กลุ่มบริษัท พานาโซนิค ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค

กลุ่มบริษัท

Panasonic Consumer Marketing Asia Pacific

ชื่อบริษัท

Panasonic Consumer Marketing Asia Pacific

ที่ตั้งสำนักงาน

202 Bedok South Avenue 1, #02-01, Singapore 469332

หมายเลขโทรศัพท์

+65-6299-8400

หมายเลขโทรสาร 

+65-6299-7600

Panasonic Logistics Asia Pacific

ชื่อบริษัท

Panasonic Logistics Asia Pacific

ที่ตั้งสำนักงาน

202 Bedok South Avenue 1, #01-12, Singapore 469332

หมายเลขโทรศัพท์

+65-6869-6102

หมายเลขโทรสาร 

+65-6869-6100

Panasonic Procurement Asia Pacific

ชื่อบริษัท

Panasonic Procurement Asia Pacific

ที่ตั้งสำนักงาน

202 Bedok South Avenue 1, #01-11, Singapore 469332

หมายเลขโทรศัพท์

+65-6299-8400

หมายเลขโทรสาร 

+65-6390-3400

Panasonic Industrial Devices Sales Asia

ชื่อบริษัท

Panasonic Industrial Devices Sales Asia

ที่ตั้งสำนักงาน

No.3 Bedok South Road, Singapore 469269

หมายเลขโทรศัพท์

+65-6299-9181

หมายเลขโทรสาร 

+65-6390-3999

Panasonic Factory Solutions Asia Pacific

ชื่อบริษัท

Panasonic Factory Solutions Asia Pacific

ที่ตั้งสำนักงาน

285, Jalan Ahmad Ibrahim Singapore 639931

หมายเลขโทรศัพท์

+65-6861-6655

หมายเลขโทรสาร 

+65-6861-7112

Panasonic R&D Center Singapore

ชื่อบริษัท

Panasonic R&D Center Singapore

ที่ตั้งสำนักงาน

202 Bedok South Avenue 1, #02-11, Singapore 469332

หมายเลขโทรศัพท์

+65-6550-5550

หมายเลขโทรสาร 

+65-6550-5406

Panasonic Eco Solutions Asia Pacific

ชื่อบริษัท

Panasonic Eco Solutions Asia Pacific

ที่ตั้งสำนักงาน

202 Bedok South Avenue 1 #01-14 Singapore 469332

หมายเลขโทรศัพท์

+65-6933-8200

หมายเลขโทรสาร 

+65-6933-8228, 8229

Panasonic Industrial Devices Automation Controls Sales Asia Pacific

ชื่อบริษัท

Panasonic Industrial Devices Automation Controls Sales Asia Pacific

ที่ตั้งสำนักงาน

No.3 Bedok South Road, Singapore 469269

หมายเลขโทรศัพท์

+65-6390-3812

หมายเลขโทรสาร 

+65-6390-3810

Panasonic System Solutions Asia Pacific

Company Name

Panasonic System Solutions Asia Pacific

Office Location

202 Bedok South Avenue 1 #01-13 Singapore 469332

Phone Number

+65-6272-1223

FAX

+65-6277-7277