Thiết bị thông gió khôi phục năng lượng (ERV)

Phương thức thông gió tiết kiệm năng lượng giảm thiểu năng lượng mất trong khi điều hòa không khí.

Đồng thời cung cấp khí và xả khí bằng máy cho phép trao đổi nhiệt và độ ẩm, giảm chi phí điều hòa không khí.

Hình ảnh chỉ ra cấu trúc bên trong của một thiết bị thông gió tái tạo năng lượng và thiết bị tái chế không khí ấm và mát bên trong nhà và cơ chế trao đổi nhiệt hoạt động như thế nào.