Panasonic Future Gear Scholarship 2022
ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต ประจำปี 2565

Panasonic Future Gear Scholarship 2022 ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต ประจำปี 2565

ตามที่สำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิคในประเทศไทย ได้เปิดรับสมัครทุน “Panasonic Future Gear Scholarship” ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต ประจำปี 2565 เพื่อสนับสนุนนิสิตนักศึกษาชั้นปี 2 ที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยรัฐบาลในประเทศไทย ทั้ง 7 สาขา ได้แก่ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineering), วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical engineering), วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering), วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer engineering), วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering), วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) และ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineering) และในปีนี้ มีนิสิต นักศึกษาสมัครเข้ามาทั้งสิ้น 247 คน

บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาเป็นที่แล้วเสร็จ โดยมีนิสิต นักศึกษาผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 10 คน ได้แก่

  1. นายยติภัทร หงษ์ทอง
  2. นายสรวิชญ์ แสนเจริญ
  3. นายจิรทีปต์ บุญญศิริวัฒน์
  4. นายกฤษนันทร์ จารีรัตน์
  5. นายรวิช สิงหะชัย
  6. นางสาวสัตบงกช โสภณพงศ์พิพัฒน์
  7. นายชรันธร พิมลจินดา
  8. นางสาวสิริยากร เทพรัตน์
  9. นายภูษณะ แสนใจงาม
  10. นางสาวทักขิญ มุ่งดี

ผู้มีรายชื่อดังกล่าว กรุณาเข้ารายงานตัวเพื่อรับการปฐมนิเทศและร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษาที่สำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิคในประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 นี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิคในประเทศไทย โทร 061-013-9788