เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

FR1 เครื่องซักผ้า - แสดงข้อผิดพลาด - U15: ระบายนําออกระห้วางการอบแห้งไมืได้

การแสดงข้อผิดพลาด

U15

U15: ระบายน้ำออกระหว่างการอบแห้งไม่ได้

เครื่องซัก-อบผ้าเท่านั้น