เงื่อนไขการซ่อม
1. หากลูกค้าต้องการทราบเกี่ยวกับเครื่องที่นำมาซ่อม โปรดแจ้งหมายเลขใบรับ
2. โปรดมารับเครื่องคืนตามกำหนดนัดหรือตามที่บริษัทฯ แจ้ง เวลารับเครื่อง 8.30 น. ถึง 16.30 น. ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดขัตฤกษ์ และวันทำการสุดท้ายของเดือน
3. บริษัทฯ จะทำการซ่อมตามรายการที่แจ้งไว้ในใบรับนี้ เว้นแต่บริษัทฯ เห็นว่าควรซ่อมนอกเหนือไปจากรายการที่แจ้งไว้เพื่อประสิทธิภาพของเครื่องที่ดีขึ้น ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะติดต่อลูกค้าเพื่อสอบถามยืนยันก่อนว่าต้องการซ่อมเพิ่มเติมดังกล่าวหรือไม่ หากลูกค้าตกลง บริษัทฯ จึงจะดำเนินการซ่อมต่อไป และลูกค้ายินดีจ่ายค่าซ่อมเพิ่มเติมนั้น แต่หากกรณีลูกค้าตอบตกลงแล้วเปลี่ยนใจในภายหลัง ลูกค้าต้องชำระค่าถอดอะไหล่และประกอบกลับคืน เป็นจำนวนเงินตามที่บริษัทฯ กำหนด แต่สูงสุดไม่เกินอัตราค่าซ่อมของสินค้านั้นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
4. หากลูกค้าไม่มารับเครื่องคืนเมื่อครบกำหนด 45 วัน นับจากวันที่นัด หรือวันที่ทางบริษัทฯ แจ้งให้มารับเครื่อง ทางบริษัทฯ ถือว่าลูกค้าเจตนาสละสิทธิในเครื่องซ่อมและตกลงให้บริษัทฯ ทำลายต่อไป เว้นแต่เครื่องนี้ทางบริษัทฯ มีการแจ้งโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือว่าจำเป็นต้องรอการซ่อมนาน
5. ก่อนรับเครื่องคืน ลูกค้าต้องตรวจสอบเครื่องที่รับคืน และอุปกรณ์ที่มากับเครื่องที่ระบุในใบรับนี้ หากไม่ทักท้วงเรื่องการซ่อมและอุปกรณ์ที่มากับเครื่อง ถือว่าลูกค้าได้ตรวจสอบเป็นที่พอใจแล้ว และจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆอีกภายหลัง
6. บริษัทฯ จะส่งมอบเครื่องคืนให้กับผู้ถือใบรับนี้เท่านั้น แม้ผู้รับเครื่องคืน จะไม่มีชื่อตรงกับชื่อที่แจ้งไว้ในใบรับนี้ หากใบรับสูญหาย บริษัทฯ
7. อาจปฎิเสธการคืนเครื่องให้ เว้นแต่มีหลักฐานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมายืนยัน แต่หากมีผู้นำใบรับมารับเครื่องคืนไปก่อน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ ใด ๆทั้งสิ้นและถือว่าบริษัทฯ ได้คืนเครื่องให้ผู้รับโดยสุจริต
8. ลูกค้าต้องจ่ายค่าซ่อมที่เกิดขึ้นก่อนการรับคืนเครื่อง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่คืนเครื่องหากยังไม่ได้รับเงินค่าซ่อม
9. ลูกค้าผู้นำเครื่องมาซ่อมได้รับทราบและตกลงในเงื่อนไขนี้เป็นอย่างดี โดยปราศจากข้อโต้แย้งใดๆ จึงได้ออกใบรับนี้ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

 

Repair Service Condition
1. If customer want to inquire about the repair progression, please inform number of this reception sheet
2. Please pick up the appliance according to the appointment date on this sheet or the date informed by the company, office hours 8.30 am to 4.30 pm except Saturday, Sunday, Seasonal Festival holidays and last working day of the month
3. The Company will repair the items noted in this reception sheet only, unless the company deems additional repairs is necessary for better performance of appliance. In such case, the Company will contact customer to confirm whether customer agrees to such additional repair. The company shall only proceed when the customer agrees thereof, and customer agrees to pay for such additional repair fee. In the case that customer agreed but later changed their mind, customer shall pay fee for removing parts and reassembling in the amount specified by the company but not more than the repair rate of such appliance according to the company’s policy. 
4. If customer does not come to receive their appliance within 45 days after appointment date or the date the company has notified, the company assumes customer intend to waive their appliance and agree to company for further destruction, except the company informed in writing that this appliance is in a long waiting period.
5. Before taking back the appliance, customer needs to check the appliance are in good condition, and accessories which come with the appliance that described in this reception sheet, if no objection about repairs and accessories, customer is deemed satisfactory, and shall not request any claim later.
6. The Company will return appliance to this reception sheet holders only, although the reception sheet holder does not have same name match in this reception sheet. If the reception sheet is lost, the company may refuse to return, unless there is evidence from the police to confirm and if the reception sheet holder already took the appliance back, the Company is not responsible for anything and shall be deemed the Company has returned the appliance to the reception sheet holder in good faith.
7. Customer has to pay the repairs fee that occurred before receiving the appliance. The company reserves the right not to return the appliance If the repair fee has not been paid.
8. Customer acknowledges and agrees to this repair service condition without any arguments. This job sheet is issued and signed as evidence of repair.