เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

ทนต่อแรงกระแทก

lm_2-1-B_lc_1_140131

การทดสอบการตกกระแทก

แม้ว่าอาจเกิดการกระแทกที่รุนแรงเนื่องจากการขนย้ายที่ไม่เหมาะสมระหว่างการขนส่ง แต่หีบห่อบรรจุที่แข็งแรงจะช่วยป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหาย นอกจากการตกกระแทกในแนวตั้งตามปกติแล้ว เรายังทดสอบด้วยสภาวะที่รุนแรงยิ่งขึ้นโดยให้ด้านข้าง ขอบ หรือมุมกระทบพื้นก่อน เพื่อให้มั่นใจว่าความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์และวัสดุกันกระแทกจะป้องกันความเสียหายได้

การทดสอบการสั่นสะเทือน

การป้องกันความเสียหายที่อาจบั่นทอนประสิทธิภาพของอุปกรณ์เนื่องจากการสั่นสะเทือนระหว่างการขนส่งคืออีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญของบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้มีการทดสอบเพื่อยืนยันว่าอุปกรณ์ทำงานได้อย่างเหมาะสม แม้กระทั่งหลังจากที่ได้รับแรงสั่นสะเทือนทั้งแนวนอนและแนวตั้ง

การทดสอบการวางสินค้าซ้อนกัน

ระหว่างการกระจายสินค้า อุปกรณ์อาจถูกจัดเก็บไว้ในคลังสินค้าเป็นเวลานานภายใต้สภาวะที่ไม่เหมาะสม เพื่อจำลองสภาวะดังกล่าว เราได้วางสิ่งของที่มีน้ำหนักเท่ากับกล่องสินค้าห้าชุดไว้บนกล่องอุปกรณ์ที่ทดสอบ และปล่อยทิ้งไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิ 27°C และระดับความชื้น 85% ภายหลังการทดสอบตามแบบจำลองนี้ เราได้ตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อดูว่ายังคงทำงานอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่*