คุณภาพอากาศที่ดีที่สุดภายในอาคารคืออะไร

ดัชนีความร้อนความชื้น

ไม่เพียงแต่ควบคุมอุณหภูมิเท่านั้น แต่การควบคุมความชื้นยังส่งผลต่อความรู้สึกสบายอีกด้วย

ขอบเขตที่ให้ความรู้สึกสบายนิยามโดยมาตรฐาน ASHRAE*
*มาตรฐาน ANSI/ASHRAE 55-2010

ช่วงความชื้นที่ดีที่สุดเพื่อลดผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพ

ที่มา: Sterling, E.M. และคณะ “เกณฑ์สำหรับการสัมผัสความชื้นของมนุษย์ในอาคารที่มีผู้อยู่อาศัย”’
ASHRAE Transactions, 1985, ฉบับที่ 91, ส่วนที่ 1