เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

วิวัฒนาการของ nanoe™ X

ภาพแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีอนุมูลไฮดรอกซิลเป็นจำนวนมาก

อนุมูลไฮดรอกซิลเพิ่มขึ้น ประโยชน์จึงมากขึ้น

เทคโนโลยี nanoe™ X มีวิวัฒนาการที่ก้าวหน้าอย่างมาก เมื่อเทียบกับเครื่องผลิต nanoe™ ที่พัฒนาโดย Panasonic ในปี 2003 เครื่องผลิต nanoe X Generator Mark 2 ซึ่งได้รับการพัฒนาในปี 2019 สามารถผลิตอนุมูลไฮดรอกซิลได้มากกว่าถึง 20 เท่า และ nanoe X Generator Mark 3 ที่พัฒนาขึ้นในปี 2021 ยังสร้างอนุมูลไฮดรอกซิลได้มากถึง 100 เท่าอีกด้วย

ปัจจัยสำคัญสำหรับประสิทธิภาพในการทำความสะอาดคือปริมาณอนุมูลไฮดรอกซิล ซึ่งอยู่ในอนุภาค nanoe™ X

อนุมูลไฮดรอกซิลเพิ่มขึ้น ประโยชน์จึงมากขึ้น

nanoe™

nanoe™ X

Generator Mark 1

Generator Mark 2

Generator Mark 3

อนุมูลไฮดรอกซิล

อนุมูลไฮดรอกซิล 480
พันล้านอนุมูล/วินาที

อนุมูลไฮดรอกซิล 4.8
ล้านล้านอนุมูล/วินาที

อนุมูลไฮดรอกซิล 9.6
ล้านล้านอนุมูล/วินาที

อนุมูลไฮดรอกซิล 48
ล้านล้านอนุมูล/วินาที

กลไกการผลิต

เคาน์เตอร์อิเล็กโทรด
อิเล็กโทรดการทำให้เป็นละออง
พื้นที่สร้างอนุมูลไฮดรอกซิล: เล็ก

ด้วยการคายประจุแบบหลายตัวนำ (อิเล็กโทรดรูปเข็ม 4 อัน) พื้นที่การสร้างจะขยายออกไปอย่างมาก ดังนั้นจึงสร้างอนุมูลไฮดรอกซิลได้มากถึง 10 เท่า
Multi-leader discharge (อิเล็กโทรดรูปเข็ม 4 อัน)

รูปร่างนูนของเคาน์เตอร์อิเล็กโทรดดึงความชื้นจากจุดคายประจุขึ้นไป ทำให้การคายประจุมีความเสถียร ดังนั้นจึงสร้างไฮดรอกซิลเรดิคัลได้ถึง 20 เท่า

การทำให้เป็นละอองด้วยไฟฟ้าสถิต Multi-leader discharge (การควบคุมการคายประจุที่เหมาะสมที่สุด)
บังคับให้ดึงน้ำ

ระบบปล่อยแบบ Round-Leader ที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าในรูปแบบวงกลมเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการสร้างอนุมูลไฮดรอกซิล จึงสร้างอนุมูลไฮดรอกซิลได้มากกว่า 100 เท่า

ระบบปล่อยประจุ

การปล่อยประจุในการทำ
ละอองด้วยไฟฟ้าสถิต

การทำละอองด้วยไฟฟ้าสถิต
(การปล่อยประจุแบบหลายตัวนำ)

การปล่อยประจุแบบหลายตัวนำ
ในการทำละอองด้วยไฟฟ้าสถิต
(การควบคุมการปล่อยประจุประสิทธิภาพสูง)

การปล่อยแบบ Round-Leader ของ Electrostatic atomisation

ขนาดอนุภาค

5 ถึง 20 นาโนเมตร

5 ถึง 20 นาโนเมตร

5 ถึง 20 นาโนเมตร

5 ถึง 20 นาโนเมตร

อายุของอนุภาค

ประมาณ 600 วินาที

ประมาณ 600 วินาที

ประมาณ 600 วินาที

ประมาณ 600 วินาที

ปริมาณความชื้นเทียบกับไอออนลบทั่วไป

ประมาณ 1,000 เท่า

ประมาณ 1,000 เท่า

ประมาณ 1,000 เท่า

ประมาณ 1,000 เท่า

ปล่อย

2003

2016

2019

2021

ค่าความเข้มข้นสูงขึ้น แม้ในพื้นที่ขนาดใหญ่

ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นแม้ในพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 100 ตร.ม.

ค่าความเข้มข้นสูงขึ้น แม้ในพื้นที่ขนาดใหญ่

สภาวะในการจำลอง: การตรวจสอบ / รุ่น: คาสเซ็ท 4 ทิศทาง / ขนาดห้อง: 112 ตร.ม. / ความสูงของห้อง: 2.4 ม. / ตำแหน่งของ IDU: กึ่งกลางพื้นที่ /  การระบายอากาศ: 3 ครั้ง/ชั่วโมง

วิวัฒนาการประสิทธิภาพของ nanoe™ X

ประสิทธิภาพในพื้นที่ขนาดใหญ่ด้วย generator mark 3

ยับยั้งไวรัส

เครื่องปรับอากาศที่มีเครื่องผลิต nanoe X Generator Mark 3 ยับยั้งกิจกรรมของไวรัสเกาะแน่น (Bacteriophage) ได้ 98.81% ใน 4 ชั่วโมง

องค์กรที่ทำการทดสอบ: SGS Inc / สารที่ทดสอบ: Bacteriophage ที่เกาะแน่น / ปริมาตรการทดสอบ: พื้นที่ขนาดใหญ่ประมาณ 139 ลบ.ม. (6.6×8.9x2.48 ม.)
ผลการทดสอบ: ยับยั้งได้ 98.81% ใน 4 ชั่วโมง
หมายเลขรายงานการทดสอบ: SHES210901902583

สภาวะโดยรอบของการทดสอบ

 

สภาวะโดยรอบของการทดสอบ

ประมาณ 139 ลบ.ม. (1):6.6 ม.  (2):8.9 ม.  (3):2.48 ม.

ผลการทดสอบ

Bacteriophage

ผลการทดสอบ

กำจัดกลิ่น*1*2

เครื่องปรับอากาศที่มีเครื่องผลิต nanoe X Generator Mark 3 ลดความเข้มข้นของกลิ่นควันบุหรี่ได้ 1.7 ระดับใน 30 นาที

องค์กรที่ทำการทดสอบ: SGS Inc / สารที่ทดสอบ: กลิ่นควันบุหรี่ที่ติดแน่น / ปริมาตรการทดสอบ: พื้นที่ขนาดใหญ่ประมาณ 139 ลบ.ม. (6.6×8.9x2.48 ม.)
ผลการทดสอบ: ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.7 ระดับใน 30 นาที
หมายเลขรายงานการทดสอบ : SHES210901902478

สภาวะโดยรอบของการทดสอบ

 

สภาวะโดยรอบของการทดสอบ

ประมาณ 139 ลบ.ม. (1):6.6 ม.  (2):8.9 ม.  (3):2.48 ม.

ผลการทดสอบ

กลิ่นควันบุหรี่

ผลการทดสอบ

ให้ผลลัพธ์ในการกำจัดกลิ่นที่ดีกว่า
Generator Mark 2

กลิ่นเหงื่อ *3

ให้ผลลัพธ์ในการกำจัดกลิ่นที่ดีกว่า

สามารถกำจัดกลิ่นได้เร็วขึ้นอย่างมาก

 

กลิ่นปัสสาวะ *4

กลิ่นอุจจาระ *5

สามารถกำจัดกลิ่นได้เร็วขึ้นอย่างมาก

ความเข้มข้นของกลิ่น: 5-กลิ่นแรงมาก 4-กลิ่นแรง 3-ได้กลิ่นทันที
2-กลิ่นอ่อนพอรับรู้ได้ (ความเข้มข้นในระดับที่รับรู้ได้) 1-แทบไม่ได้กลิ่น (ความเข้มข้นระดับต่ำสุดในการรับรู้) 0-ไม่มีกลิ่น

ยับยั้งละอองเกสรดอกไม้

ผลลัพธ์ของเครื่องผลิต nanoe X Generator Mark 3
ยับยั้งละอองเกสรดอกไม้ในเวลา 1/4 ของเครื่องผลิต nanoe X Generator Mark 2*7

การเปรียบเทียบ: Mark 1, Mark 2, Mark 3 โดย Panasonic

ยับยั้งเชื้อรา

ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในพัดลมและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน*6
ฟังก์ชันการทำความสะอาดภายใน
หลังใช้ฟังก์ชันทำความเย็น/เป่าแห้ง ภายในตัวเครื่องของชุดอุปกรณ์ภายในอาคารจะแห้งเองโดยอัตโนมัติ

เวลาการใช้งาน nanoe™ X

การใช้งาน

เปิด

การฟอกอากาศด้วย nanoe™ X

ปิด

ฟังก์ชันการทำความสะอาดภายใน

เวลาในการใช้งาน

เปิด

ทำความเย็น / ทำความร้อน / แห้ง / พัดลม

ปิด

การใช้งานในโหมดทำความเย็น / แห้ง

ทำให้แห้งด้วยพัดลมเพื่อกระจายความร้อนที่อยู่ภายใน

ทำให้แห้งด้วยพัดลมเพื่อกระจายความร้อนที่อยู่ภายใน

การหมุนเวียนภายในของ nanoe™ X ด้วยพัดลม

การหมุนเวียนภายในของ nanoe™ X ด้วยพัดลม

ผลการทดสอบการยับยั้งเชื้อรา

การเปรียบเทียบโดยใช้และไม่ใช้ฟังก์ชันการทำความสะอาดภายใน

ผลการทดสอบการยับยั้งเชื้อรา

วิธีการทดสอบ: ติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับเชื้อราจากห้องปฏิบัติการเพื่อคาดคะเนเกี่ยวกับเชื้อราในชุดอุปกรณ์ภายในอาคาร (CS-P80U7H) และเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเชื้อราหลังใช้งานในโหมดทำความเย็น 9 วัน (ใช้งานโหมดทำความเย็น 3 ชั่วโมงและปิดเครื่อง 21 ชั่วโมง) โดยใช้และไม่ใช้การทำความสะอาดภายใน
สภาพแวดล้อม: อุณหภูมิ 25°C, ความชื้น 70%
องค์กรที่ทำการทดสอบ: ห้องปฏิบัติการเพื่อคาดคะเนเกี่ยวกับเชื้อรา
หมายเลขรายงานการทดสอบ: 210804, 210810, 210805, 210811

*1 ไม่ใช่ผลการทดสอบในพื้นที่ใช้งานจริง ประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ใช้งาน สภาพแวดล้อมโดยรอบ (อุณหภูมิและความชื้น) เวลาการใช้งาน และชนิดของกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ซึมอยู่ในเส้นใยผ้า
*2 ประสิทธิภาพในพื้นที่ทดสอบขนาดประมาณ 230 ลบ.ม. ตัวเลขที่ได้ไม่ใช่ผลการทดสอบจากพื้นที่ใช้งานจริง
*3 [องค์กรที่ทำการทดสอบ] ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic [วิธีการทดสอบ] ตรวจสอบในห้องทดสอบ (ประมาณ 230 ลบ.ม.) โดยใช้วิธีการแสดงความเข้มข้นของกลิ่น 6 ระดับ [วิธีการกำจัดกลิ่น] ใช้งานอุปกรณ์ทดสอบรุ่นเทียบเท่า CS-P160U6 ที่มีเครื่องผลิต nanoe X Generator Mark 3 และปล่อย nanoe™ [สารเป้าหมาย] กลิ่นเหงื่อที่ติดแน่น (กรดเฮกซาโนอิก) [ผลการทดสอบ] ความเข้มข้นของกลิ่นลดลงมาที่ระดับ 1.0 ใน 2 ชั่วโมง (R21HM004-0) [วิธีการกำจัดกลิ่น] ใช้งานเครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทาง CS-P80U6 ที่มีเครื่องผลิต nanoe X Generator Mark 2 และปล่อย nanoe™  [สารเป้าหมาย] กลิ่นเหงื่อที่ติดแน่น (กรดเฮกซาโนอิก) [ผลการทดสอบ] ความเข้มข้นของกลิ่นลดลงมาที่ระดับ 3.1 ใน 2 ชั่วโมง (L19YK032-11)
*4 [องค์กรที่ทำการทดสอบ] ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic [วิธีการทดสอบ] ตรวจสอบในห้องทดสอบ (ประมาณ 230 ลบ.ม.) โดยใช้วิธีการแสดงความเข้มข้นของกลิ่น 6 ระดับ [วิธีการกำจัดกลิ่น] ใช้งานอุปกรณ์ทดสอบรุ่นเทียบเท่า CS-P160U6 ที่มีเครื่องผลิต nanoe X Generator Mark 3 และปล่อย nanoe™[สารเป้าหมาย] กลิ่นปัสสาวะที่ติดแน่น (ไตรเมทิลามีน) [ผลการทดสอบ] ความเข้มข้นของกลิ่นลดลงมาที่ระดับ 1.0 ใน 2 ชั่วโมง (R21HM005-0)
*5 [องค์กรที่ทำการทดสอบ] ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic [วิธีการทดสอบ] ตรวจสอบในห้องทดสอบ (ประมาณ 230 ลบ.ม.) โดยใช้วิธีการแสดงความเข้มข้นของกลิ่น 6 ระดับ [วิธีการกำจัดกลิ่น] ใช้งานอุปกรณ์ทดสอบรุ่นเทียบเท่า CS-P160U6 ที่มีเครื่องผลิต nanoe X Generator Mark 3 และปล่อย nanoe™  [สารเป้าหมาย] กลิ่นอุจจาระที่ติดแน่น (เมทิลเมอร์แคปแทน) [ผลการทดสอบ] ความเข้มข้นของกลิ่นลดลงมาที่ระดับ 1.0 ใน 2 ชั่วโมง (R21HM006-0)
*6 แม้ฟังก์ชันนี้จะมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา แต่ไม่สามารถป้องกันการเกิดเชื้อราได้ ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมในการติดตั้งและเวลาการใช้งาน *เมื่อใช้ฟังก์ชันของเครื่องผลิต nanoe X Generator Mark 3 จำเป็นต้องใช้รีโมตคอนโทรลมีสายแบบมัลติฟังก์ชัน (CZ-10RT4C) (สามารถใช้เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นที่มีสวิตช์ควบคุมในตัวในอุปกรณ์หลักได้) *สามารถใช้งานฟังก์ชัน ON/OFF ได้เมื่อใช้รีโมตคอนโทรลมีสายแบบหลายภาษา (CZ-10RTF4) และต้องมีการติดตั้งเฉพาะจุดหากต้องการใช้เครื่องผลิต nanoe X Generator Mark 3
*7 ประสิทธิภาพหลังใช้ในพื้นที่ทดสอบขนาดประมาณ 24 ลบ.ม. เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ตัวเลขที่ได้ไม่ใช่ผลการทดสอบจากพื้นที่ใช้งานจริง
*8 <เครื่องผลิต nanoe X Generator Mark 1> [องค์กรที่ทำการทดสอบ] ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic [วิธีการทดสอบ] วิธี ELISA เพื่อวัดปริมาณสารก่อภูมิแพ้ที่เกาะแน่นบนเส้นใยผ้าในห้องทดสอบ (ประมาณ 24 ลบ.ม.) [วิธีการยับยั้ง] ปล่อย nanoe™ [เป้าหมาย] สารก่อภูมิแพ้เกาะแน่น (ละอองเกสรต้นซีดาร์) [ผลการทดสอบ] ยับยั้งได้ 99% หรือมากกว่าใน 24 ชั่วโมง (4AA33-151001-F01) <เครื่องผลิต nanoe X Generator Mark 2>
[องค์กรที่ทำการทดสอบ] ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic, [วิธีการทดสอบ] วิธี ELISA เพื่อวัดปริมาณสารก่อภูมิแพ้ที่เกาะแน่นบนเส้นใยผ้าในห้องทดสอบ (ประมาณ 24 ลบ.ม.) [วิธีการยับยั้ง] ปล่อย nanoe™ [เป้าหมาย] สารก่อภูมิแพ้เกาะแน่น (ละอองเกสรต้นซีดาร์) [ผลการทดสอบ] ยืนยันการยับยั้ง 99% หรือมากกว่าใน 12 ชั่วโมง (L19YA009) <เครื่องผลิต nanoe X Generator Mark 3>  [องค์กรที่ทำการทดสอบ] ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic [วิธีการทดสอบ] วิธี ELISA เพื่อวัดปริมาณสารก่อภูมิแพ้ที่เกาะแน่นบนเส้นใยผ้าในห้องทดสอบ (ประมาณ 24 ลบ.ม.) [วิธีการยับยั้ง] ปล่อย nanoe™ [เป้าหมาย] สารก่อภูมิแพ้เกาะแน่น (ละอองเกสรต้นซีดาร์) [ผลการทดสอบ] ยับยั้งได้ 99% หรือมากกว่าใน 3 ชั่วโมง (H21YA017-1)