เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

รีเซ็ตอุปกรณ์ Wi-Fi ของคุณ เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

รีเซ็ตอุปกรณ์ Wi-Fi ของคุณ เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

การรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน จะกลับคืนการตั้งค่าเครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องระบายอากาศของคุณ ให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

คุณอาจทำการรีเซ็ต ให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน เมื่อไม่สามารถ เข้าถึงอุปกรณ์ได้ บัญชีของคุณโดนลบไป หรือลืมรหัสผ่านของอุปกรณ์

หากคุณรีเซ็ตอุปกรณ์ อุปกรณ์จะลบการตั้งค่าที่ทำไว้ และข้อมูลปัจจุบันทั้งหมดหลังจากรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานแล้ว จะต้องตั้งค่า เครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องระบายอากาศอีกครั้ง

หมายเหตุ : การดำเนินการนี้จะล้างข้อมูลของคุณออกจากอุปกรณ์ และไม่สามารถยกเลิกได้ โปรดดำเนินการ ด้วยความระมัดระวัง

1.0 ลบอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนออกจากแอป Comfort Cloud

หลังจากทำการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน อุปกรณ์จะยังคงแสดง บนแอป Comfort Cloud
หากคุณต้องการเพิ่มอุปกรณ์อีกครั้ง หลังจากรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานแล้ว โปรดลบข้อมูลอุปกรณ์ออกจากหน้าจอแอปไว้ล่วงหน้า

ขั้นตอนที่ 1
แตะที่ตัวเครื่องเพื่อลบ

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2
เลือก “รายการอุปกรณ์” จากเมนู

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3
แตะ "ลบ"

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4
แตะ "ตกลง" แล้วไปที่ 2.0 รีเซ็ต การตั้งค่า Wi-Fi บนอุปกรณ์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 4

2.0 รีเซ็ตการตั้งค่า Wi-Fi บนเครื่องของคุณ

2.1 รีเซ็ตการตั้งค่า Wi-Fi สำหรับเครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัย ด้วย Wi-Fi ที่ติดตั้งในตัว

ขั้นตอนที่ 1
เตรียมรีโมทคอนโทรลเครื่องปรับอากาศ และเข็มหมุด

ใช้หมุดกดปุ่ม “” ค้างไว้ 5 วินาที จนกระทั่ง "1" ปรากฏขึ้นมา

กด "ขึ้น" หรือ "ลง" จนกว่า คุณจะเห็นเลข "5"

ชี้รีโมทคอนโทรลไปทางเครื่องปรับอากาศ แล้วกดปุ่ม “SET” เป็นเวลา 3 วินาที

กดปุ่ม "SET" ค้างไว้ จนกว่าคุณจะได้ยินเสียง “บี๊บ” จากนั้นจึงปล่อยปุ่ม "SET"

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2
ดำเนินการต่อไปในส่วนของวิธีตรวจสอบประเภท Wi-Fi ในตัว ของเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัย (ขั้นสูง หรือมาตรฐาน)
เพื่อตรวจสอบรุ่น Wi-Fi ของอุปกรณ์ เครื่องปรับอากาศของคุณ และเพิ่มอุปกรณ์ลงในแอป Comfort Cloud อีกครั้ง

2.2 รีเซ็ตการตั้งค่า Wi-Fi สำหรับเครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัย ด้วยอะแดปเตอร์แบบเครือข่าย

ขั้นตอนที่ 1
กดปุ่ม "ตรวจสอบ" และ "ตั้งค่า" ค้างไว้พร้อมกัน เป็นเวลา 10 วินาที

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2
เมื่อไฟ LED ที่แสดง “STATUS”, “LINK” และ “POWERดับพร้อมกันสักครู่หนึ่งแล้ว ให้ปล่อยปุ่ม “CHECK” และ “SETUP” อย่างรวดเร็ว ใช้หมุดเพื่อกดปุ่ม "RESET" หนึ่งครั้ง

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3
ดำเนินการเพิ่มเครื่องของคุณไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับอะแดปเตอร์แบบเครือข่ายเพื่ออยู่อาศัย ในการเพิ่มอุปกรณ์ลงในแอป Comfort Cloud อีกครั้ง

2.3 รีเซ็ตการตั้งค่า Wi-Fi สำหรับเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ ด้วยรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย

ขั้นตอนที่ 1
กดปุ่ม.“

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2
เลื่อนไปที่ “WLAN” โดยใช้ปุ่มทิศทาง

ป้อน “WLAN” โดยกดปุ่ม “

เลื่อนไปที่ “WLAN” โดยใช้ปุ่มทิศทาง
ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3
เลือก “การเริ่มต้น” และยืนยันโดยกด“

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4
เลือก “ใช่” แล้วยืนยันด้วยปุ่ม“

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5
เมื่อข้อความ “Initialized” ปรากฏขึ้น การรีเซ็ตอุปกรณ์ก็จะเสร็จสมบูรณ์

กลับไปยังเมนูก่อนหน้าโดยกดปุ่ม “

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 6
ดำเนินการเพิ่มเครื่องของคุณไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับ รีโมทคอนโทรลแบบมีสายเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ลงในแอป Comfort Cloud อีกครั้ง

2.4 รีเซ็ตการตั้งค่า Wi-Fi สำหรับเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ ด้วยอะแดปเตอร์ WLAN

ขั้นตอนที่ 1
กดปุ่ม "SETUP" ค้างไว้ 30 วินาที

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2
กดค้างไว้จนกระทั่ง “LINK LED” กะพริบ 6 ครั้ง ติดต่อกัน

ซึ่งจะกะพริบ 1 ครั้ง > 2 ครั้ง > 3 ครั้ง > 4 ครั้ง > 5 ครั้ง > 6 ครั้ง

ปล่อยปุ่ม "SETUP" เมื่อ "LINK LED" กะพริบ 6 ครั้ง ติดต่อกัน

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3
ให้กดปุ่ม “RESET” ภายใน 5 วินาที

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4
ดำเนินการเพิ่มเครื่องของคุณไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับอะแดปเตอร์ WLAN เชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ลงในแอป Comfort Cloud อีกครั้ง

2.5 รีเซ็ตการตั้งค่า Wi-Fi สำหรับเครื่องระบายอากาศ ด้วยรีโมทคอนโทรล IAQ

ขั้นตอนที่ 1
บนรีโมทคอนโทรล IAQ ให้กดปุ่ม“” ค้างไว้ จนกระทั่ง "1" ปรากฏ บนหน้าจอ

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2
กด "โหมด" ซ้ำๆ จนกระทั่ง "5" ปรากฏขึ้น

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3
กดปุ่ม "Filter" ค้างไว้ 5 วินาที การรีเซ็ตอุปกรณ์ก็จะเสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4
ดำเนินการเพิ่มเครื่องของคุณไปยังแอป Comfort Cloud สำหรับ รีโมทคอนโทรล IAQ ของเครื่องระบายอากาศ เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ลงในแอป Comfort Cloud อีกครั้ง

ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องปรับอากาศต้องเชื่อมต่อกับแอป Panasonic Comfort Cloud และจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ภาพที่แสดงมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น อินเทอร์เฟซที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการทำงานของรุ่น และเวอร์ชันของแอป Comfort Cloud