เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online
ภาพการปกป้องเมืองจากไวรัส

ระบบควบคุมอากาศสมบูรณ์แบบช่วยในการป้องกันไวรัส

ไอคอนแสดงการจัดการอากาศบริสุทธิ์

เมื่อจำนวนคนในห้องเพิ่มขึ้น
จำนวนไวรัสก็จะเพิ่มขึ้น

เซ็นเซอร์ CO2 จะเปิดใช้งานพัดลมดูดอากาศเข้า และไวรัสจะถูกขจัดออกไป

แผนภาพแสดงพัดลมดูดอากาศเข้าช่วยขจัดไวรัสและช่วยให้มีสภาพแวดล้อมทางอากาศที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น

ความเข้มข้นของ CO2 ถูกตรวจจับโดยรีโมตคอนโทรลคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ)

เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส จะมีการระบายอากาศตามการติดตามผู้โดยสารผ่านการตรวจจับ CO2

ภาพรีโมตคอนโทรล IAQ และการตรวจจับ CO2

ปริมาตรการระบายอากาศที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพในการกำจัดไวรัสได้

ไวรัสถูกปล่อยออกมาจากการจามและไอของผู้ติดเชื้อ ยิ่งขนาดอนุภาคของละอองที่ปล่อยออกมามีขนาดเล็กลงเท่าใด ละอองนั้นก็จะลอยอยู่ในอากาศนานขึ้นและเคลื่อนที่ไปไกลมากขึ้นเท่านั้น การแพร่กระจายของละอองดังกล่าวสามารถควบคุมได้ด้วยแผนการไหลเวียนอากาศภายในอาคารที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยิ่งปริมาตรและความถี่ในการระบายอากาศมากขึ้นเท่าใด ความเสี่ยงของการติดเชื้อก็จะยิ่งลดลงเท่านั้น เนื่องจากความเข้มข้นของไวรัสในอากาศเจือจางลง และปริมาณการสัมผัสของมนุษย์ลดลง

ที่มา: สถาบันสถาปัตยกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น [AIJ] (2020b) ฮับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19
Motoya Hayashi, U Yanagi, Kenichi Azuma และคณะ มาตรการป้องกันโควิด-19 ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมภายในอาคารในฤดูร้อนในประเทศญี่ปุ่น รีวิวสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น (2020)

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการระบายอากาศและความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
ไอคอนเครื่องปรับอากาศ

เมื่อความชื้นผันผวนขึ้นลง ไวรัสยังคงมีชีวิต

การควบคุมความชื้นสามารถยับยั้งกิจกรรมของไวรัสที่เกิดจากความชื้นสูงได้

แผนภาพแสดงการควบคุมความชื้นช่วยให้มีสภาพแวดล้อมทางอากาศที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น

รักษาความชื้นให้คงที่ระหว่าง 40-60%

หากต้องการช่วยป้องกันการเจ็บป่วยที่บ้าน การรักษาความชื้นสัมพัทธ์ให้อยู่ในช่วง 40-60% เป็นสิ่งสำคัญ ระบบสามารถตรวจสอบความชื้นได้อย่างต่อเนื่อง การปรับความชื้นสามารถทำได้โดยการดูดอากาศภายนอกเข้ามา การลดความชื้นสามารถทำได้โดยการขจัดความชื้นภายในอาคารด้วยโหมดแห้งของเครื่องปรับอากาศ

แผนภาพแสดงระบบจัดการคุณภาพอากาศเต็มรูปแบบพร้อมเครื่องปรับอากาศ รีโมตคอนโทรลที่เชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ และพัดลมดูดอากาศเข้า

ช่วงความชื้นที่ดีที่สุดเพื่อลดผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพ

เครื่องปรับอากาศที่มีฟังก์ชันลดความชื้นสามารถป้องกันผลกระทบด้านลบต่างๆ ได้โดยการป้องกันความชื้นในสภาพแวดล้อมไม่ให้เพิ่มขึ้น

ที่มา: Sterling, E.M. และคณะ ''เกณฑ์สำหรับการสัมผัสความชื้นของมนุษย์ในอาคารที่มีผู้อยู่อาศัย''’
ASHRAE Transactions, 1985, ฉบับที่ 91, ส่วนที่ 1

กราฟแสดงอันตรายของสารในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น
โลโก้ของ nanoe™ X

ไวรัสเกาะติดอยู่กับลูกบิดประตู
สวิตช์ไฟ และวัตถุอื่นๆ เนื่องจากการสัมผัสของมนุษย์
และไวรัสในอากาศสามารถอยู่ในห้องปิดได้

เทคโนโลยี nanoe™ X จะยับยั้งไวรัสที่เกาะติดและไวรัสในอากาศ

แผนภาพแสดง nanoe™ X ช่วยให้มีสภาพแวดล้อมทางอากาศที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น

เครื่องปรับอากาศที่มีเทคโนโลยี nanoe™ X

nanoe™ X
อนุมูลไฮดรอกซิลที่อยู่ในน้ำ อนุภาค nanoe™ X ไม่จับแน่นกับสารอื่นๆ
 

ไอออนทั่วไป
ไอออนทั่วไปจะจับแน่นกับออกซิเจนและไนโตรเจนในอากาศและถูกทำให้เป็นกลาง

ภาพอธิบายวิธีการทำงานของ nanoe™ X กับไอออนทั่วไป

ได้รับการยืนยันว่ายับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้ 91.4% ใน 8 ชั่วโมง

องค์กรวิจัยตามสัญญาระดับโลก Texcell ได้ตรวจสอบผลการยับยั้งของเทคโนโลยี nanoe™ X ต่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ด้วยการออกฤทธิ์ของอนุมูลไฮดรอกซิลที่อยู่ในน้ำ กิจกรรมของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่กว่า 91.4% ถูกยับยั้งภายใน 8 ชั่วโมงในพื้นที่ทดสอบ 6.7 ตร.ม.

(1) มีการวัดค่าไตเตอร์ที่ติดเชื้อไวรัสและใช้ในการคำนวณอัตราการยับยั้ง
(2) การตรวจสอบนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างข้อมูลการวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับผลกระทบของ nanoe™ X ต่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในสภาพห้องปฏิบัติการ ผลกระทบที่แท้จริงจะแตกต่างออกไปโดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการใช้งานผลิตภัณฑ์

กราฟแสดงการทดสอบ nanoe™ X กับ SARS-CoV-2