ประกาศผลการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 21

        จากที่ บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกรมศิลปากร เปิดโอกาสให้ศิลปินและผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ 21 ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์ของชีวิต” แล้วนั้น

        บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกและตัดสินผลงานที่เข้าประกวด จำนวน 49 ชิ้น  จากจำนวน 135 ชิ้น จากจำนวนศิลปินที่ส่งผลงานจำนวน 94 คน แบ่งออกเป็น รางวัลยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลยอดเยี่ยม อันดับที่ 2 จำนวน 2 รางวัล รางวัลยอดเยี่ยม อันดับที่ 3 จำนวน 3 รางวัล รางวัลดีเด่น จำนวน 10 รางวัล และมีผลงานที่ได้รับคัดเลือกร่วมแสดงจำนวน 33 ชิ้น ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

 

รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1

นายอานนท์ เลิศพูลผล

ผลงานชื่อ

แถลงข่าว 2

 

รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2

นายชัยชนะ ลือตระกูล

ผลงานชื่อ

Decommissioned No.4

นางสาวณัฐกานต์  เจริญเชาว์       

ผลงานชื่อ

ความงามในความผูกพัน

 

รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3

นายวฤทธิ ไพศาลจิรศักดิ์      

ผลงานชื่อ

Cyber bullying

นายณัฐวุฒิ  แต่งวัฒนไพบูลย์

ผลงานชื่อ

ใครงามฤกษ์ในปฐพี

นายปัญญาวิศิษฐ์ สุริสุข

ผลงานชื่อ

วัตถุในความสัมพันธ์ 2

 

รางวัลดีเด่น

นายภูมินท์ ภูผา    

ผลงานชื่อ

ตลาด

นายวิเชียร คงสวัสดิ์

ผลงานชื่อ

สัจจะธรรมชีวิต 2

นายพลวัฒน์ สามิดี

ผลงานชื่อ

ค้นหาอนาคตที่สมบูรณ์

นายตันติกร โนนกอง     

ผลงานชื่อ

โครงสร้างของชีวิต (พ่อ 2)

นายชัชรินทร์ เชื้อคำเพ็ง

ผลงานชื่อ

ประสบการณ์อัปลักษณ์หมายเลข 1

นายนิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส

ผลงานชื่อ

พิจารณาลมหายใจ

นายสิทธิศักดิ์ ทองดีนอก

ผลงานชื่อ

อิสระ-ข้อจำกัด

นายลิขิต ตันอุตม์

ผลงานชื่อ

วิถีทำ

นายสุนันท์ เด่นดวงเดือน      

ผลงานชื่อ

ร่องรอยภาระที่ผูกพันชีวิต

นายมรุต มากขาว

ผลงานชื่อ

เจริญมรณานุสติ

 

ร่วมแสดง

นางสาวศิริพร เพ็ชรเนตร

ผลงานชื่อ

ละโมบ

นายอภิวัฒน์ บรรลือ

ผลงานชื่อ

สภาพความวุ่นวายของสังคมปัจจุบัน 3

นายณรัชต์ กลิ่นสุดใจ

ผลงานชื่อ

บิดาบนผืนฟ้า ดารากลางดวงใจ

นายเกษศักดา วิมลทรง

ผลงานชื่อ

แลนพลาสติก

นางสาวปัณฑิตา มีบุญสบาย

ผลงานชื่อ

กลับมาพบอีกครั้งกับการเดินทางครั้งใหม่

นายณภัทร์ ภัทรพรเลิศ

ผลงานชื่อ

Truth of Subconsciousness no.6

นายรัฐพล ปัญญาทา

ผลงานชื่อ

อำนาจของวัตถุนิยม

นายเกศภาดา มูลสุวรรณ     

ผลงานชื่อ

วัตถุแห่งความเชื่อในอนาคต

นายรวีพล ประดิษฐ

ผลงานชื่อ

พื้นถิ่นร่วมสมัย 62

นายณัฐวุฒิ กองลี

ผลงานชื่อ

ไฟไหม้ฟางหมายเลข 7

นายธนโชติ เกตุบุรมย์

ผลงานชื่อ

ใครไม่ติดรถติด

นายเจษฎา ส้องเจริญ

ผลงานชื่อ

โครงสร้างชีวิตชาวเล 4

นางสาวฉัตราภรณ์ ภู่สว่าง

ผลงานชื่อ

เปลือกแห่งความงาม 02

นายณฐกร คำกายปรง

ผลงานชื่อ

นก

นายชนม์จิรโรจน์ กาษรสุวรรณ

ผลงานชื่อ

Plastic flower

นางสาวสุภาภรณ์ จุลกะ

ผลงานชื่อ

ดอกไม้จันทน์ 02

นายสมณศักดิ์ บริบูรณ์

ผลงานชื่อ

บ้านใกล้-เมืองเคียง (เสียงพุทธ)

นายกฤษฎา นุชเปี่ยม

ผลงานชื่อ

Play no.1

นายประสานพันธุ์ ภู่แต่ง

ผลงานชื่อ

17.00 น (5.00 PM)

นายโพธิ์มินทร์ สิงห์กวาง

ผลงานชื่อ

ภาพทิวทัศน์จากท้องทุ่งบางระกำ 1

นางสาวบุญฑริกา นันทะมา

ผลงานชื่อ

ความสุข 6

นางสาวกัลยานาถ อ่อนละออ

ผลงานชื่อ

อึดอัด

นายสุพัฒน์ มุงแสง

ผลงานชื่อ

จังหวะของชีวิตในวิถีชนบท

นายลายศิลป์ ศรีโลห้อ

ผลงานชื่อ

ฮีโร่

นายสุรเดช วัฒนาประดิษฐชัย

ผลงานชื่อ

กองขยะ

นายทองไมย์ เทพราม

ผลงานชื่อ

ชีวิตและลมหายใจ 1

นายวรวิทย์ ไชยพิศ

ผลงานชื่อ

มิติแห่งความศรัทธา หมายเลข 1

นางสาวธนธร สรรพกิจจำนง

ผลงานชื่อ

เติมเต็ม

นายวีรพันธ์ กิ่งข่อยกลาง

ผลงานชื่อ

นักการเมือง

นายวีรพันธ์ กิ่งข่อยกลาง

ผลงานชื่อ

วิน

นายวีระยุทธ  ใจว่อง

ผลงานชื่อ

ห้องวิทยาศาสตร์ 208

นางสาวเกศรา  จันทร์แดง

ผลงานชื่อ

มิติความงามทางสถาปัตยกรรมไทย

นายสมชาย   สีดำอ่อน

ผลงานชื่อ

ภาพลักษณ์ของชีวิตจากใบหน้า

 

                    ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน  พ.ศ. 2562