ภาพแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีอนุมูลไฮดรอกซิลเป็นจำนวนมาก

อนุมูลไฮดรอกซิลเพิ่มขึ้น ประโยชน์จึงมากขึ้น

เทคโนโลยี nanoe™ X มีวิวัฒนาการที่ก้าวหน้าอย่างมาก เมื่อเทียบกับเครื่องผลิต nanoe™ ที่พัฒนาโดย Panasonic ในปี 2003 เครื่องผลิต nanoe X Generator Mark 2 ซึ่งได้รับการพัฒนาในปี 2019 สามารถผลิตอนุมูลไฮดรอกซิลได้มากกว่าถึง 20 เท่า

nanoe™

nanoe™ X

Generator Mark 1

Generator Mark 2

อนุมูลไฮดรอกซิล

อนุมูลไฮดรอกซิล 480 พันล้านอนุมูล/วินาที

อนุมูลไฮดรอกซิล 480
พันล้านอนุมูล/วินาที

อนุมูลไฮดรอกซิล 4.8 ล้านล้านอนุมูล/วินาที

อนุมูลไฮดรอกซิล 4.8
ล้านล้านอนุมูล/วินาที

อนุมูลไฮดรอกซิล 9.6 ล้านล้านอนุมูล/วินาที

อนุมูลไฮดรอกซิล 9.6
ล้านล้านอนุมูล/วินาที

กลไกการผลิต

กลไกการผลิต
กลไกการผลิต
กลไกการผลิต

ระบบปล่อยประจุ

การปล่อยประจุในการทำละอองด้วยไฟฟ้าสถิต

การปล่อยประจุในการทำ
ละอองด้วยไฟฟ้าสถิต
 

การทำละอองด้วยไฟฟ้าสถิต  (การปล่อยประจุแบบหลายตัวนำ)

การทำละอองด้วยไฟฟ้าสถิต
(การปล่อยประจุแบบหลายตัวนำ)

การปล่อยประจุแบบหลายตัวนำในการทำละอองด้วยไฟฟ้าสถิต  (การควบคุมการปล่อยประจุประสิทธิภาพสูง)

การปล่อยประจุแบบหลายตัวนำ
ในการทำละอองด้วยไฟฟ้าสถิต
(การควบคุมการปล่อยประจุประสิทธิภาพสูง)

ขนาดอนุภาค

5 ถึง 20 นาโนเมตร

5 ถึง 20 นาโนเมตร

5 ถึง 20 นาโนเมตร

อายุของอนุภาค

ประมาณ 600 วินาที

ประมาณ 600 วินาที

ประมาณ 600 วินาที

ปริมาณความชื้นเทียบกับไอออนลบทั่วไป

ประมาณ 1,000 เท่า

ประมาณ 1,000 เท่า

ประมาณ 1,000 เท่า

ปล่อย

2003

2016

2019

กำจัดกลิ่นและยับยั้งสารมลพิษในเวลาเพียงครึ่งหนึ่ง

กราฟแสดงให้เห็นว่าเครื่องผลิต nanoe™ X Generator Mark 2 สามารถยับยั้งละอองเกสรดอกไม้ได้เร็วเป็นสองเท่าของเครื่องผลิต nanoe™ X Generator Mark 1

องค์กรที่ทำการทดสอบ: ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบโดยใช้วิธีอิเลคโตรโฟเรซิสในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoeTM X สารเป้าหมาย: ละอองเกสรต้นซีดาร์ ผลการทดสอบ: ยับยั้งได้อย่างน้อย 99% ภายใน 12 ชั่วโมง (L19YA009)

กราฟแสดงให้เห็นว่าเครื่องผลิต nanoe™ X Generator Mark 2 สามารถยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้เร็วเป็นสองเท่าของเครื่องผลิต nanoe™ X Generator Mark 1

องค์กรที่ทำการทดสอบ: ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบโดยใช้วิธีการวัดความเข้มข้นของกลิ่น 6 ระดับในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. วิธีการกำจัดกลิ่น: ปล่อย nanoeTM X เป้าหมายกลิ่นไม่พึงประสงค์: กลิ่นกายตามช่วงอายุที่ติดแน่นบนพื้นผิว ผลการทดสอบ: ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.7 ระดับใน 1 ชั่วโมง (Y18HM059)