข้าไป
นางสาวจิตวิสุทธิ์  การิโก ผลงานชื่อ ดูแม่สิ
นายพรสวรรค์  นนทะภา ผลงานชื่อ วีถีเกษตรกรรม 2
นายภูเบศ  ทองเสม ผลงานชื่อ 2 "สัตว์ร้ายในสังคม
นายธนันท์  กลิ่นตปนียกุล ผลงานชื่อ ยามเช้า
นายศิลปากร  มณีรัตน์ ผลงานชื่อ เวลา
นายวศิน  สุทธิเกษม
ผลงานชื่อ ชีวิตที่ฟอนเฟะ
นายพรหมคีรี  สุพรหมอินทร์ ผลงานชื่อ สนทนา
นายวฤทธิ  ไพศาลจิรศักดิ์ ผลงานชื่อ สถานการณ์ปัจจุบัน 2
นางสาววนาภรณ์  เตี่ยมังกรพันุ์
ผลงานชื่อ วังเวง 1
นายวราวัจน์  พิมพิสัย ผลงานชื่อ ทุกข์ทุกคน
นายอารยะ  วิเชียรฉาย
ผลงานชื่อ ทัศนียภาพเมืองจักรกล

ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานฯ
การประกวดผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 15 ประจำปี 2556