ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม "ฉลอง 60 ปี ถ่านพานาโซนิค แจกกว่า 6 ล้านบาท แทนพลังขอบคุณ"

Panasonic Battery ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม "ฉลอง 60 ปี ถ่านพานาโซนิค แจกกว่า 6 ล้านบาท แทนพลังขอบคุณ" รวม 1,488 รางวัล รวมมูลค่า 6,011,280.41 บาท

สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล บริษัทฯ จะติดต่อกลับไปตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ได้รับรางวัลระบุไว้ หลังการประกาศรางวัลภายใน 7 วันทำการ หากท่านไม่ได้รับการติดต่อ สามารถแจ้งยืนยันสิทธิ์ได้ที่ บริษัท ไทยลักกี้ดรอว์ จำกัด โทร 02 861 9712-15
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 – 17.00 น.

รางวัลสำหรับลูกค้าทั่วไป

รางวัลที่ 1 : ทองคำแท่ง หนัก 60 บาท

มูลค่ารางวัลละ 1,742,694.57 บาท จำนวน 1 รางวัล (ราคาทองแท่ง ณ วันที่ 15 กันยายน 2563)
 

1. สมพิศ เคหสว่างวงศ์ สุพรรณบุรี

รางวัลที่ 2 : รถมอเตอร์ไซค์ ยี่ห้อ ฮอนด้า All new wave 125i

มูลค่ารางวัลละ 54,000 บาท จำนวน 16 รางวัล รวมมูลค่า 872,000 บาท
 

1. นิรันดร์ จันทร์ประเสริฐ ฉะเชิงเทรา
2. อบเชย ปิยจันทร์ นครสวรรค์
3. เสนาะ ศรีบุญเรือง กรุงเทพฯ
4. เป้า เอี้ยวบุญญานุรักษ์ สุพรรณบุรี
5. ธีรพงษ์ นาคอยู่ กรุงเทพฯ
6. มณฑล ปฏิภาณเฉียบ กรุงเทพฯ
7. บุญศรี ขจรไชยศักดิ์ ระยอง
8. แป หงอกสิมมา ขอนแก่น
9. พริ้มเพรา ทัดชวด นครสวรรค์
10. ศักดิ์ชัยพิพัฒนา ทิพย์รักษา ขอนแก่น
11. อมรรัตน์ ยามา  นครศรีธรรมราช
12. อุเทน ถิ่นหนองแวง ชัยภูมิ
13. ปรานอม  ฉัตรเสาภัณฑ์ นครสวรรค์
14. วิไลภรณ์ สุขชีวะชื่น สมุทรปราการ
15. สมจิต วสันต์ชื่น ระยอง
16. นริศ ป้อมภา เชียงใหม่

รางวัลที่ 3 : บัตรเติมน้ำมัน ปตท.

มูลค่ารางวัลละ 6,000 บาท จำนวน 66 รางวัล รวมมูลค่า 396,000 บาท
 

1. สุปราณี เทียนลำ อุทัยธานี
2. ณิชาพัชร ติยภูมิ นครปฐม
3. วิริยะ นินทรกิจ นครศรีธรรมราช
4. รัฐณรงค์ ภูจ่าพล กรุงเทพฯ
5. สันไช ภัทรกุลประเสริฐ นครราชสีมา
6. ราเมศ รักภูชร นครสวรรค์
7. ศุภชัย สุดาดวง ฉะเชิงเทรา
8. โยธกา สีไสไพร นครปฐม
9. ประภา อิภกมลกุล กรุงเทพฯ
10. เพ็ญพิชชา บูรโชควิวัฒน์ นครศรีธรรมราช
11. นูรฟาติน แวดือเระ ปัตตานี
12. กาญจนา พันุ์กสิกร นครสวรรค์
13. ประพิชญา น้ำดอกไม้ นครสวรรค์
14. โชติกา มณีนพรัตน์ กาญจนบุรี
15. กนกศักดิ์ เกิดแก้ว พิษณุโลก
16. ยุพิน เอี้ยวบุญญานุรักษ์ สุพรรณบุรี
17. สมเดช นกแก้ว อุทัยธานี
18. ณัฐดนัย ศักดิ์ศรีไพจิตร์ นนทบุรี
19. สุมาลี วนาทรัพย์ดำรง ขอนแก่น
20. รัตติยา ชาประสา สมุทรปราการ
21. กมลพร สุขสวัสดิ์ กรุงเทพฯ
22. ธัชนันท์ ภัทรางกุล อุทัยธานี
23. มรกต อมรพิศาล นครสวรรค์
24. ธวัชชัย อ้นทอง กรุงเทพฯ
25. ภัทราพร โกษาเสวียง สมุทรสาคร
26. สาคร แสงทอง อุทัยธานี
27. นงเยาว์ ฉัตรเสวาภัณฑ์ นครสวรรค์
28. อัมรินทร์ โรจนพิทยากร สุราษฎร์ธานี
29. ธาวิน วรกิจธำรงค์ชัย สุพรรณบุรี
30. ประเชิญ เชียวเขตวิทย์ อุทัยธานี
31. สารภี แซ่ซัง เชียงใหม่
32. พัชญธิดา สังขวิสุทธิ์ นครสวรรค์
33. วนิดา ล้วนเส้ง ตรัง
34. เศรษฐศิริ เอี่ยมเจริญ กรุงเทพฯ
35. ธนัชพร พองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36. เลิศลักษณ์ วัฒนสุโพธิ์ กรุงเทพฯ
37. สุรีรัตน์ เฉียบแหลม อ่างทอง
38. สุพจน์ ฉลภิญโญ นนทบุรี
39. ยศพล ยะสุรีย์ นครพนม
40. สุพจน์ เอื้อเสริมกิจกุล นนทบุรี
41. ธีรวัฒน์ ใยลีอ่าง สกลนคร
42. ชินกฤต เสือกลิ่น นครสวรรค์
43. อรวินทร์ สุนันท์รุ่งอังคณา ชลบุรี
44. ประสิทธิ์ ทับไพรเวช จันทบุรี
45. ประไพ อังศุธาร นครสวรรค์
46. ธงไชย ปานหงษา ปทุมธานี
47. นฤเทพ เทียมพันธ์ กรุงเทพฯ
48. พงษ์ศักดิ์ คารวะวิชัย อ่างทอง
49. วิสันต์ เบญจมา อุบลราชธานี
50. ธิดารัตน์ เจริฐรุ่งเรือง ปราจีนบุรี
51. ปาโมทย์ ราชวงค์ นครสวรรค์
52. ทวีศักดิ์ ชลวิจิตร ปทุมธานี
53. สุดารัตน์ ปิ่นโอฬาลรัตนกุล ฉะเชิงเทรา
54. บัณฑิต แซ่ลี่ สงขลา
55. พัชนี บาลนาคม สมุทรปราการ
56. สมเจตน์ ยิ้มประเสริฐ สมุทรสงคราม
57. พิศิศฐ์ โภทชงรัก นครปฐม
58. รณชัย หมั่นคติธรรม สมุทรปราการ
59. ชาญณรงค์ นามวงศ์ ศรีสะเกษ
60. เกียรติคุณ ศรีวะรมย์ อุบลราชธานี
61. แสนสมชาย อ่อนตา ลพบุรี
62. เนาวรัตน์ เหล่าประยูร กรุงเทพฯ
63. กชวรรณ ทุมชาติ กรุงเทพฯ
64. หทัยชนก ม่วงสวย  ปทุมธานี
65. วรพจน์ กาญจนบัตร ชลบุรี
66. ธิษณ์ ณะรงค์ชัย แม่ฮ่องสอน

รางวัลที่ 4 : กระเป๋าเป้ ครบรอบ 60 ปี ถ่านพานาโซนิค

มูลค่ารางวัลละ 1,150 บาท จำนวน 666 รางวัล รวมมูลค่า 765,900 บาท

1. จิราภา ขวัญบุญ สมุทรสาคร
2. วรวุฒิ กิจบุญ สุพรรณบุรี
3. จิณัฐตา นาคอยู่ นครสวรรค์
4. ประเสริฐ ตระการวิทยารักษ์ ราชบุรี
5. กิตติธัช จันทร์สุวรรณ์ นครสวรรค์
6. นิติธร ถิ่นหนองแวง ชัยภูมิ
7. ภูรีภัทร เหล่าประยูร กรุงเทพฯ
8. สุรศักดิ์ วรกิจธำรงค์ชัย สุพรรณบุรี
9. เกรียงศักดิ์ นิ่มอุดมสุข ราชบุรี
10. กนกอร วราทรัพย์ดำรง ขอนแก่น
11. ณัฐสุรางค์ เติมมธุรพจน์ กรุงเทพฯ
12. วาสนา สาสุกสี พัทลุง
13. กัลยรักษ์ วิวัฒน์ธนากูล เชียงใหม่
14. ธนพัต ปลอดคง สงขลา
15. จุฬา สัจจากุล พัทลุง
16. นภาภรณ์ แสนสุข สุรินทร์
17. ศุภชัย พิทยอุส่าห์ สงขลา
18. เฉลิมพล เสือสูงเนิน กำแพงเพชร
19. วันดี คารวะวิชัย อ่างทอง
20. พรทิพย์ ฉัตรเสาวภัณฑ์ นครสวรรค์
21. อารีรัตน์ องค์สิริสวัสดิ์ ฉะเชิงเทรา
22. เจษฎาภรณ์ คงนิ่ม พิจิตร
23. จินตนา เดชามงธัญ ฉะเชิงเทรา
24. ฐิตินันท์ ทองมีเพชร กรุงเทพฯ
25. เฉลิมพล นาคอยู่ นครสวรรค์
26. สมเดช ประเทืองทิพย์ อุทัยธานี
27. ปาริชาต สืบเหล็ก ชัยนาท
28. วิภา สงชัย ตรัง
29. วินิจฉัย นินทรกิจ นครศรีธรรมราช
30. ดำรงค์คิด ประชาบาล สุราษฎร์ธานี
31. จิณณพัต เสริมศรี ชลบุรี
32. จำรูญ นิ่มพญา อุทัยธานี
33. สุธี เอียวพาเจริญ เชียงใหม่
34. จิตติพร ตันติวาทินกร อุบลราชธานี
35. หทัยขวัญ วรกิจธำรงค์ชัย สุพรรณบุรี
36. สุทธิพันธ์ จาริยะวัฒน์ สงขลา
37. วิรัตน์ ปัญโญ อุทัยธานี
38. ภิญญพร ติยภูมิ สมุทรสาคร
39. วัสสา วงศ์แก้วเขียว เชียงใหม่
40. สมศรี สำเร็จวิทย์ มหาสารคาม
41. โฟกัส อิเล็กทรอนิกส์ นครปฐม  
42. คฑาวุธ ชีระโรจน์ อุดรธานี
43. สิรินันท์ ศรีดำ นราธิวาส
44. นฤมล ตระการวิทยารักษ์ ราชบุรี
45. ภัสราภรณ์ นามวงศ์ ศรีสะเกษ
46. กนกกร นุ้ยเปี่ยม นครสวรรค์
47. ประไพพิศ พิยะ พะเยา
48. สันติภาพ ทองหยาด เชียงใหม่
49. เจริญวุฒิ ชีระโรจน์ อุดรธานี
50. ฐปนวัฒน์ แอ่นสุวรรณ์ ระยอง
51. นพพร นภามรกต กรุงเทพฯ
52. นภดล ภูมิสุทธาพล กระบี่
53. วิสาขา ศิล์ชีวะ นครปฐม
54. วิลาวัลย์ ศิริพร นครปฐม
55. ชัชชัย ตระการวิทยารักษ์ ราชบุรี
56. สุนีย์ เลาหเจริญ เชียงใหม่
57. ฐปนีย์ จิโนรส เชียงใหม่
58. คณารัตน์ คำรักษ์ เชียงใหม่
59. บุญช่วย ภัทรางกุล อุทัยธานี
60. ประคอง คำสุข นครสวรรค์
61. นคร เขื่อนปะ เชียงใหม่
62. ดวงทิพย์ พัฒนกรด กรุงเทพฯ
63. รณิดา ตีระกนก สุราษฎร์ธานี
64. พรรณี ครุฑทอง เชียงใหม่
65. มนตรี สิงห์ทอง เชียงใหม่
66. ภัทรนิษฐ์ เกิดสิริโรจน์กุล นครปฐม
67. สุวินันท์ ศรีดำ นราธิวาส
68. ฐนิตา จันทร์สุวรรณ์ นครสวรรค์
69. ศักดิ์ทวี ผลเจริญ อยุธยา
70. อานนท์ คงดี พะเยา
71. เฉลิมพันธ์ ฉัตรเสาวภัณฑ์ นครสวรรค์
72. บุษรินทร์ มะสาอิ สงขลา
73. อำไพวิทย์ แสนงาย เชียงใหม่
74. พงษ์พันธ์ ตันติวาทินกร อุบลราชธานี
75. ชลดา เจริญรักษ์ปัญญา กรุงเทพฯ
76. บุษยา ขำทวี เพชรบุรี
77. ชูจิตร รักภูชร นครสวรรค์
78. นันทวัฒน์ อภิกมลกุล กรุงเทพฯ
79. แปลง พิยะ พะเยา
80. ณิรชา สาโรวาท กรุงเทพฯ
81. ศิริลักษณ์ ศภาเศรษฐศักดิ์ กรุงเทพฯ
82. สุวรรณา เทียนลำ นครสวรรค์
83. มนัสนันท์ นินทรกิจ นครศรีธรรมราช
84. ภูมิสิริ ม่วงสวย ปทุมธานี
85. ดำรงวุฒิ บุญพิเชฐ นครสวรรค์
86. ปรีชญา เอี่ยมเอื้อยุทธ นครสวรรค์
87. ปิยาพัชร ปิยะวงษ์รัตน์ นนทบุรี
88. วรบดินทร์ เติมมธุรพจน์ กรุงเทพฯ
89. พรรณมาศ ศรีรัตน์ ชลบุรี
90. ธัตถะ แทนสวัสดิ์ ระยอง
91. พรสุดา นิพัทธโกศล กรุงเทพฯ
92. วรพงศ์ ชูเสาตระกูล เชียงใหม่
93. ศิรดา กฤษณะรังสรรค์ สมุทรปราการ
94. ชนกวรรณ ติยภูมิ สมุทรสาคร
95. วิมลรัตน์ ส้มแก้ว นนทบุรี
96. ศิริชัย ฐิตวัฒนสกุล ชลบุรี
97. สุรางศ์รัตน์ เจริญยิ่ง นครสวรรค์
98. รุ่งทิพย์ นิ่มพญา อุทัยธานี
99. ปพิชญา อภิชาตบุตร กรุงเทพฯ
100. ศิริศิลป์ บูรโชควิวัฒน์ นครศรีธรรมราช
101. เฉลิมชัย วัฒนสุโพธิ์ กรุงเทพฯ
102. เยาวลักษณ์ จิรวัฒนา นครราชสีมา
103. ณัฏฐิดา ยามหรรษา สมุทรสาคร
104. นงนุช โชควณิชยา อุบลราชธานี
105. กิมเล้ง แซ่ลี้ อุบลราชธานี
106. ประภัสสร โชควณิชยา อุบลราชธานี
107. กวินทรา พรรษา นนทบุรี
108. ณิภาพร ไพรวงษ์ ระยอง
109. อรอุษา เชื้อวัฒนสถาพร ชลบุรี
110. ศุภกฤต ขจิตวิชยานุกูล ระยอง
111. พุฒิพัฒน์ ตั้งสมบูรณ์กิตติ เชียงใหม่
112. จิรชัย เติมมธุรพจน์ กรุงเทพฯ
113. บัวลา โนนสิงห์ ขอนแก่น
114. มินตรา จันทร์สุวรรณ์ นครสวรรค์
115. ชัยยะ ตรีริยะ ฉะเชิงเทรา
116. พรพรรณ จั่นเพชร นครสวรรค์
117. เทิน แก้วโน อุดรธานี
118. จวน เสมอเชื้อ พะเยา
119. ชาญยุทธ งามวงค์น้อย ฉะเชิงเทรา
120. ยุพา นาคอยู่ นครสวรรค์
121. มณีวรรณ เสือสมิง สุพรรณบุรี
122. ฤทธิเกียรติ น้อยเอี่ยม นครสวรรค์
123. กัญต์สินี วัชรพิบูลย์ ปราณบุรี
124. บุณยนุช อินทวงศ์ เชียงใหม่
125. รัชฎา จรรยา นครสวรรค์
126. บุญฑริก รักภูชร นครสวรรค์
127. ปวีพงษ์ พัฒนพิรุณ กรุงเทพฯ
128. ปรีดา ดำรื่น ภูเก็ต
129. สุธาสินี ถิ่นหนองแวง ชัยภูมิ
130. สาวิตรี เตจ๊ะขวด เชียงใหม่
131. ศุภัทฐ์ฑิดา ธุระแสง เชียงใหม่
132. วริศรา กาญจนสุคนธ์ นครราชสีมา
133. มานะ หาพร นครสวรรค์
134. พนอ โพธิ์ทอง กาญจนบุรี
135. ฟุ้งฟ้า เอี่ยมเอื้อยุทธ นครสวรรค์
136. นัตดา อินธ์แสง มหาสารคาม
137. วิชา ศุภเมธางกูร กรุงเทพฯ
138. ธนะโรจน์ หมั่นคติธรรม สมุทรปราการ
139. จิรภิญญา เทียนลำ นครสวรรค์
140. ชัยนรินทร์ ตั้งชัยสวัสดิ์ สุมทรปราการ
141. อมรพรรณ เอื้อเปรมจิต ชลบุรี
142. มนัสกานด์ ศรีร้าย เชียงใหม่
143. สมควร จันทร์สุวรรณ์ นครสวรรค์
144. อมรรัตน์ สิทธิเกษร ลพบุรี
145. ประพันธ์ ชมกลาง นครราชสีมา
146. สราวุธ วรกิจธำรงค์ชัย สุพรรณบุรี
147. จุฑาทิพ ถิ่นหนองแวง ชัยภูมิ
148. จุรี ฉิมทับ ภูเก็ต
149. ไพซาล แวดือแระ ปัตตานี
150. อุดม อุ่นเมือง เชียงราย
151. สายัณห์ กิตติสุนทรโรภาศ นครนายก
152. ภัสสร คงดี กรุงเทพฯ
153. มนต์ภัสสร มุลตี มหาสารคาม
154. อนุชิต รัตนสิงห์ เชียงใหม่
155. ปิยะวัฒน์ เยาวหลี สมุทรปราการ
156. ภัคพิมญช์ ฉิมสุนทร ลพบุรี
157. ละเอียด ทรัพย์จรัสแสง ฉะเชิงเทรา
158. มลฤณา ไชยกิจ กรุงเทพฯ
159. นุชรินทร์ นินทรกิจ นครศรีธรรมราช
160. ศศิประภา สืบแก้ว สุพรรณบุรี
161. นันทพัทธ์ แซ่ลี่ สงขลา
162. ธัญสุดา ปลั่งพินิจกิจการ กรุงเทพฯ
163. อิทธิพล ทรัพย์ดี สมุทรปราการ
164. สุพรรษา เชียวเขตวิทย์ อุทัยธานี
165. วัชรพล งามใส เชียงใหม่
166. สุรวาส วัฒนกูล กรุงเทพฯ
167. ปาณิสรา หรรษภิญโญ นครปฐม
168. เวย์ ร้านเจิจรุณ กรุงเทพฯ
169. เบญจพร น้อยตัด กรุงเทพฯ
170. เสาวคณ ดาวทอง เชียงใหม่
171. สิริณัฎฐ์ เจียมขุนทด นครราชสีมา
172. วรางคณา บุตรแก้ว นครสวรรค์
173. ประเทือง นิ่มพญา อุทัยธานี
174. ชาครีย์ ปัญโญ อุทัยธานี
175. สายชล เทียนลำ นครสวรรค์
176. ชูเกียรติ กู้สกิจ กรุงเทพฯ
177. สำราญ กองทอง ปราจีนบุรี
178. เทา ทิพจร สกลนคร
179. นงนุช วชิระชัย เชียงใหม่
180. นิตยา ศรีบุญเรือง นครราชสีมา
181. นภดล แช่มช้อย พัทลุง
182. สมโชค สุขกลับ ภูเก็ต
183. พงษ์พจน์ วงษ์สุวรรณ  
184. สายพิน โชติพินทุ เพชรบุรี
185. แก้วสุดา พละไชย กรุงเทพฯ
186. จรรยา อุ่นเมือง เชียงราย
187. สมหวัง ภู่ ประสงค์
188. รวิวรรณ ปงกันมูล เชียงราย
189. เกียรติชัย ทิมพวงทอง ยะลา
190. ดวงดี ทองคุณคณาลาภ เชียงใหม่
191. เสน่ห์ เจริญสุข ตราด
192. ลิตา พร้อมศักดิ์ กรุงเทพฯ
193. กรรณิกา ชิระวานิชกุล ปทุมธานี
194. สุวิชา ยามหรรษา สมุทรสาคร
195. กุลธิดา เลิศสุคนธ์ กรุงเทพฯ
196. ปริญญา จึงวิเศษพงศ์ สุรินทร์
197. จตุพร ภัทรางกุล อุทัยธานี
198. ศิริประภา ดีงาม นครราชสีมา
199. หนึ่งนภา บัวบุตร นครสวรรค์
200. ธีรโชติ ทรุ่นกระโทก นครราชสีมา
201. นิตยา วัชรประทีป นครราชสีมา
202. สนั่น เจี้ยงกลับ กรุงเทพฯ
203. วิสิทธิ์ กาวิชัย เชียงใหม่
204. กิตติ อยู่พุ่ม ลพบุรี
205. ยุติพรรณ กักเงิน กรุงเทพฯ
206. ทิพรัตน์ วัฒนสุโพธิ์ กรุงเทพฯ
207. อรพรรณ ปาวัน นครพนม
208. รัตนา ล้านพร อยุธยา
209. อนุชา ศรีสุนทร พิจิตร
210. วิภาดา เทียนลำ อุทัยธานี
211. มิสยมาส หอมสุวรรณ์ พิจิตร
212. ปิยพร อิ่มวงค์ นครสวรรค์
213. ศักดิ์สิทธิ สาโรวาท กรุงเทพฯ
214. อุไร แซ่เอ็ง ปทุมธานี
215. จิระศักดิ์ ศรีสุข นครราชสีมา
216. ศันศนีย์ ศรีสุวรรณ เพชรบูรณ์
217. ศรีสุดา ภัทรกุลประเสริฐ นครราชสีมา
218. วิภาพร โพธิตะพัง นครพนม
219. ธัญรัตน์ เมืองจวง กรุงเทพฯ
220. พนม ปลาโพธิ์ อุดรธานี
221. อภิรักษ์ บุญมาก แพร่
222. พัฒนา แสงสว่าง พัทลุง
223. สุธินี พันธุ์กสิกร ปทุมธานี
224. ศิรภัทธ์ กอดทอง ยโสธร
225. ศราวุธ จุลทวี อุบลราชธานี
226. กรรรณิการ์ ศุภชวลิต อุบลราชธานี
227. กชพร พุทธไชย เชียงใหม่
228. ลำใย สังข์วิสุทธิ์ นครสวรรค์
229. ภัณฑิลา ไชยลังกา เชียงราย
230. ปวีณา จูมนาฝาย นครสวรรค์
231. ธนา จินดากุล ราชบุรี
232. สรรเสริญ หอมแสง อยุธยา
233. ชญานิศ เพชรเพริศ กรุงเทพฯ
234. วิเชียร ชูแสง พัทลุง
235. เสกสรรค์ ตรีวรกุลชัย ตราด
236. สิภาพันธ์ ชัยมังคละกุล ชลบุรี
237. กัญญาภัค นรานุภาพ ชลบุรี
238. ชาตรี ชาติมนต์ เชียงใหม่
239. สุชาติ นาคพันธุ์ นครพนม
240. สมเดช หิรัญปภาศักดิ์ สมุทรปราการ
241. ประภัสสร แจ้งพิพัฒน์ เชียงใหม่
242. กวี พร้อมศักดิ์ กรุงเทพฯ
243. ชลธิชา เปลี่ยนกลาง กรุงเทพฯ
244. วีระ สุบินดี สุรินทร์
245. ศิริธารา ประสิทธิสุวรรณ นครราชสีมา
246. เกรียงไกร สุทธิแสน น่าน
247. ปัณชญา ไทยรักษา ภูเก็ต
248. อุไรวรรณ นินทรกิจ นครศรีธรรมราช
249. รัตนพันธ์ รัตนมณี กรุงเทพฯ
250. ณีรนุช เงยวิจิตร บุรีรัมย์
251. มั่นคง อัศวเทวานันท์ กรุงเทพฯ
252. พุทธคุณ เทียนลำ อุทัยธานี
253. สหัสวรรษ แก้วจักรหวัด นครสวรรค์
254. ปรีชา แซ่โง้ว สมุทรปราการ
255. นันทวรรณ สิริพิพัฒน์ขจร สมุทรปราการ
256. ณรงค์ วิเชียรบุตร สระแก้ว
257. วิเศษ มั่นบุญนาค ปทุมธานี
258. พิสิฐพงศ์ โชควณิชยา อุบลราชธานี
259. กฤษนา อุทธา เลย
260. สุขประเสริฐ สองพลภักดีกุล กรุงเทพฯ
261. เอกศักดิ์ บุณยศรีสวัสดิ์ นครปฐม
262. สมชาย ระโส เชียงใหม่
263. นิรัชชนม์ วิโรจน์ปกรณ์ ชลบุรี
264. สามารถ ปริยาปัญจางค์ กาญจนบุรี
265. รุ่งทิพย์ เหลืองอร่าม สมุทรสงคราม
266. สมพร สมบูรณ์ สมุทรสงคราม
267. นภัทร จงสุขสันติกุล นครปฐม
268. สมพงษ์ ประเสริฐพงศ์ธง นครปฐม
269. นงลักษณ์ บุญมา ชลบุรี
270. ณรงค์ชัย ม่วงสวย ปทุมธานี
271. พิกุล เสนารักษ์ กรุงเทพฯ
272. กัลยา นุ่มพิไล กรุงเทพฯ
273. บัญญัติ จันทร์สุวรรณ์ นครสวรรค์
274. ปรวัฒน์ คารวะวิชัย อ่างทอง
275. ภคพล เมืองขุนทด ปทุมธานี
276. ภัทรานิษฐ์ เสรีเผ่าวงษ์ กำแพงเพชร
277. เพชรรุ่ง สีดาพาลี สมุทรสาคร
278. วดี กุมรัมย์ สมุทรปราการ
279. ธนาพัฒน์ พงษ์สวรรค์ ระยอง
280. มานิตย์ พองบารมูล แม่ฮ่องสอน
281. นิภา แสงทอง ฉะเชิงเทรา
282. เยาวลักษณ์ โพธิตะพัง นครพนม
283. เก้า เต่ยเลี้ยง ราชบุรี
284. วนิดา สุขเจริญ กาญจนบุรี
285. ภาสกร มากมูลชัยมงคล สมุทรสงคราม
286. กัลยาภัสร์ ธนบดีกุลธนันท์ กรุงเทพฯ
287. ศศิธร วิบูลย์รณรงค์ นนทบุรี
288. ทิพย์วรรณ เหล่าประยูร กรุงเทพฯ
289. สิทธิชัย สุรนันนิลบุตร ลำปาง
290. พิตรพิบูล พูลพันธ์ อุทัยธานี
291. พัชรี อังศุธาร นครสวรรค์
292. พีรัชชัย เรือนศิลา สุโขทัย
293. อภิสิทธิ์ พิมพ์สวัสดิ์ ศรีสะเกษ
294. ชัยวัฒน์ เชี่ยวสำราญ กรุงเทพฯ
295. ศราวุธ วงศ์มณีประทีป ราชบุรี
296. คุ้ยอิม หมั่นคติธรรม สมุทรปราการ
297. สะอาดโทรทัศน์-วิทยุ   เลย
298. จิติรัชกร บุญโยธา ชัยภูมิ
299. อรณิชา พิกุลขาว ราชบุรี
300. ชาณัฎฐ์ คูณจันทร์ นครสวรรค์
301. ทัณทิมา สาโรวาท กรุงเทพฯ
302. นริศรา ดังก้อง แพร่
303. ทัศนีย์ สุกรี ชุมพร
304. อาทิตย์ หิรัญ นราธิวาส
305. บุเรงนอง พิกุลศรี มุกดาหาร
306. ฉลวย อ่อนสนิท ราชบุรี
307. จุฑาพร ศรีปฐม นครปฐม
308. สันติ ชีระโรจน์ อุดรธานี
309. กมลรส ภัทรพงศ์กิจ กรุงเทพฯ
310. ทรงยศ ทองคำ สุโขทัย
311. นิภาพรรณ สมศรี พะเยา
312. อานนท์ ภาพันธ์ กาญจนบุรี
313. อันธิกา ตรีริยะ ฉะเชิงเทรา
314. เพิ่มศักดิ์ ปฏิภาณเฉียบ กรุงเทพฯ
315. แสงเดือน เนตรนิยม สมุทรสาคร
316. ฐิติพงษ์ เรืองอยู่ ชัยนาท
317. แสง ทิหล้า น่าน
318. บารมี เจริญบารมี นนทบุรี
319. สมหมาย คำทอง แพร่
320. อนรรฆ เสนารักษ์ กรุงเทพฯ
321. มนพร กาญจนเกตุ กรุงเทพฯ
322. ณิชารีย์ เผยศีริ นครสวรรค์
323. ทัศนีย์ ไชยสัจ ยโสธร
324. สุนิดตา เดชามงธัญ ฉะเชิงเทรา
325. ภิญญา จันทร์ประเสริฐ ฉะเชิงเทรา
326. ชนาพร รัมขำ นครสวรรค์
327. ฐปนรรถ์ พิทยอุส่าห์ พัทลุง
328. อิสรา บัวทั่ง พัทลุง
329. ศิริพรรณ แท่นประมูล พัทลุง
330. ธัญรัตน์ แสงสว่าง พัทลุง
331. จุฬาภรณ์ วงศ์แก้วเขียว เชียงใหม่
332. ผดุง มั่นเกตวิทย์ ปทุมธานี
333. เสถียร สัจจากุล พัทลุง
334. ละออ คงตกเนิน ชัยภูมิ
335. เกษิณี กิ่งนยก ชัยภูมิ
336. ชัยพร ปิ่นนาค นครศรีธรรมราช
337. อดิศร คณูวัฒนา ชลบุรี
338. ชญาดา นกแก้ว อุทัยธานี
339. เกษม นาดารินทร์ เชียงใหม่
340. บุญยิ่ง ฉัตรเสาวภัณฑ์ เชียงใหม่
341. อรวรรณ ช่วยความดี พะเยา
342. วสวัตติ์ เฉลิมพล เชียงใหม่
343. ธีระศักดิ์ ใจมิภักดิ์ เชียงใหม่
344. ศิวสิทธิ์ วนารังสรรค์ กรุงเทพฯ
345. ชัญญานุช ณะรงค์ชัย แม่ฮ่องสอน
346. ทอง กิตติอำนวยชัย ลพบุรี
347. นิธิวดี เพชรเกษมสุข กรุงเทพฯ
348. ศักดิ์ดา พุ่มเจริญ สมุทรปราการ
349. เสมอ พร้อมศักดิ์ กรุงเทพฯ
350. นรินทร์ ชัยมังคละกุล กรุงเทพฯ
351. ภัทรวุฒิ ธนภิรมณ์ ปัตตานี
352. โชติกา นาคพันธุ์ นครนายก
353. ฉิม ไทยทับ เชียงใหม่
354. รวี จันทร์สุวรรณ์ นครสวรรค์
355. กฤตติกา ชาญวิชานนท์ นครราชสีมา
356. ฬังชนนท์ บุญลอง ลำปาง
357. ปยุตา พิพัฒนพงศา กรุงเทพฯ
358. ปราณี วัฒนสุโพธิ์ กรุงเทพฯ
359. พูนศักดิ์ เฉียบแหลม อ่างทอง
360. ณัฏฐนันท์ อังศุวรพฤกษ์ อ่างทอง
361. ลัดดา มุเขวา ชัยภูมิ
362. เรืองระวี ตั้งชัยสวัสดิ์ สุมทรปราการ
363. พณเมฆ เสือสมิง สุพรรณบุรี
364. นัฐธิยา ไทยชมพูรุ่งเรือง สมุทรปราการ
365. บัวเงิน จันทรโสก ระยอง
366. มาซูรา วาสารี นราธิวาส
367. นพพร เหล่าประยูร กรุงเทพฯ
368. นัฐพัชร ยิ้มเจริญ กำแพงเพชร
369. จอมใจ เจี้ยงกลับ กรุงเทพฯ
370. ยุพารัตน์ จีนกริม ชัยนาท
371. สุรศักดิ์ อำไพพร้อม ชลบุรี
372. วิมลทิพย์ อินทมะโน ภูเก็ต
373. เพ็ญศรี วรกิจธำรงค์ชัย สุพรรณบุรี
374. อานนท์ กาญจนะ นครสวรรค์
375. สมบูรณ์ เต็มบุญโชค กรุงเทพฯ
376. เรณู นิ่มอุดมสุข ราชบุรี
377. ธีระวัตร์ ฤทธิเมือง อยุธยา
378. วสันต์ จรรยา นครสวรรค์
379. ธีรวัฒน์ สมศรี พะเยา
380. สุทธิกานต์ สังข์วิสุทธิ์ นครสวรรค์
381. ลำพูล โตเมศร สุโขทัย
382. สมชาย ภัสสรานนท์ สมุทรปราการ
383. รตา อินทร์เจียม พัทลุง
384. สกาย เชื้อพงษ์พันธ์ เชียงใหม่
385. พีรวัส ชูประสิทธิ์ พิจิตร
386. สาย เชียงทอง น่าน
387. ส่วน อักษร ระยอง
388. นงค์นุช จิรพงษ์สิทธิ์ กรุงเทพฯ
389. จงกล บุญเกตุ จันทบุรี
390. จีรพันธุ์ สังข์วิสุทธิ์ นครสวรรค์
391. พรใจ แสงรุจิ กรุงเทพฯ
392. สมร แซ่กวน ราชบุรี
393. สุกัญญา อบแสง ปราจีนบุรี
394. สุวรรณ เอี่ยมสาย ราชบุรี
395. สุรศักดิ์ วิริยะวิศิษฎ์ กรุงเทพฯ
396. ศิรวิชญ์ ยิ้มประเสริฐ สุมทรสงคราม
397. ธานี วรเกียรติ์กุล แม่ฮ่องสอน
398. ธนันกรณ์ ศรีสุนทร สมุทรปราการ
399. จินตนา เพชรเกษมสุข กรุงเทพฯ
400. อรนิภา ยิ้มประเสริฐ สุมทรสงคราม
401. สมธยา ก้อมเรณู อุบลราชธานี
402. ศศิกาญจน์ โชคเน้นพรรษา สมุทรปราการ
403. เรืองฤทธิ์ มั่งมีมงคลชัย สุรินทร์
404. ศุภัทรสร สุพร
405. อารียา ศรีประเสริฐ สมุทรปราการ
406. ณัฐชิมา มายุรักษ์ กรุงเทพฯ
407. สุชาดา เชี่ยว นครปฐม
408. ปณัฐภา ฉัตรเสาวภัณฑ์ นครสวรรค์
409. นลินี ศรีอ่อน นครปฐม
410. วิศิษฐ์ จูมนาฝาย นครสวรรค์
411. พรทิพย์ กีรตินันทสิทธิ์ กรุงเทพฯ
412. นภาพร เนตรหัสนัยน์ กรุงเทพฯ
413. ปุณนดา เฉลิมพล เชียงใหม่
414. ลลิต์ภัทร พยัคโฆ กรุงเทพฯ
415. สุจิตรา สุดเมธางกูร กรุงเทพฯ
416. เศรษฐศิริ เอี่ยมเอื้อยุทธ กรุงเทพฯ
417. มนสิชา คำพันธ์ กรุงเทพฯ
418. คุณ พานนท์ ปทุมธานี
419. ชัยวัฒน์ คงดี พะเยา
420. ประพันธ์ ฉัตรเสาวภัณฑ์ นครสวรรค์
421. ชนะพงษ์ ทองอิน สมุทรปราการ
422. สัมฤทธิ์ จันทร์ดีสาร นราธิวาส
423. คเนศ อภิกมลกุล กรุงเทพฯ
424. มนตรี วันทะยะ ลำปาง
425. สถาปนันท์ เสนารักษ์ กรุงเทพฯ
426. ธนภัทร ประภากรมโน กรุงเทพฯ
427. ภิญญาพัชฎ์ โยธิ นครสวรรค์
428. ศศิกานต์ กิตติกรณ์ นครปฐม
429. เบ็ญญา แสงใส นนทบุรี
430. ปรานต์ เฉลิมพล แพร่
431. เจือจิตต์ แซ่เตียว ยะลา
432. บุญศรี ศรีทองเกิด ประจวบฯ
433. ประกิจ จิตรหลัง ตรัง
434. วิชัย ไตรทิพย์พิทักษ์ กรุงเทพฯ
435. พรนภา งามวงศ์น้อย ฉะเชิงเทรา
436. สุนี เอี่ยมเอื้อยุทธ สุพรรณบุรี
437. อัสมะห์ เป็ดผลิ้ง ตรัง
438. พงศสินธุ์ แก้วใหญ่ กรุงเทพฯ
439. บุญยวีร์ วงษ์ภัทรโรจน์ กรุงเทพฯ
440. บุญส่ง ประภากรมโน กรุงเทพฯ
441. จันทร์ ใจดี เชียงใหม่
442. ไปรยาดา วรรณกลาง นครสวรรค์
443. ธันวุท มันธยมสุข พิษณุโลก
444. เอนก ธรรมวัชระ ปทุมธานี
445. ศิริชัย วงศ์ประยูรเวช กรุงเทพฯ
446. อภิสิทธิ์ อำไพพร้อม ชลบุรี
447. จินตนา ดีสมุทร ประจวบฯ
448. ทิพเนตร ฉิมสุนทร ลพบุรี
449. เจเสาะ เป็ดผลิ้ง ตรัง
450. เพ็ญศรี แก้วชูพันธุ์ เชียงราย
451. นิภา เจริญฤทธิกุล สุพรรณบุรี
452. กรภัทร บรมวรรณ มหาสารคาม
453. สุวพัชร ถิ่นหนองแวง ชัยภูมิ
454. กรวิภา คำโท มุกดาหาร
455. จักรี เฉียมเล ศรีสะเกษ
456. สุวิมล พงษ์หิรัญญ์ กรุงเทพฯ
457. วุฒิพงษ์ ธนะสุพรรณ นครปฐม
458. สวัสดีพานิช   สมุทรปราการ
459. พริ้มเพรา ปรีดาภัทรพงษ์ กรุงเทพฯ
460. ศิรินญา สุดสาย เพชรบุรี
461. กนิษฐา เคหสว่างวงศ์ สุพรรณบุรี
462. วิริสา หิรัญไพศาล เชียงใหม่
463. พิเชษฐ์ พัฒนวงศ์ปราการ กรุงเทพฯ
464. ทองอินทร์ ถูกธรรม อุบลราชธานี
465. ประชุมพร ทองมีเพชร กรุงเทพฯ
466. วาสนา โลสันเทียะ สมุทรปราการ
467. หนึ่งนุช เพ็ชรดาชัย เพชรบุรี
468. อดิศักดิ์ นันทจันทร์ ยโสธร
469. สุมาลี ปงกันมูล เชียงราย
470. สาคร เฉวียงวาศ ร้อยเอ็ด
471. กานดา เทียนละ ระยอง
472. มนต์ชัย ลิ้มศรัทธา นครศรีธรรมราช
473. เจิม สิงห์แก้ว ตาก
474. ละเอียด รุ่งโรจน์  
475. ชนัญชิดา จันทร์ตา เชียงใหม่
476. วรายุทธ ลาพิมล  
477. ธนัชพร วงษ์สามารถ อุดรธานี
478. นวพร เชียงทอง กรุงเทพฯ
479. วีรภัทร อรุณศิริประเสริฐ เพชรบูรณ์
480. สุพร กฤษณะรังสรรค์ สมุทรปราการ
481. นนฐกร รักชิตะวัฒนา พิจิตร
482. สุเทพ สุขชีวชื่น สมุทรปราการ
483. ปราโมทย์ พงษ์พานิช กรุงเทพฯ
484. สุพิชญา ขันติสุข ราชบุรี
485. สุริยา สุขชีวชื่น กรุงเทพฯ
486. เล็ก แซ่เตียว ชลบุรี
487. เยาวภา แซ่หลิม ราชบุรี
488. ลักขณา สุนทระศเนติก ราชบุรี
489. กิจจาพร เจริญคู่รศ กรุงเทพฯ
490. ปริเยศ วรรณกลาง นครสวรรค์
491. ธีรวัฒน์ นาไสยา มหาสารคาม
492. กวิกามาศ เสาะสุวรรณ ปัตตานี
493. รุจา เรียนวิริยะกิจ ยโสธร
494. สุรางค์ ทองปาน จันทบุรี
495. พรเทพ บำรุงเมตต์ พิจิตร
496. ชลธิชา แป้นพิบูลลาภ นครปฐม
497. จิราวรรณ วณิชเวทิน กรุงเทพฯ
498. วรินทร เจริญสุข นครศรีธรรมราช
499. วีรชัย เกิดแจ้ง กรุงเทพฯ
500. วารุณีย์ ระดมบุญ สุรินทร์
501. นัชชา เกิดแก้ว พิษณุโลก
502. สันติ เจนก่อเกียรติกุล สมุทรปราการ
503. นีศรีน แวดือแระ ปัตตานี
504. กษิดิ์เดช สุรคุปต์ เชียงใหม่
505. สุวรรณมณี ฮกสุน สมุทรสาคร
506. วีรพล ศิริพรรค กรุงเทพฯ
507. สมหญิง ทองคำ กรุงเทพฯ
508. พิริยาภรณ์ โชควญิชยา อุบลราชธานี
509. ทศพล วิชิตกูล ปัตตานี
510. จารุวรรณ ชัยวงค์ เชียงใหม่
511. ศิริพร พิชิตปรีชา กรุงเทพฯ
512. เกษมศักดิ์ ศรีคง กรุงเทพฯ
513. ภัสราภรณ์ มั่นเกตวิทย์ ปทุมธานี
514. นพพร ผลอ่ำ กาญจนบุรี
515. วรากร เอื้อเปรมจิต ชลบุรี
516. ณัฐฐินนท์ เจริญยิ่ง นครสวรรค์
517. คงศักดิ์ สันติภาพพงศา สมุทรปราการ
518. ชาตรี ลิ้มศรัทธา นครศรีธรรมราช
519. มณีรัตน์ โภทชงรัก กรุงเทพฯ
520. สุมาลี เหม่นมี อุทัยธานี
521. อัษฎา อัครชากูร เชียงใหม่
522. สุริยา สุนทระศเนติก ราชบุรี
523. ลออ จันทร์สุวรรณ์ นครสวรรค์
524. วนัสบดี คงใจดี กรุงเทพฯ
525. สาริทธิ์ เสนโสพิศ นนทบุรี
526. นันทวัน เอื้อเปรมจิต ชลบุรี
527. รุ้งนภา มนต์ขลัง กรุงเทพฯ
528. ศักดิ์สยาม เสนโสพิศ นนทบุรี
529. สรวุฒิ ก่อผล ภูเก็ต
530. ฐิดารัตน์ ขุดเงิน ชุมพร
531. สุจิรา แม่นธนู กรุงเทพฯ
532. สุกลพัฒน์ เผ่าเพ็ง ยโสธร
533. จินตนา สายพวงแก้ว กรุงเทพฯ
534. ชนกนันท์ แป้นพิบูลลาภ นครปฐม
535. สุชิน อ่อนสนิท ราชบุรี
536. สมพร โภทชงรัก นครปฐม
537. เบญจมาศ คล้ามไพบูลย์ กรุงเทพฯ
538. ลิน เมืองแก้ว กรุงเทพฯ
539. เนตรนภา ขวัญบุญ สมุทรสาคร
540. ภาวิณี สำลีอ่อน อ่างทอง
541. มงคล ไสยภาส อ่างทอง
542. อัมภิกา ปี่แก้ว ราชบุรี
543. รัตนาภรณ์ สุขสมบุญ นนทบุรี
544. ภิญญาพัชญ์ เอื้อเปรมจิต ชลบุรี
545. ฐิติรัตน์ รุ่งทวีวรนันท์ กรุงเทพฯ
546. ทิพย์ไพลิน คำดี สมุทรปราการ
547. สุธิดา องค์จิรัฐติกาล กรุงเทพฯ
548. เจริญ ศรีสุข อ่างทอง
549. ณิชา ภัทรพงศ์กิจ กรุงเทพฯ
550. ศุภธิดา พันธ์มณี กรุงเทพฯ
551. บุญทัน บุรโชค ชลบุรี
552. จันทร์เพ็ญ อารถอยู่ยง นนทบุรี
553. ธนวัฒน์ ภัทรพงศ์กิจ กรุงเทพฯ
554. วีรภัทร ภัทรกุลประเสริฐ นครราชสีมา
555. จุฑามาศ อ่อนสนิท ราชบุรี
556. สุจจดี กิจบุญ สุพรรณบุรี
557. ทิพย์วดี พันธ์ภักดีวงษ์  
558. หล่ำ ประจำกลาง นครราชสีมา
559. เซี่ยมเจ็ง คงสุภาพศิริ สมุทรสาคร
560. ภมร พงษ์พานิช กรุงเทพฯ
561. ศิริลักษณ์ ใจยา เชียงใหม่
562. ป่วน ประโรรส เชียงใหม่
563. อรนิตย์ สุวีระ เชียงใหม่
564. ฐิติตินันท์ บุญราช อำนาจเจริญ
565. เดชากร ปู่ก่ำ เชียงใหม่
566. สมนึก ไทยชมพูรุ่งเรือง สมุทรปราการ
567. มนัส กาญจนวลีรัตน์ กรุงเทพฯ
568. พรพิมล เอื้อเปรมจิต ชลบุรี
569. ศิรินันท์ พงษ์พานิช กรุงเทพฯ
570. ยอดชาย บัณทุชัย กรุงเทพฯ
571. ภรภสร ทองแย้ม ราชบุรี
572. พชรวรรณ แสงลู่ทอง นครปฐม
573. ชลธี นกแก้ว อุทัยธานี
574. ธีรวิต ชินกระโทก นครราชสีมา
575. เมืองใจ๋ ไชยลังกา เชียงราย
576. ขวัญชัย โพธิกายนัง นครพนม
577. สุภาวดี ชีวะพันฑุ์ กรุงเทพฯ
578. อรุณี ลิ้มจิระวัฒนา นครปฐม
579. นภดล วรวิทยานันท์ จันทบุรี
580. พิมพ์พิชา วงศ์ทำเนียบ สระแก้ว
581. สุจินต์ วราทรัพย์ดำรง ขอนแก่น
582. วรพล วิวัฒน์นิรันดร กรุงเทพฯ
583. กรภัทร์ ปงกันมูล เชียงราย
584. วนิดา ไม้จันทร์ กรุงเทพฯ
585. ธีระชัยรุ่ง เรืองเกียรติ นนทบุรี
586. สมศรี ศรีอ่อน สมุทรสาคร
587. ศิรินทร์ทิพย์ ลิ้มสวัสดิ์ เชียงใหม่
588. ญาณี อินหมี อุตรดิตถ์
589. มานะ ราชาทัด อุดรธานี
590. มนัสนันท์ แว่นพรหม เชียงใหม่
591. ศุภมาศ ยั่งยืน ปทุมธานี
592. ชนาภา ประภากรมโน กรุงเทพฯ
593. ชโลธร อิทธิขุนทด นครราชสีมา
594. พิรีย์ ไชยชนะ กรุงเทพฯ
595. นิติศาสตร์ ศุภกิจ อุบลราชธานี
596. สมชาย สังกระหวัด สมุทรสงคราม
597. วิสุทธิ์ แซ่หลิม ราชบุรี
598. ประมวล ภูพันเว่อ กาฬสินธุ์
599. รังสรรค์ อนันต์ประดิษฐ์ เชียงใหม่
600. มัทรียา แก้วสว่าง ชลบุรี
601. มุกดา วัฒโล กำแพงเพชร
602. ณฉัตร มั่นบุญนาค ฉะเชิงเทรา
603. สมคิด วุฒิศาสตร์ ฉะเชิงเทรา
604. กัญญา เพียรมณีกุล นครปฐม
605. จตุพร โปร่งมณี กรุงเทพฯ
606. สุรีวรรณ เอี่ยมเอื้อยุทธ นครสวรรค์
607. ตรีรัตน์ ล้อมมณีทรัพย์ เชียงราย
608. ปิยวัชร์ เหมือนทิพย์ สุพรรณบุรี
609. จาฤกษ์ ล้อมมณีทรัพย์ เชียงราย
610. อัครเดช เหล่าประยูร กรุงเทพฯ
611. พิสมัย อภิชาตบุตร กรุงเทพฯ
612. ดณารัตน์ ตำรักษ์ เชียงใหม่
613. นันท์นภัส ถาดจังหรีด นครราชสีมา
614. จิรัฐพร ภัทรกุลประเสริฐ นครราชสีมา
615. สุมาวดี วงศ์แก้วเขียว เชียงใหม่
616. ณัชชา ธรรมวัชระ ปทุมธานี
617. ธัญณธร เหล่าประยูร กรุงเทพฯ
618. ธนากานต์ เรือนมูล พะเยา
619. กิตติพศ ทรงศักดิ์เกษร ฉะเชิงเทรา
620. วิมลรัตน์ ศรีสุนทร สมุทรปราการ
621. คมคริช พิระภิญโญ ชลบุรี
622. ศิรินทิพย์ ภาพสิงห์ กรุงเทพฯ
623. ชลรดา ชุนบิ เชียงใหม่
624. เอกปริน อ้วยกลาง นครราชสีมา
625. ลภนชัย ตันติชินรักษ์ กรุงเทพฯ
626. อธิชา ทานาแซง นครราชสีมา
627. เอื้อเฟื้อ ทิพยอุสาห์ พัทลุง
628. สุชาดา ยาสาธร สมุทรปราการ
629. วิสาขะ ปานอู กรุงเทพฯ
630. ดนัย ถิ่นหนองแวง ชัยภูมิ
631. เอื้อม ยังสังข์ กรุงเทพฯ
632. วิชิต เอี่ยวบุญญานุรักษ์ สุพรรณบุรี
633. สมหวัง สำราญใจ สุพรรณบุรี
634. กนกวรรณ เคหสว่างวงศ์ กรุงเทพฯ
635. เกียรติพร เอื้อเปรมจิต ชลบุรี
636. ศิริพร เพ็ชรดี ราชบุรี
637. สันต์ เกระอนันต์ ฉะเชิงเทรา
638. ศิริศักดิ์ แซ่โง้ว เชียงใหม่
639. ศิวกร รุ่งอารี ราชบุรี
640. กนกรดา ปราเหนือ ลำปาง
641. ภรภัทร ฉิ่งสำโรง ชัยภูมิ
642. ณัฐนิชา สุขะธรรมโน สมุทรปราการ
643. อัมพรพิลาส วัฒนสุโพธิ์ กรุงเทพฯ
644. วิชิต แซ่ลิ้ม กรุงเทพฯ
645. กช แก้วจักรหวัด นครสวรรค์
646. อำนาจ เติมมธุรพจน์ กรุงเทพฯ
647. พัสกร เชิดชูนคร นครราชสีมา
648. นภา ทองคำ สุโขทัย
649. สายใจ ล้อมมณีทรัพย์ เชียงราย
650. ภัทรภรณ์ พุฒเนียม อุตรดิตถ์
651. เมธี ทองคำ สุพรรณบุรี
652. รุ่งทิพย์ เรืองสอน กรุงเทพฯ
653. รวงทิพย์ มูลรี นครสวรรค์
654. นนทชัย บัวสันเทียะ นครราชสีมา
655. ภาวิณี ระทุมวงค์ เชียงราย
656. ธนพร เลิศบัวสิน กรุงเทพฯ
657. กัตพงศ์ ศรีนคร  
658. สถาพร พ่วงขาว กรุงเทพฯ
659. ชวิศา เรืองสอน กรุงเทพฯ
660. เยาวพา พิมพ์วัน สุรินทร์
661. อริสา เป็ดผลิ้ง ตรัง
662. กาญจนา มณีสาย อุบลราชธานี
663. สิริณพร เตชะพีรพานิช กรุงเทพฯ
664. พงศ์พัทธ์ ศรีสุนทร พิจิตร
665. กฤตภาส ขวัญบุญ สมุทรสาคร
666. ผุสดี กิจบุญ สุพรรณบุรี

 

รางวัลสำหรับร้านค้า

รางวัลที่ 1 : รถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น Hilux Revo

มูลค่ารางวัลละ 807,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 

1. ร้าน ธนาวิช จำกัด   เชียงราย

รางวัลที่ 2 : สร้อยคอทองคำ หนัก 1.50 บาท

มูลค่ารางวัลละ 44,297.64 บาท จำนวน 6 รางวัล รวมมูลค่า 265,785.84 บาท
(ราคาทองรูปพรรณ ณ วันที่ 15 กันยายน 2563)

1. ระเบียบเภสัช   ปทุมธานี
2. แม่ประทาน จำกัด   ศรีสะเกษ
3. จริยา เฉลิมกิตติชัย สมุทรปราการ
4. วัชราวรรณ (2008) จำกัด   ระยอง
5. อำนาจ ตรีธรรมรักษ์ เจริญการค้า ชุมพร
6. วันดี เตชะรุ่งทวี ประจวบคีรีขันธ์

รางวัลที่ 3 : บัตรเติมน้ำมัน ปตท.

มูลค่ารางวัลละ 6,000 บาท จำนวน 66 รางวัล รวมมูลค่า 396,000 บาท

1. เลมอน อินเตอร์เทรด จำกัด เชียงราย
2. เล็ก ชัยชวลิต ตั้งง่วนฮง ราชบุรี
3. ปิยนุช พรหมทอง ตาก
4. กู๊ดส์ สโตร์ จำกัด   ชุมพร
5. จริงใจ พาณิชย์ 2019 จำกัด ชลบุรี
6. ส.สรรพกิจค้าส่ง จำกัด   กรุงเทพฯ
7. เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เชาท์เทิร์น จำกัด สงขลา
8. ปราโมทย์ โรจปรจานนท์ นครสวรรค์
9. สุพรรณี ทองถนอม  
10. สุณีย์ เกตชัยมาศ ลพบุรี
11. เจ้เกียง   ลำปาง
12. ต.โชคชัย   อยุธยา
13. ภาณุมาศ วงศ์ มุกดาหาร
14. อัครพล เป็นดี แพร่
15. ปิ่น ศิริวรรณดี   ชลบุรี
16. รุ่งทวี   ประจวบคีรีขันธ์
17. ต.วิวัฒน์   เพชรบุรี
18. วรากร ฉัตรดำรงสกุล ศรีษะเกษ
19. ศรีงามสรรพสินค้า จำกัด   สมุทรสาคร
20. พิษณุโลก ทีเคเค จำกัด   พิษณุโลก
21. จิตราภร์ ทิสยากร สุโขทัย
22. อนงค์ สาระโพง อยุธยา
23. พิน มินิมาร์ท   สุราษฏร์ธานี
24. วราภรณ์  ฉายชยานนท์ สุราษฏร์ธานี
25. เจษณี ภูมิภักดิ์ สมุทรปราการ
26. มนตรี คุ้มกองสุวรรณ นครสวรรค์
27. ถูกใจ   เชียงใหม่
28. อี พี สเตชันเนอรี   อยุธยา
29. สังคม เหล่าวัฒนะบำรุง จันทบุรี
30. บุญพึ่งพาณิชย์   แพร่
31. ธนกร พรมไทย เพชรบูรณ์
32. ธิดา บุญนาค   ชลบุรี
33. จิราพร หิรัญวัฒนะ สุโขทัย
34. มลลเทพ ลอพันธุ์ไพบูลย์ สมุทรปราการ
35. บานชื่น   มุกดาหาร
36. สุทธิชัย นิชัญศิลป์ นครสวรรค์
37. จักรกฤษณ์ ภิญโญ อำนาจเจริญ
38. สุนิตา วิหวัธประภา สุราษฏร์ธานี
39. วรวิทย์ เมืองโคตร กรุงเทพฯ
40. ชนิกาญน์ เกิดสิริโรจน์กุล นครปฐม
41. วรรณกิจเจริญ 2000 จำกัด ระยอง
42. พิเชียรพาณิชย์ 2   อุบลราชธานี
43. เอกชัย ปาหุโญกุล ชลบุรี
44. จุฑารัตน์   จันทบุรี
45. ปริยะ คงวงษ์ญาติ ชลบุรี
46. อีคอน แวร์เฮ้าส์ จำกัด   พิษณุโลก
47. จ่าณู ปราณบุรี  
48. องค์อร ภู่ระหงษ์ ราชบุรี
49. สุขศาลา 99   มหาสารคราม
50. จันทบุรียงค์ศิริ   จันทบุรี
51. รัน กัน ซัน จำกัด   พิษณุโลก
52. เจ้เล้งอุดร   อุดรธานี
53. เครือวัลย์ จันแสงอ่อน สุพรรณบุรี
54. สุกัญญา เนตรบุตร สุโขทัย
55. ลีวิวัฒน์ซุปเปอร์ค้าส่ง   สงขลา
56. ศิรินทร์ญา วงศ์มณีรุ่ง ลำพูน
57. ก.แสงประทีป   สุพรรณบุรี
58. เอ็กซ์เซลซิเออร์ ซัพพลายส์ จำกัด กรุงเทพฯ
59. สุรนาถ ตั้งจิตรซอย อยุธยา
60. โกศล อนุรักษ์กิตติ อยุธยา
61. พัชรา ลาภตระกูล นนทบุรี
62. ไพบูลย์ อื้อสกุล สระบุรี
63. ยงยุทธ   สงขลา
64. ยิงเฮงซุปเปอร์สโตร์   ราชบุรี
65. ประภาส ไวริวัฒน์ บีบีลำพูน ลำพูน
66. แหลมทองซุเปอร์    

รางวัลที่ 4 : กระเป๋าเป้ ครบรอบ 60 ปี ถ่านพานาโซนิค

มูลค่ารางวัลละ 1,150 บาท จำนวน 666 รางวัล รวมมูลค่า 765,900 บาท
 

1. สรพรรณ บูรพิสุทธิธรรม   ยะลา
2. สุทธิพงศ์ พานิช   ระยอง
3. สหรุ่งเรือง   ฉะชิงเทรา
4. สุรีย์ ปาณแก้ว   ปทุมธานี
5. แคทลียา จันทร์สุกรี   กาญจนบุรี
6. วันเพ็ญ มีปัญญา   อำนาจเจริญ
7. ทัศนีย์ เฉลิมกิตติชัย   สมุทรปราการ
8. มุกดา มาร์เก็ต จำกัด   ตาก
9. คู่บุญซุปเปอร์เซ็นเตอร์   เลย
10. สหสินเทรดดิ้ง   ขอนแก่น
11. เอ็น.อาร์.เค.แอนด์ เค สรรพสินค้าจำกัด ราชบุรี
12. สหกิจ   เชียงราย
13. เสรี เจนวานิชกุล   ลำปาง
14. จิดาภรณ์ ทิสยากร   สุโขทัย
15. ชัญนิจ ฐาปนกลศักดิ์  บ้านบึงเครื่องเย็น ชลบุรี
16. เทพบัวทอง จำกัด   ชลบุรี
17. สหภัณฑ์พาณิชย์การค้าระยอง ระยอง
18. สามารถ หมัดเหลี่ม ก๊ะเหรียม สงขลา
19. สุชาติ โรจน์เรืองนนท์ เฮียหม่อง สงขลา
20. โกศล อนุรักษ์กิตติ ซุ่นหลี อยุธยา
21. อัครพล เป็นดี   แพร่
22. อำพล ชูสำลี สมรัก จันทบุรี
23. ประทีป มะรัด ธานามินิมาร์ท สุโขทัย
24. เยาวลักษณ์ ศิริเจริญธรรม   ฉิวเทียมหยู จันทบุรี
25. พัชรัชกรณ์ ขุ่นทรัพย์    น้องท่าโรล ลพบุรี
26. จาน-ชามตลาดปีนังบ้านฉาง   ระยอง
27. ภูวเมศฐ์ เกิดสิริโรจน์กุล   นครปฐม
28. สีนวล หาสุข ส.การกุญแจ ระยอง
29. ศิริโภชย์   ตราด
30. ประสงค์ กิตินา สินทวี เชียงราย
31. เด่นพัน ซัพพลาย เซ็นเตอร์   ระยอง
32. แต้เจริญ   ลพบุรี
33. สมบัติ ณ ลำปาง    อิณวัตนาพันธ์ ลำปาง
34. สโนไวท์   สุรินทร์
35. พิพัฒน์ นิศาภากร   นครนายก
36. พวงทอง สรรพสินค้า จำกัด   ฉะเชิงเทรา
37. ชัยกิจ   ลำพูน
38. อารี เพียรจิตเลิศขจร รุ่งทรัพย์ สมุทรปราการ
39. อุดม วิไลงาม   อุดรธานี
40. มงคล จิระเสวีวงษ์  ยูพีอ็ม สเตชั่นเนอรี่ สมุทรปราการ
41. วรนัส คะเนเร็ว เฮ้ง กรุงเทพฯ
42. ยุทธนา เฉลิมกิตติชัย    
43. วรรณา เทียนทองดี (เทียนทอง อเล็คทริค แอนด์ ซัพพลาย)
44. ทวีทรัพย์   สมุทรปราการ
45. แสวงอะไล่โทรทัศน์-เครื่องเย็น นครราชสีมา
46. วัชราวรรณ(2008) จำกัด   ระยอง
47. อัสนีการสุรา   สระบุรี
48. ศิริโภชย์   ตราด
49. จาฤกษ์ ล้อมมณีทรัพย์   เชียงราย
50. คมสัน นำรัตนะ   ยะลา
51. อนันตญา จำปาเทญ นารีตาก สระบุรี
52. ประกวด บุญครอง ธิดารัตน์ นครสวรรค์
53. ป.การสุรา    ปราจีนบุรี
54. วรรณา ดีการ   ระยอง
55. พรรณี อิศรนาเวศ บ้านฝูใหญ่ จันทบุรี
56. ณัฐชานันท์ จิววัฒนานนท์ หนึ่งการค้า สระบุรี
57. ฮงฮวด   อยุธยา
58. วัชราวรรณ(2008) จำกัด   ระยอง
59. วันดี เตชะรุ่งทวี   ประจวบคีรีขันธ์
60. มานิตย์   ลำปาง
61. อมรา สุขประเสริฐ (แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด) สมุทรปราการ
62. โปรเกรส ท็อป กรุ๊ป จำกัด(สำนักงานใหญ่) กรุงเทพฯ
63. อัสนีการสุรา   สระบุรี
64. จุฬารัตน์ ทว่าโพธิ์ หนองมนเจริญการกิจ ลพบุรี
65. ตั้งฮุยเส็ง   สระบุรี
66. ไทยทอยส์ พีเพิล เอเอ   ลำปาง
67. เอ็น.อาร์.เค.แอนด์ เค สรรพสินค้า จำกัด ราชบุรี
68. อำพร หอมสมบัติ   สกลนคร
69. สกล สมานวงศ์สถิตย์ พรอพันถ์ ลพบุรี
70. ศักดิ์เพชร ชนาวิโชติ ต.เซ่งฮวด สกลนคร
71. ณิชารีย์ พรประเสริฐมานิต เซ้งท่าดินแดง กรุงเทพฯ
72. อัสนีลิเคอร์   สระบุรี
73. บางพลีสเตชั่นเนอรี่(สำนักงานใหญ่) สมุทรปราการ
74. เฮง ตลาดอินโดจีน    
75. ศิรพร เขมรลอย โพธิ์ทองพาณิชย์ ลพบุรี
76. เค เอ็น จี จำกัด   นครราชสีมา
77. วาสนา ศิริจรัสตระกูล (เอส.เอส ฟอร์จูนเทรด จำกัด) กรุงเทพฯ
78. ชัยชนะการค้า    
79. เวอร์เท็กซ์ เทรดดิ้งจำกัด   ปทุมธานี
80. สมเกียรติ สุรชวาลา   อุดรธานี
81. โกดัง89   สมุทรปราการ
82. โปรเกรส ท็อป กรุ๊ป จำกัด(สำนักงานใหญ่) กรุงเทพฯ
83. เค เอ็น จี จำกัด   นครราชสีมา
84. บิ๊กเซลล์   ปราจีนบุรี
85. เซี้ยม พิมพา ทวีปนาฬิกา ลพบุรี
86. โชคเจริญอิเล็คโทรนิคส์   อยุธยา
87. ไพบูลย์ อื้อสกุล อื้อเม่งเฮง สระบุรี
88. สิริ กิจนาญกุล เจริญชัย ชลบุรี
89. หงษ์สุวรรณ ทรัพย์สกุลวงศ์ บุญไทยานิช ชลบุรี
90. บุญชู กิจไพบูลย์วัฒนา กิจไพบูลย์พานิช ฉะเชิงเทรา
91. สามารถ หมัดเหลี่ม ก๊ะเหรียม สงขลา
92. สุนทรการค้า   สกลนคร
93. นงศ์ลักษ์ จำปาศรี ถาวร ชลบุรี
94. กันยารัตน์ ผากอง   สุโขทัย
95. ปัญญายูนิตี้   พะเยา
96. สหออฟฟิศ จำกัด   สมุทรปราการ
97. วิโรจน์   สุโขทัย
98. สมหญิง ทองคำ MV แมนชั่น กรุงเทพฯ
99. จรีรัตน์ ลีลารุ่งโรจน์ ลีลาพานิณิชย์ สระบุรี
100. ดับเบิ้ลดี เทรดดิ้ง   อยุธยา
101. พิมล โรจน์พาณิชย์วงศ์ รุ่งเจริญทรัพย์ นนทบุรี
102. ไพศาลอิเล็กทรอนิกส์   กรุงเทพฯ
103. วิทูร สุทัศวานิช สบายใจการค้า สระบุรี
104. ทรงยศ ทองคำ ทิพรส สุโขทัย
105. บางบอนซุปเปอร์เซ็นเตอร์   กรุงเทพฯ
106. วิโรจน์ วงศ์ธัญลักาณ์ KNG. นครราชสีมา
107. นภา ทองคำ ทิพรส สุโขทัย
108. ยินดีเครื่องเขียน จำกัด   สระบุรี
109. พลอยจินดา   กรุงเทพฯ
110. วัชราวรรณ(2008) จำกัด   ระยอง
111. เหรียญทองซุปเปอร์บิ๊ก   กรุงเทพฯ
112. เสนอ ดำคง นำเสนออินเตอร์ไฟฟ้า พัทลุง
113. เจตน์ หนอง   แพร่
114. กันต์ อธิพงษ์อาภรณ์ สินทวี กรุงเทพฯ
115. ธัญนิจ ฐาปนกุลศักดิ์ บ้านบึงเคร่องเขียน ชลบุรี
116. จินนะ ศิริปิ่น ชิมเส็ง นครนายก นครนายก
117. ก่อพงศ์โอเอซัพพลาย   กรุงเทพฯ
118. เค เอ็น จี จำกัด   นครราชสีมา
119. มุกดา มาร์เก็ต จำกัด   ตาก
120. วาสนา ศิริจรัสตระกูล (เอส.เอส ฟอร์จูนเทรด จำกัด) กรุงเทพฯ
121. ศุภณัฐ ศรีปฐพี ณภัทร นครปฐม
122. โชคชัยอิเล็คโทรนิคส์   ชลบุรี
123. อ้อมจิตร์ รัตนชื่อสกุล   สงขลา
124. สุชาติ บานชื่นวิจิตร วิจิตรฟาร์มาซี ปราจีนบุรี
125. อิฐรัฐ สินสาธิตชัย ลัดดาวัลย์ กาญจนบุรี
126. โชคดี4545   นนทบุรี
127. นิยมศึกษาภัณฑ์   ลพบุรี
128. เจริญพานิชค้าส่ง   กาญจนบุรี
129. อุษาพร แซ่ล้อ ยิ่งเจริญ กรุงเทพฯ
130. จิตราภรณ์ ทิสยากร   สุโขทัย
131. วรรณา ดิลกโกมล วรรณาพลาสติก กรุงเทพฯ
132. สมจิตต์ คะเนเร็ว เจ๊ปุ๊ กรุงเทพฯ
133. อิคอนแวร์เฮ้า จำกัด (สำนักงานใหญ่) พิษณุโลก
134. อัสนีการสุรา   สระบุรี
135. มานัส    
136. เจเอส ค้าส่ง จำกัด   เชียงใหม่
137. สาโรจน์ สีสุขสด ต่าย สมุทรปราการ
138. วรวิทย์ เมืองโคตร เมมโมริกซ์ กรุงเทพฯ
139. วงเดือน จูทอง พัฒนาศึกษา ลพบุรี
140. ธนกนต์ แสงลู่ทอง เฮียชัย นครปฐม
141. สราญรัฐ ลีลากุสล จิ่งเส้ง กรุงเทพฯ
142. ยัวเจริญ   ลำปาง
143. มุ่ย สมสงวน สิงห์ทองพาณิชย์ พิจิตร
144. ศรีพรเจริญค้าส่ง   ชลบุรี
145. จาฤกษ์ ล้อมมณีทรัพย์   เชียงราย
146. ขนิษฐา จิวากานนท์ ออ อะไล่ ยนต์ ปัตตานี
147. สาคร แสงทอง เจ๊หยิก อุทัยธานี
148. ธนภร เติมธุรพจน์ ตั้งป้วยเส็ง กรุงเทพฯ
149. อภิรดี จงอร จงอรการเงิน นราธิวาส
150. สะอาดโทรทัศน์-วิทยุ   เลย
151. ฮกกี่ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด   บุรีรัมย์
152. จรูญ มวบมี จรูญ หนองบัว สุโขทัย
153. ปัญญายูนิตี้   พะเยา
154. อ.อัษฎางค์   นครราชสีมา
155. ตรังซัพพลาย(สำนักงานใหญ่)   ตรัง
156. นรินทร์ พลอยจินดา   กรุงเทพฯ
157. คู่บุญซุปเปอร์เซ็นเตอร์   เลย
158. อำพร หอมสมบัติ   สกลนคร
159. นิวัติ วิไลวัฒนากร วัฒนากรเทรดดิ้ง 1980 กรุงเทพฯ
160. เฟื่องฟ้า พีรสหพัสด์ แสงชัย ชลบุรี
161. เหรียญทองซุปเปอร์บิ๊ก   กรุงเทพฯ
162. สบายใจการค้า   สระบุรี
163. สมคิด พิมพา สมคิดพานิช ลพบุรี
164. วรรณา ดิลกโกมล วรรณาพลาสติก กรุงเทพฯ
165. ไทยเสรีมาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป   แม่ฮ่องสอน
166. วิชัย คะเนเร็ว เจ๊ปุ๊ กรุงเทพฯ
167. สำเพ็ง2 ระยอง    
168. ปัญญา ไหวพริบ   อุดรธานี
169. แสวงอะไล่โทรทัศน์-เครื่องเย็น นครราชสีมา
170. สิงห์ทองพาณิชย์   พิจิตร
171. อวยพร แก้วจาระนัย   ศรีษะเกษ
172. บุญญารัตน์ รักเหล่า   แพร่
173. สหรุ่งเรือง   ฉะชิงเทรา
174. ปึงยู่เฮง   อุบลราชธานี
175. ศตรุ่งเรืองระยอง   ระยอง
176. ฟ้าไทยบุรีรัมย์   บุรีรัมย์
177. จิรภาซุปเปอร์   บุรีรัมย์
178. กฤษดา แซ่ลิ้ม ยิ่งเจริญ กรุงเทพฯ
179. เพชรพูนทวี   สระแก้ว
180. เครื่องเขียนไอคิว   เชียงใหม่
181. วังสะพุงซุปเปอร์สโตว์   เลย
182. สิริภัทท์ ทิสยากร   สุโขทัย
183. สมชาย แซ่ซิ้ม    
184. มิลค์ กะ มอส กิ๊ฟช้อป   นครราชสีมา
185. วัชระ วรุณชัยมงคล ส. วรุณ-พรานนก กรุงเทพฯ
186. ชานนท์ พรมพาน พีพีซุปเปอร์มาร์เก็ต ระยอง
187. ปึงยู่เฮง อุบลราชธานี    
188. วาสนา ศิริจรัสตระกูล (เอส.เอส ฟอร์จูนเทรด จำกัด) กรุงเทพฯ
189. โค้วตังเชียง   สกลนคร
190. เติ้นหยง สกลนคร    
191. อาภาภรร์ ศิริปิ่น ซิมเส็ง นครนายก นครนายก
192. เชียงใหม่ศิริภัณฑ์   เชียงใหม่
193. พวงทอง สรรพสินค้า จำกัด   ฉะเชิงเทรา
194. สมารถ หมัดเหล็ม ก๊ะเหรียม สงขลา
195. วรรณวิสาข์ แก่นจันทร์ (วัฒนากรเทรดดิ้ง 1980) กรุงเทพฯ
196. นิภา อัศวพงศ์พูลกิจ ชัยมงคล กรุงเทพฯ
197. ไพบูลย์ อื้อสกุล อื้อเม่งเฮง สระบุรี
198. ใหม่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต   นครพนม
199. นานภัณฑ์วัสดุดุตสาหกรรม   อยุธยา
200. ออฟฟิศมาร์ต    จันทบุรี
201. สิริภัทร ทิสยากร   สุโขทัย
202. ดีจริงศึกษาภันฑ์ จำกัด   อยุธยา
203. จิราพร เป็นดี    
204. เค เอ็น จี จำกัด   นครราชสีมา
205. ไทยเสรีมาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป   แม่ฮ่องสอน
206. จิตพันธ์ แซ้แต้   นนทบุรี
207. ประพีร์ พลอยจินดา   กรุงเทพฯ
208. ผดุงศักดิ์ แซ่ล้อ   พัทลุง
209. อุดมการไฟฟ้า   จันทบุรี
210. นิสา ศรีสุทธิ์   ระยอง
211. โชคเจริญอิเล็คโทรนิคส์   อยุธยา
212. บารเมษฐ์ ตั้งนิมิตสุข   จันทบุรี
213. วันชัย   ฉะเชิงเทรา
214. บางพลีสเตชั่นเนอรี่(สำนักงานใหญ่) สมุทรปราการ
215. อณัญญาพาณิช   ลำปาง
216. ปกานต์ เหล่ามงคลนิมิต ทรัพย์เจริญชัย สมุทรปราการ
217. จิตราภรณ์ ทิสยากร   สุโขทัย
218. เอส แอล พี นวนคร   ปทุมธานี
219. สุนทร แก้วสีทา   นครราชสีมา
220. ภัทรกร สุวรรณกิจเจริญ   ชลบุรี
221. ศิริวรรณ ใจเอื้อ   ลำปาง
222. สุวิทย์บริการ   เชียงใหม่
223. ชัยสวัสดิ์ 168 จำกัด   นครราชสีมา
224. ครองเรือน ศิริปิ่น   นครนายก
225. พรนภา ศิริรัชนีกร   เชียงราย
226. สัตหีบมณีรักษ์ จำกัด   ชลบุรี
227. ฮ.เชลส์ 2015    
228. บางพลีสเตชั่นเนอรี่ (สำนักงานใหญ่) สมุทรปราการ
229. ปิยะสิทธิ์ ยวงทอง   นนทบุรี
230. พรรณนิภา สุพร   นครพนม
231. ธมลวรรณ อึ้งมงคลกุล   สมุทรปราการ
232. ศิริโภชย์   ตราด
233. สวัสดีพานิชสเตชั่นเนอรี่   พิษณุโลก
234. วันดี เตชะรุ่งทวี   ประจวบคีรีขันธ์
235. นำไทย ซุปเปอร์มาร์เก็ต   ฉะเชิงเทรา
236. ประเสริฐซุปเปอร์มาร์ท   บุรีรมย์
237. วิชัย ศรีแสน   กำแพงเพชร
238. เสาวลักษณ์ บุญส่ง   ชลบุรี
239. ศรีมีชัยพานิช   สกลนคร
240. ภูวเมศฐ์ เกิดสิริโรจน์กุล   นครปฐม
241. ไทยเฮ้าส์ซุปเปอร์มาเก็ต   อุดรธานี
242. ข้าวไทยพาณิชย์   อุดรธานี
243. ชณัญชิดา อ่ำพริ้ง   ภูเก็ต
244. ชัยชนะการค้า    
245. ไทคูณซุปเปอร์สโตร์   มุกดาหาร
246. นิยมศึกษาภัณฑ์   ลพบุรี
247. ลักขณา   นนทบุรี
248. ย่าจันทร์หอม   ลำปาง
249. อดิเรก ประเสริฐซุปเปอร์มาร์ท บุรีรัมย์
250. ลัดดา จตุรทรัพย์   นนทบุรี
251. เจริญพาณิชย์ค้าส่ง   กาญจนบุรี
252. สมเกียรติ สุรชวาลา   อุดรธานี
253. โค้วเจียบฮวด   ชลบุรี
254. จริยา สง่าเม่น   ลพบุรี
255. ตรังซัพพลาย(สำนักงานใหญ่) ตรัง
256. นริศรา ตันชานะรัตน์   พิษณุโลก
257. สหภัณฑ์   เชียงใหม่
258. นานาภัณฑ์   สระบุรี
259. ราตรี   ชลบุรี
260. สุชิน พิทยาภรณ์   นครราชสีมา
261. ชาญสักดิ์ พรประเสริฐมานิต   กรุงเทพฯ
262. บางพลีสเตชั่นเนอรี่ (สำนักงานใหญ่) สมุทรปราการ
263. ทัตเทพ วัฒน์นครบัญชา บุญฤทธิ์ สระบุรี
264. ศิรินทร์ญา วงศ์มณีรุ่ง   ลำพูน
265. ปรีชา เกียรติกังวาลไกล   กรุงเทพฯ
266. สมพร   นครพนม
267. มลลเทพ ลอพันธุ์ไพบูลย์   สมุทรปราการ
268. ปัทมา กำลังพํฒนา   ชลบุรี
269. คเณศ จงจิตร์   นครศรีธรรมราช
270. วัชระ วรุณชัยมงคล   กรุงเทพฯ
271. วุฒิชัยการไฟฟ้า   ชลบุรี
272. ยุพิน เอี้ยวบุญญานุรักษ์   สุพรรณบุรี
273. อดุล แพวงษ์   ลพบุรี
274. วริญญา นาคนวล   สระบุรี
275. ช่างแทนไฟฟ้า   เชียงใหม่
276. เพชรพูนทวี   สระแก้ว
277. ดำรง พลอยจินดา   กรุงเทพฯ
278. ล.จิรัฐติกร   นนทบุรี
279. โชคเจริญอิเล็คโทรนิคส์   อยุธยา
280. ลำไย ธนูวัฒนา   ชัยภูมิ
281. บ้านบึงเครื่องเขียน   ชลบุรี
282. ปุญชรัสมี ขำฟัก    
283. เอ็น.อาร์.เค.แอนด์ เค สรรพสินค้า จำกัด ราชบุรี
284. ณภัทร ศรีปฐพี   นครปฐม
285. อุบลดีมาร์ท 2001   อุบลราชธานี
286. วิทยาคาร โอ.เอ   พิษณุโลก
287. วีระชัย แซ่ซิ้ม   สระแก้ว 
288. วิธิสรรค์ สุภัทรดิลกสกุล   ลำปาง
289. เทพบัวทอง จำกัด   ชลบุรี
290. มงคล จิระเสรีวงษ์   สมุทรปราการ
291. อเนก   จันทบุรี
292. วรวิทย์ เมืองโครต   กรุงเทพฯ
293. เวอร์เท็กซ์ เทรดดิ้งจำกัด   ปทุมธานี
294. ซุปเปอร์ซีป จำกัด   ภูเก็ต
295. บุญศิริ   เชียงใหม่
296. จ่าณุ ถนนต่ำ   ปราจีนบุรี
297. ชุมพรลิ้มกวงง้วน   ชุมพร
298. ย่าจันทร์หอม   ลำปาง
299. มุกดา มาร์เก็ต จำกัด   ตาก
300. ไทยสมบูรณ์ซุปเปอร์ จำกัด   นครศรีธรรมราช
301. เจียมจิตรชัยพานิช    
302. เพชรพูนทวี   สระแก้ว
303. แอล.ซี.เอช.มาร์เก็ตติ้ง    
304. ศรินยา เพชรไธสง   ศรีษะเกษ
305. สมเจตน์ พิพัฒนาธรรม   กรุงเทพฯ
306. นิยมศึกษาภัณฑ์   ลพบุรี
307. แอล.ซี.เอช.มาร์เก็ตติ้ง   เชียงราย
308. ธัญนิจ ฐาปนุกุลศักดิ์   ชลบุรี
309. สหกิจ เชียงราย    
310. อัสนีการสุรา   สระบุรี
311. อิฐรัฐ เอนกชัย   กาญจนบุรี
312. เฮง ตลาดอินโดจีน    
313. ชลบุรี ว.พานิช   ชลบุรี
314. หาดใหญ่คิทเช่นแวร์   สงขลา
315. ธนพรศิริ สุวรรณ   อยุทธยา
316. ธกร ชัยกาญจนกิจ   สงขลา
317. สุนีย์ กอพิทัก์กุล   บุรีรัมย์
318. จักรกฤษณ์ ภิญโญ   อำนาจเจริญ
319. อวยพร แก้วจาระนัย   ศรีษะเกษ
320. เทียนทอง อเล็คทริค แอนด์ ซัพพลาย กรุงเทพฯ
321. เฟอร์เฟ็คช๊อป 20   สระแก้ว
322. วังน้ำเย็นสหภัณฑ์   สระแก้ว
323. เล่าจิ้นฮวด จำกัด   ตราด
324. จักรพันธุ์ค้าส่ง   กระบี่
325. สุรพงศ์ แซ่ล้อ   พัทลุง
326. ปิติพาณิชย์   ระยอง
327. สิรวิชญ์ สันติราช   กาญจนบุรี
328. เมย์(ล่าม่งเส็ง)   สุรินทร์
329. ไพศาลอิเล็กทรอนิกส์   กรุงเทพฯ
330. อดิสรณ์ สัมพันธ์มิตร   สมุทรปราการ
331. จตุพร ตรีบุรัตน์   แพร่
332. เสรี เจนพานิชกุล   ลำปาง
333. บวรชัย   นนทบุรี
334. ทองศิริพร   เชียงใหม่
335. วันชัยเวชภันฑ์   ฉะเชิงเทรา
336. กชกร ทิพย์อรุณรุ่ง สมพร นครพนม
337. อุบลดีมาร์ท 2001   อุบลราชธานี
338. ธนบดี เรืองรองรัตนา นับอนันต์ เชียงราย
339. ศรีราชามงคลชัย    ชลบุรี
340. บุญญารัตน์ รักเหล่า   แพร่
341. แมงปอ   ระยอง
342. เอเซียอิเล็กทรอนิคส์   เชียงราย
343. ไทยสมบูรณ์ซุปเปอร์ จำกัด   นครศรีธรรมราช
344. ซุนหลี   อยุธยา
345. ตั่วง่วนฮง   ราชบุรี
346. ปัณฑารีย์ อนุรักษ์กิตติ   อยุธยา
347. ศีลธรรมการไฟฟ้า   กาญจนบุรี
348. บ่อทองมาร์ท   ชลบุรี
349. เอ 20 จันทบุรี   จันทบุรี
350. ช.เจริญพานิช 2   อุดรธานี
351. นครปฐมไพศาล   นครปฐม
352. ลำปาง เสรีกรุ๊ป   ลำปาง
353. วรัญญา(หาดน้ำริน)   ระยอง
354. ณภคกร วรรธะมานี   สมุทรปราการ
355. ชัยฤทธิ์ สุวรรณมาลัย ภานิตยเจริญ กรุงเทพฯ
356. ดีดี เภสัช   กรุงเทพฯ
357. สุรีพร ธาเนศวร   อยุธยา
358. ขวัญ   พะเยา
359. ก.วรรณประสาทพาณิชย์   ขอนแก่น
360. ชุมพรลิ้มกวงง้วน   ชุมพร
361. เพชรพูนทวี   สระแก้ว
362. เทพกมล ทรายทอง   พังงา
363. ยัวเจริญ   ลำปาง
364. อำพร หอมสมบัติ   สกลนคร
365. บ้านสวน อิเล็กทรอนิกส์   พิษณุโลก
366. สินค้าหาดใหญ่   ตาก
367. เชียงใหม่ซุปเปอร์ถูก   เชียงใหม่
368. ตั้งป้วยเส็ง   กรุงเทพฯ
369. มดงาน บิวตี้   นครราชสีมา
370. ประเสริฐซุปเปอร์มาร์ท   บุรีรมย์
371. สหกิจรุ่งเจริญ   ฉะเชิงเทรา
372. จัวเจริญ    
373. รัชนี วณิชชากร เจียเฑียกฮะ ปราจีนบุรี
374. โสรส บางโปรงค้าส่ง สมุทรปราการ
375. วราภรณ์ มุ่งเจริญพร บิ๊กเบสท์สุรินทร์ สุรินทร์
376. ยุวดี แซ่โล้ว แบต ไอ.ที กรุงเทพฯ
377. บุญมีการช่าง   กาฬสินธุ์
378. เอสเอ็น   กรุงเทพฯ
379. สมญา เทียนทองดี แสวงพานิช สระบุรี
380. ภาวินีเภสัช   ปทุมธานี
381. สมนึก ชื่นบาน   ฉะเชิงเทรา
382. วันดี เตชะรุ่งทวี   ประจวบคีรีขันธ์
383. ชาญศักดิ์ พรประเสริฐมานิต   เซ้งท่าดินแดง  กรุงเทพฯ
384. นวพร เลิศพิทักษ์สุนทร (ฟิลเทศ อินเตอร์เนชั่นแนล (2002))  กรุงเทพฯ
385. ปริญญ์ ศิริพฤกษชาด   เชียงใหม่
386. ตึกเหลือง   เชียงราย
387. จาฤกษ์ ล้อมมณีทรัพย์ แอล.ซี.เอช.มาร์เก็ตติ้ง เชียงราย
388. พิพัฒน์ นิศาภากร   นครนายก
389. ณรัตน์ชนันท์ เจริญกิติโช  มวกเหล็ก สระบุรี
390. ยงเจริญศูนย์เครื่องเขียน   กรุงเทพฯ
391. ศักดิ์ชัย ทรงวัฒนา ป.เทพพนม ชลบุรี
392. ชลธี เดชมณี เจวาย คปร์ปอเรชั่น ภูเก็ต
393. บุญญารัตน์ รักเหล่า รชาภัทร แพร่
394. แสวงอะไล่โทรทัศน์-เครื่องเย็น นครราชสีมา
395. วิทวัส วิหวัธประภา ลิ้มเอี่ยมฮง สุราษฎร์ธานี
396. กาณติมา สงพาระ เจวาย คปร์ปอเรชั่น   ภูเก็ต
397. สรรชัย เกษมทวีโชค ศรีราชามงคลชัย   ชลบุรี
398. ดีเซฟค้าส่ง   ตราด
399. จิรุฬหทัย พรลอย  โพธิ์ทองพาณิชย์ ลพบุรี
400. ชีนานถ วงศ์ธิติยากร  ก้วงฮวดมาร์เก็ตติ้ง   สงขลา
401. เวอร์เท็กซ์ เทรดดิ้งจำกัด   ปทุมธานี
402. อาณี สุขกุล กรีพานิช สระแก้ว
403. สติมา ไกรน้อย สมบุญพานิช นครสวรรค์
404. เพชรพูนทวี   สระแก้ว
405. ย่าจันทร์หอม   ลำปาง
406. กิตติศักดิ์ บุรีรัมย์   บุรีรมย์
407. วันชัย ชัยกิจรุ่งสกุล วันชัย ฉะเชิงเทรา
408. สะอาดโทรทัศน์-วิทยุ   เลย
409. ไพบูลย์ อื้อสกุล อื้อเม่งเฮง  สระบุรี
410. มะลิวัลย์ อังวราวงศ์ ส.ทวีภัณฑ์สโตร์ เลย
411. อธิปพัฒน์ มิ่งเจริญพาณิชย์ โดโด้ บิ๊กซุปเปอร์  นครพนม
412. ดับเบิ้ลดี เทรดดิ้ง   อยุธยา
413. ปิยพงศ์ ตั้งสุจริตธรรม โรงพิมพ์ตั้งเจริญ ชุมพร
414. สุทธิพงศ์ พุฒิไพโรจน์ ปีนังเทรดดิ้ง นราธิวาส
415. เตียอังหลี   อยุธยา
416. วรวิทย์ เมืองโครต เมมโมริกซ์ กรุงเทพฯ
417. วราภรณ์ มุ่งเจริญพร บิ๊กเบสท์สุธินทร์ สุรินทร์
418. เชียงใหม่จรรยา   เชียงใหม่
419. ลำพรึง ทราบัวศรี ทราบัวศรี สระบุรี
420. อรกัญญา ลีลาสุวรรณสิริ บิ๊กโอ เทรดดิ้ง กรุงเทพฯ
421. เชียงใหม่ไดเร็คท์   เชียงใหม่
422. หนึ่งการค้า   สระบุรี
423. ปริญญ์ ศิริพฤกษชาด   เชียงใหม่
424. กิติศักดิ์ ไตรปาน ส้มโอ  สุรินทร์
425. คุนกี่   พิษณุโลก
426. ช.เจริญพานิช 2   อุดรธานี
427. บัญญติ จันทร์สุวรรณ์ เฮียตี๋ นครสวรรค์
428. เกษมศรี วงศ์จำรัส (ช.แอดวานซ์ อินเตอร์เทรด ) กรุงเทพฯ
429. บุญฤทธิ์ รุจิรวนิช   นนทบุรี
430. กัญญาณัฐ เกิดสมบุญ   กรุงเทพฯ
431. เกษม เทียนทองดี (เทียนทอง อเล็คทริค แอนด์ ซัพพลาย) ซัพพลาย
432. นงลักษณ์ สุทธิ  สุทธิภัณฑ์2561 กาญจนบุรี
433. ณัฐนิชา ภูมรินทร์   ทองแดงการไฟฟ้า  สมุทรปราการ
434. ชูศรี จึงตระกูล  จึงเจริญ ปราจีนบุรี
435. วิทยาคาร โอ.เอ   พิษณุโลก
436. ชูน้อม คงพิบูลย์กิจ จินต์พะเยา พะเยา
437. ธานี ช่อวงศ์ นภดลโทรทัศน์ ยะลา
438. สหกิจ   เชียงใหม่
439. ณิชากานต์ จินายะ นายดล แพร่
440. จตุพร เลาหวัฒนานนท์ แสงไทย ลพบุรี
441. อีคอน แวร์เฮาส์   พิษณุโลก
442. กัลยา เศวตสุทธิพันธ์ เซียมง้วน นครราชสีมา
443. อ้วนบริการ   ชลบุรี
444. ดำรงค์ อังคณาภิรมย์  อังคณารมย์ ชลบุรี
445. ประวิทย์ สหสิทธิวัฒน์ สุนทรพานิช กรุงเทพฯ
446. เครือมาศ พิพัฒน์พงศา   ชลบุรี
447. นพดล พฤกาลพงศ์พันธุ์ พงศ์วิมล สงขลา
448. อภิชญา สุชท้วม Paknam Express สมุทรปราการ
449. ปณิดา มาเมืองกล ภูฟ้าพลาสติก พะเยา
450. กิตติยา จอกทอง (เด็ทไข่ไทยแลนด์ลพบุรี ) ลพบุรี
451. สมหมาย มณีรัตน์ มณีรัตน์ สระบุรี
452. เกียรติศักดิ์ เหลืองอร่ามกุล   สระบุรี
453. พิกุล เรืองรองรัตนา นับอนันต์ เชียงราย
454. อีคอน แวร์เฮ้าส์ จำกัด   พิษณุโลก
455. ชาญ ปาณแก้ว พี่ปอง ปทุมธานี
456. ชญานันท์ ถารมี โอแอมคอมพิวเตอร์  ลำปาง
457. เชียงใหม่ศิริภัณฑ์   เชียงใหม่
458. สาริณี สุขสงวน ธีรภัทร์ ค้าส่ง จันทบุรี
459. ซันเดย์มาร์ท   สตูล
460. ทำสน   พัทลุง
461. สิริณัฎฐ์ ศรีสุวรรณ   กรุงเทพฯ
462. จินต์พะเยา   พะเยา
463. ลิ้มเจงฮวด   สุราษฎร์ธานี
464. ซุปเปอร์ซีป จำกัด   ภูเก็ต
465. ศักดิพัฒน์ ศรีสุวรรณ   กรุงเทพฯ
466. ชวลิต เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
467. ฮ.เซลส์ (2015)   นครราชสีมา
468. วรพจน์ เมธานีกรชัย กรชัยสหพัฒน์ ปราจีนบุรี
469. อภิชาต พินโท ทางเกียวการค้า ระยอง
470. ธนาคุณ ลาภมงคลสิริ   อยุธยา
471. ขวัญชัย สิทธิเสนา ร้าน20 ตราด
472. อรรถนนท์ คนหาญ ศรีลางกูล พะเยา
473. นงลักษณ์ แก้วกันทะ นงลักษณ์ พะเยา
474. ทวีศักดิ์ ตันวัฒนะ ไพบูลย์อีเล็กทรอนิค  ฉะเชิงเทรา
475. ธนพรศิริ เปลสุวรรณ เอส.วาย.เค.ซัพพลาย  อยุธยา
476. ร่วมกิจอิเล็กทรอนิกส์   ชลบุรี
477. ศักดิ์เพชร ธนาวิโชติ ต.เซ่งฮวด สกลนคร
478. ข้าวไทยพาณิชย์   อุดรธานี
479. นันทนา นามเมือง   ตาก
480. วิภาพร ทิพจร เอื้องฟ้า เชียงใหม่
481. สุวรรธนะ สุขสงวน สุขสงวนการค้า สระบุรี
482. เกษม เทียนทองดี เทียนทอง อเล็คทริค  แอนด์ ซัพพลาย
483. มนิสา กัลภัรบวร กบินทร์สโตร์ ปราจีนบุรี
484. มะลิวัลย์ ชูลา ยิ่งยศโทรทัศน์ อุบลราชธานี
485. สุทัศน์ ไชยรัตน์   พะเยา
486. เจริญพานิชค้าส่ง   กาญจนบุรี
487. ธิรดา สิทธิสันติกุล (ไทยเสรีมาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป) แม่ฮ่องสอน
488. ธนาคุณ ลาภมงคลสิริ   อยุธยา
489. สิริภัทท์ ทิสยากร   สุโขทัย
490. เพิ่มพูน จันทฉาย  ยายแสงหล้า แพร่
491. สมโพทธิ์ เอื้อสลุง   ลพบุรี
492. สุพรรณี ทองถนอม   ชัชวาล
493. อำพล ประทีปถิ่นทอง   สมุทรสาคร
494. พงษ์ศักดิ์ ฟ้าทวีพร สมุยมาร์ท สุราษฎร์ธานี
495. ก้าวหน้า    สระบุรี
496. พรเพ็ญ คุ้มกองสุวรรณ ช.เจริญ นครสวรรค์
497. พรทิพย์ ศรีสวัสดิ์นุภาพ วัฒนภัณฑ์หาดใหญ่ สงขลา
498. ศรีมีชัยพานิช   สกลนคร
499. ถนอมชัย   นครศรีธรรมราช
500. อวยพร   จันทบุรี
501. พงษ์ปัญญา จงจักรพันธ์   กรุงเทพฯ
502. พงษ์พันธ์ จันนับ พลาสติกทุ่งเหียง  ชลบุรี
503. ณิชารีย์ พรประเสริฐมานิต เซ้งท่าดินแดง กรุงเทพฯ
504. สวัสดีพานิชสเตชั่นเนอรี่   พิษณุโลก
505. ร้านวิษณุ   เชียงใหม่
506. เจริญทวีพาณิชย์   สุราษฎธานี
507. มลลเทพ ลอพันธุ์ไพบูลย์ มลลเทพ สมุทรปราการ
508. เพ็ญศิริ เกียรติไพบูลย์   ยะลา
509. สหภัณฑ์   เชียงใหม่
510. น้อย โตวัฒน์ เซ่งฮุย อุทัยธานี
511. สมเกียรติ สุรชวาลา   อุดรธานี
512. อนุชาติ วุฒิพรพงษ์   ปราจีนบุรี
513. คิม อดิศัยธรรม สุริยะ สมุทรปราการ
514. สุดารัตน์ หาดใหญ่คิทเช่นแวร์  สงขลา
515. ประกอบ ไชยสงคราม ยงสงวน กรุ๊ป อุบลราชธานี
516. ไทยทอยส์ พีเพิล เอเอ   ลำปาง
517. นวนิตย์ กวาตรา   ลพบุรี
518. ชุติมา สุวรรณประดิษฐ์   ตราด
519. จำนงษ์ วรกิจเจริญผล อนันต์เคหะภัณฑ์ สระบุรี
520. ไทยสมบูรณ์ซุปเปอร์ จำกัด   นครศรีธรรมราช
521. ล.จิรัฐติกร   นนทบุรี
522. ธารินี ทรัพย์ประเสริฐ ประเสริฐพาณิชย์   นครนายก
523. ชิติพัทธ์ โรจนาตินันท์ โรจนาพาณิชย์ ฉะเชิงเทรา
524. อริศรา บูรณะวิชิต รักบ้านเกิด  พิษณุโลก
525. พิพัฒน์ นิศาภากร   นครนายก
526. สิริ กิจกาญนกุล เจริญชัย ชลบุรี
527. ชัญนิจ ฐาปนกลศักดิ์  บ้านบึงเครื่องเย็น  ชลบุรี
528. โชคเจริญอิเล็คโทรนิคส์   อยุธยา
529. ภูวเมศฐ์เกิดสิริโรจน์กุล   นครปฐม
530. เฮงถาวร   นครศรีธรรมราช
531. รมณีย์ แถวไธสง รมณีย์ อยุธยา
532. ลิ้มเจงฮวด   สุราษฎธานี
533. จรัญ หนูเส้ง ซันเดย์มาร์ท สตูล
534. ฐิติกร สมุทรวารีกุล เจริญริชเวรี สมุทรปราการ
535. ณพิชญ์ เกียรติไพบูลย์   ยะลา
536. พลอยไพลิน อิศรางกูร ณ อยุธยา กรุงเทพฯ
537. ดับเบิ้ลดี เทรดดิ้ง   อยุธยา
538. พรนภา ศิริรัชนีกร เอเซียอิเล็กทรอนิคส์ เชียงราย
539. เหรียญทองซุปเปอร์บิ๊ก   กรุงเทพฯ
540. วิลาวัลย์ หมื่นเมือง น้อย99 สระบุรี
541. สมพร มั้นงาม ตาทอง นครสวรรค์
542. รักษ์พล บูรพิสุทธิธรรม กิมเซ่งไถ่ ยะลา
543. คมสัน ทำรัตนะ   ยะลา
544. วราลี บูรพิสุทธิธรรม กิมเซ่งไถ่ ยะลา
545. โค้วตังเชียง   สกลนคร
546. เสรี เจนวานิชกุล ลำปางเสรีกรุ๊ป ลำปาง
547. ซุปเปอร์ซีป จำกัด   ภูเก็ต
548. จุฑาพร ศรีปฐพี ณภัทร นครปฐม
549. อภินัทธ์ รัตนชื่อสกุล   สงขลา
550. พัชรี วัฒนะเมธานนท์ เล่งกี่แอนซันส์ เชียงใหม่
551. ประพันธ์ทิพย์ พิยะ   กรุงเทพฯ
552. สุพร    นครราชสีมา
553. ธัญรัตน์ สาติศากยบุตร แสงไทย ลพบุรี
554. ธนสาร สุขสวัสดิ์ ตาเกิด อยุธยา
555. เชียงใหม่จรรยา   เชียงใหม่
556. ธิดา บุญนาค สี่แยกเซ็นเตอร์ ชลบุรี
557. ศิริพร รุ่งวานิชกุล พรระนอง ระนอง
558. บิ๊กเชลล์   ปราจีนบุรี
559. สุพิลักษณ์ ก่อสินวัฒนา ฮกเส็ง อุบลราชธานี
560. นันทนา สุทธิชัชวาลวงศ์ เตี้ยงเฮ็งเส็ง ชลบุรี
561. อญัญญาพานิช   ลำปาง
562. ฮกกี่ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด   บุรีรัมย์
563. สัตหีบมณีรักษ์   ชลบุรี
564. สมพร   นครพนม
565. ดำรงวุฒิ บุญพิเชฐ เฮียแบ๊งค์ นครสวรรค์
566. มดงาน บิวตี้   นครราชสีมา
567. มุกดา มาร์เก็ต จำกัด   ตาก
568. กรีพล สถิตย์เสถียร ประชาเภสัช ตราด
569. พลาย ทองคำ   เชียงใหม่
570. ศุภเสฎฐ์ เตชะนฤดล น้องทอย เชียงใหม่
571. โสภณพาณิชย์   กรุงเทพฯ
572. กัณฑิมา เรืองเด่น   นครนายก
573. จิรัฐติกาล เอี่ยมประเสริฐกุล   ยะลา
574. พรเพ็ญ โตศิริพัฒนา   ปราจีนบุรี
575. พิชญ์ เกียรติไพบูลย์   ยะลา
576. ออมทรัพย์   กาญจนบุรี
577. กิติมา จิตประเสริฐ เจ้เล็กชุปเปอร์สโตร์  ชัยนาท
578. ภัทรพล สุวรรณกิจเจริญ กิตติ ชลบุรี
579. เอสพี ห้องเย็นมาบตาพุฒ   ระยอง
580. วิโรจน์ เจริญสุขยิ่งนาน   ชุมพร
581. เป้งฮะ   ปราจีนบุรี
582. จิตราภรณ์ ทิสยากร   สุโขทัย
583. ยศนัย ศรีอุทัยศิริวงศ์ ศิริวงศ์พานิช เชียงใหม่
584. ขนิษฐา ไทยฤทธิ์ พี่หนุ่ย พัทลุง
585. พุดสะดี สุดพิทัก ดีดีเภสัช   กรุงเทพฯ
586. สุรศักดิ์ จรัสวรวุฒิกุล บวรชัย นนทบุรี
587. สมพงษ์ โลหะเวช สมพงษ์พานิช ลพบุรี
588. Import 20   อยุธยา
589. สลิลธร ตรีวรัญญู ชัยวัฒน์มินิมาร์ท  สระบุรี
590. แต้เจริญ   ลพบุรี
591. พรพิมล ดำริ เล็กพร้อมภัณฑ์ สงขลา
592. โชฐิสิริ ตรีชัยรัศมี ซีเอสพาร์ค สิงห์บุรี
593. ปรัชญา ภัทรวิศิษฎ์สินทร สัชญาศิลป์  
594. สวัสดีพานิชสเตชั่นเนอรี่   พิษณุโลก
595. ศักรินทร์ บุญทิพย์ เกรียงไกรพานิช ลพบุรี
596. ปราณี รัตนารักษ์ อิเลคอน นนทบุรี
597. บุญสมพาณิชย์ แม่สาย   เชียงใหม่
598. เกตุวดี เกตุอุดม ไตรวิวัฒน์ อ่างทอง
599. พร เทรักษี   นนทบุรี
600. ปรีชา เกียรติกังวาฬไกล ไพศาลฮาร์ดแวร์ กรุงเทพฯ
601. เชียงใหม่เพียวการค้า   เชียงใหม่
602. ศรีมีชัยพานิช   สกลนคร
603. บัณย์วิสิทธิ์ รุ่งเรืองฉัตร อื้อเม่งเฮง กรุงเทพฯ
604. รุจิรฎา บุญมีการช่าง   กาฬสินธุ์
605. พรทิพย์ แซ่โง้ว น้องวิว กรุงเทพฯ
606. เจริญพานิชค้าส่ง   กาญจนบุรี
607. รอมือละห์ มะดีเย๊าะ   ปัตตานี
608. สุภกิจณ์ ธีรเวชกุล ส.สหภัณฑ์ ขอนแก่น  ขอนแก่น
609. สินค้าหาดใหญ่   ตาก
610. ลำเพย พัดโบก ป้าดำ พิษณุโลก
611. อิฐรัฐ สินสาสัตชัย ลัดดาวัลย์ กาญจนบุรี
612. ศักดิ์เพชร ชนาวิโชติ ต.เซ่งฮวด สกลนคร
613. สิรวิชญ์ สินส่าสัตชัย เดโม กาญจนบุรี
614. พรสุดา สมสี ฮ.เจริญ ชลบุรี
615. อะตอมค้าส่ง   อยุธยา
616. ส่องแสง ซุปเปอร์สโตร์   ศรีสะเกษ
617. พัชรี วัฒนะเมธานนท์ เล่งกีแอนซันส์ เชียงใหม่
618. แสวงอะไล่โทรทัศน์-เครื่องเย็น นครราชสีมา
619. พัชรมาร์ท   สมุทรปราการ
620. กัลยา เศวตสุทธิพันธ์ เซียมง้วน นครราชสีมา
621. สุกิจ งามศักดิ์ประเสริฐ   ฉะเชิงเทรา
622. ชาติชาย มหาวราการ ส.ทวีภัณฑ์สโตร์ เลย
623. กิตติพานิช   ชลบุรี
624. นิตยา โตศิริพัฒนา เตียอินกี่  ปราจีนบุรี
625. จรูญ บำรุงศักดิ์สม เป้งฮะ ปราจีนบุรี
626. วรการ สิริภัทรไพศาล บ้านตลาดนัด เลย
627. ศรีพาณิชย์   ระยอง
628. วรรณา ชาติไทย วรรณาการค้า พิษณุโลก
629. อัจฉรา สายยศ ชวินเซ้นท์ พาร์เมด  พิจิตร
630. พรชัย ใจแข็ง ดาวมีสุข สุโขทัย
631. วรรณา ดิลกโกมล วรรณาพลาสติก กรุงเทพฯ
632. ลัดดา จตุรทรัพย์ สองพี่น้อง นนทบุรี
633. ธีรภัทร จิรวัฒนาภรณ์ ส.ธนชัย ปทุมธานี
634. สันทัด พระประเสริฐมานิต เซ่งท่าดินแดง  กรุงเทพฯ
635. เอ็น.อาร์.เค.แอนด์ เคสรรพสินค้า จำกัด ราชบุรี
636. พัชรินทร์ สิทธิกา MJM Supply ชลบุรี
637. เสรี เจนวานิชกุล ลำปางเสรีกรุ๊ป ลำปาง
638. สมเดช นกแก้ว เจ้นอม อุทัยธานี
639. อมร บัวแย้ม อมร อยุธยา
640. อานนท์ กาญจนะ เฮียใหญ่ นครสวรรค์
641. สุทธดา พฤทธิ์พงศ์พันธ์ พงศืวิมล สงขลา
642. ยศพล ยะสุรีย์ ซูเปอร์ถูก นครพนม
643. วนิดา เซี่ยงฉิน เฮียเจ่ พี่ปอ นครปฐม
644. วันประเสริฐซุปเปอร์มาร์ท   อำนาจเจริญ
645. วิมนมาศ กองพิมพ์ ดีดีดี อยุธยา
646. สุพร   นครราชสีมา
647. จี.จี ซัพพลาย   เชียงราย
648. ยงยุทธ เอี่ยมกำแหง D&D เชียงราย
649. Boonsiri   เชียงใหม่
650. องค์อร ภู่ระหงษ์ นครปฐมไพศาล  ราชบุรี
651. นิศารัตน์ วรรณสด สุรีย์พรมาร์เก็ต สุโขทัย
652. จักรกฤษณ์ ภิญโญ โมโม่ ซุปเปอร์ สโตร์  อำนาจเจริญ
653. วรกร ฉัตรดำรงสกุล จีอันโอสถ ศรีสะเกษ
654. จำนงค์ ชิตแก้ว จำนงค์พาณิชย์ กรุงเทพฯ
655. จุฑามาศ ปัญญาวัฒนานุกูล อยุธยา
656. แคทลียา จันทร์สุกรี  ทองกาญจน์คา กาญจนบุรี
657. ฐานพัฒน์ ธารา   ระยอง
658. พรนภา ศิริรัชนีกร  เอเชียอิเล็กทรอนิคส์ เชียงราย
659. ช่อเพชร พันธ์เกาะเส็ง สมบูรณ์บ้านยา ลพบุรี
660. เทพบัวทอง จำกัด   ชลบุรี
661. อมรรัตรน์ บูรพิสุทธิธรรม  กิมเซ่งไถ่ ยะลา
662. สหรุ่งเรือง   ฉะเชิงเทรา
663. ชีนานาถ วงศ์ธิติยากร       ก้วงฮวดมาร์เก็ตติ้ง สงขลา
664. มะลิวัลย์ อังวราวงศ์          ส.ทวีภัณฑ์สโตร์ เลย
665. สุชาติ ชื่นบานวิจิตร  วิจิตรฟาร์มาซี ปราจีนบุรี
666. ปิยะ จงอร  จงอรการเงิน นราธิวาส

รายละเอียดการยืนยันสิทธิ์ และเงื่อนไขการรับรางวัล

  1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนที่บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันและเวลาทำการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทำการประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับผู้มีรายชื่อสำรอง ซึ่งบริษัทฯ ได้จับสำรองไว้ 20 รายชื่อตามลำดับ หากผู้มีรายชื่อสำรองที่ได้รับการติดต่อไม่มารับของรางวัลภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับองค์กรสาธารณะหรือหน่วยงานราชการตามที่เห็นสมควรต่อไป
  2. ผู้โชคดีที่ปรากฎรายชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์ในการจับชิ้นส่วน จะมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลตามที่กำหนดไว้ตามชนิด/ประเภทของรางวัลในแต่ละรายการ โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ดังกล่าวให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นได้ และของรางวัลที่ได้รับ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ผู้ได้รับรางวัล 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น หากจับชิ้นส่วนได้ของรางวัลหลายรายการ ผู้โชคดีจะได้รับสิทธิ์รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
  3. ผู้โชคดีที่ปรากฎรายชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์ในการจับชิ้นส่วน จะมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลตามที่กำหนดไว้ตามชนิด/ประเภทของรางวัลในแต่ละรายการ โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ดังกล่าวให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นได้ และของรางวัลที่ได้รับ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ผู้ได้รับรางวัล 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น หากจับชิ้นส่วนได้ของรางวัลหลายรายการ ผู้โชคดีจะได้รับสิทธิ์รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
  4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัล ณ วันที่ผู้โชคดีติดต่อรับของรางวัล
  5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด หากพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีการทุจริตในทุกรูปแบบ ทางคณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การรับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. พนักงาน บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้
  7. ฉลากหรือซองผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมรายการต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งหมด หากพบว่าฉลากผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ มีการปลอมแปลง ดัดแปลงแก้ไข หรือได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลสำหรับลูกค้าที่กรอกข้อมูลถูกต้อง มีหลักฐานครบถ้วนตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของรายการ ที่สามารถตรวจสอบได้เท่านั้น
  8. ประกาศชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดีที่เว็บไซต์ www.panasonic.com/th/ และ www.facebook.com/PanasonicThailand ทั้งนี้บริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ประกาศผล
  9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-729-9000 กด 1