เรื่องราวของแบรนด์

พนักงานของ Panasonic กระตือรือร้นที่จะจัดการปัญหาสังคมหลายด้าน เพื่อบรรลุเป้าหมาย "A Better Life, A Better World" (ชีวิตที่ดีกว่า เพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น)

CONSUMER

News / Social Media