฿ #,###.00 000 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

การประกวดจิตกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 17

การประกวดผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ 17

บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกรมศิลปากร และหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประกวดผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ 17เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปินมีโอกาสนำเสนอผลงานในรูปแบบใหม่ๆ มากยิ่งขึ้นในหัวเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับปรัชญาในการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ว่า“สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิต”โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้จินตนาการอย่างกว้างขวางและอิสระ

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย มีสิทธิ์ส่งผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือ และความคิดของตนเองเข้าประกวด ผลงานนั้นจะต้องไม่เคยนำออกแสดงและประกวด ณ ที่ใดมาก่อน

การส่งผลงานเข้าประกวด

• ผู้ประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 ชิ้น
• ขนาดของผลงานรวมกรอบไม่เกิน 2 เมตร
• ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมที่จะติดตั้งแสดงได้
• ผู้ส่งต้องกรอกรายละเอียด ชื่อ นามสกุล ที่อยู่และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบที่ผู้จัดทำกำหนดให้
• คณะผู้ดำเนินการจะระวังรักษาผลงานจิตรกรรมทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดอย่างดีที่สุด ยกเว้นความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือเหตุสุดวิสัย

สถานที่ส่งผลงานเข้าประกวด

ในพื้นที่กรุงเทพฯ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถ.เจ้าฟ้า กรุงเทพฯ

ส่วนภูมิภาค

 

ภาคตะวันออก

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาคเหนือ

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาคใต้

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

วิทยาลัยช่างศิลป นครศรีธรรมราช

คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน

คณะกรรมการดำเนินงานได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นกรรมการดังนี้

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี

กรรมการ

2. อาจารย์ธงชัย  รักปทุม

กรรมการ

3. ศาสตราจารย์เดชา วราชุน

กรรมการ

4. ศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก

กรรมการ

5. ศาสตราจารย์ปรีชา  เถาทอง

กรรมการ

6. ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ

กรรมการ

7. อาจารย์สมศักดิ์  เชาวน์ธาดาพงศ์

กรรมการ

8. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี

กรรมการ

9. ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์

กรรมการ

10. ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป หรือผู้แทน

กรรมการ

11. นายวีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา

เลขานุการ

การตัดสิน

• การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติจะอุทธรณ์ไม่ได้
• คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน มีสิทธิ์ที่จะเพิ่มหรือลดรางวัลได้ตามความเหมาะสม
• ผลการตัดสินจะประกาศให้ทราบ ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์
(ประเทศไทย) จำกัด

กรรมสิทธิ์ของผลงานที่ได้รับรางวัล

ผลงานที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของ บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยทางบริษัทฯ จะเก็บสะสมไว้เป็นสมบัติของบริษัทฯ และจะติดตั้งไว้อย่างสมเกียรติ (ยกเว้นรางวัลดีเด่นจะจัดคืนให้ศิลปินภายหลังการจัดแสดงนิทรรศการในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดเสร็จสิ้น)
ผลงานศิลปกรรมทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานในสูจิบัตรเอกสารสิ่งพิมพ์ และสารสนเทศสมัยใหม่ทุกอย่าง รวมทั้งนำไปเผยแพร่ในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทต่อไป

รางวัล

รางวัลทั้งหมดมี 16 รางวัล แบ่งเป็น

1.       รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล

• เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่เกียรติคุณ
• ผลิตภัณฑ์เครื่องเล่นบลูเรย์ พานาโซนิค 1 เครื่อง

2.       รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล

• เงินรางวัล 75,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่เกียรติคุณ
• ผลิตภัณฑ์เครื่องเล่นบลูเรย์ พานาโซนิค 1 เครื่อง

3.       รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 จำนวน 3 รางวัล

• เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่เกียรติคุณ
• ผลิตภัณฑ์เครื่องเล่นบลูเรย์ พานาโซนิค 1 เครื่อง

4.       รางวัลดีเด่น จำนวน 10 รางวัล

• ผลิตภัณฑ์เครื่องเล่นบลูเรย์ พานาโซนิค 1 เครื่อง
         พร้อมประกาศนียบัตร และโล่เกียรติคุณ

กำหนดการ

การส่งผลงาน

วันพฤหัสบดีที่ 11-13 มิถุนายน 2558

การตัดสินการประกวด

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558

การประกาศผลการตัดสิน

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558

พิธีเปิดนิทรรศการและการมอบรางวัล

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558

งานแสดงนิทรรศการ

วันพฤหัสบดีที่ 16-29 กรกฎาคม 2558 

สถานที่แสดงนิทรรศการ

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ


ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
โทร. 02-731-8888 ต่อ 2918 โทรสาร 02-731-8888 ต่อ 2743
และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ โทร. 02-281-2224