đ #.### 000 false categorybrowsepage,comparepage,wishlistpage,learncontentpage false categorybrowsepage false 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Máy giặt cửa trên

{"filter":[{"filterName":"Số lượng chương trình","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmg","filterValue":"10"}],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Số lượng chương trình giặt","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmggZ2nhurd0","filterValue":"10"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Số lượng chương trình giặt","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmggZ2nhurd0","filterValue":"10"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Khối Lượng Giặt (kg)","filterNameForURL":"S2jhu5FpIEzGsOG7o25nIEdp4bq3dCAoa2cp","filterValue":"10"},{"filterName":"Số lượng chương trình giặt","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmggZ2nhurd0","filterValue":"11"}],"facet":[{"facetName":"Mâm giặt kháng khuẩn","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"TcOibSBnaeG6t3Qga2jDoW5nIGtodeG6qW4"},{"facetName":"Water Bazooka","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"V2F0ZXIgQmF6b29rYQ"},{"facetName":"Luồng nước Dancing/Luồng nước đa chiều","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"THXhu5NuZyBuxrDhu5tjIERhbmNpbmcvTHXhu5NuZyBuxrDhu5tjIMSRYSBjaGnhu4F1"},{"facetName":"Xả nước khi quay","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"WOG6oyBuxrDhu5tjIGtoaSBxdWF5"},{"facetName":"Nắp kính cường lực","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"TuG6r3Aga8OtbmggY8aw4budbmcgbOG7sWM"},{"facetName":"Khóa trẻ em (có đèn LED)","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"S2jDs2EgdHLhursgZW0gKGPDsyDEkcOobiBMRUQp"},{"facetName":"Áp lực nước thấp","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"w4FwIGzhu7FjIG7GsOG7m2MgdGjhuqVw"},{"facetName":"Tự khởi động lại","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VOG7sSBraOG7n2kgxJHhu5luZyBs4bqhaQ"}]};{"filter":[{"filterName":"Programmed Course Selection","filterNameForURL":"UHJvZ3JhbW1lZCBDb3Vyc2UgU2VsZWN0aW9u","filterValue":"11"},{"filterName":"Khối Lượng Giặt (kg)","filterNameForURL":"S2jhu5FpIEzGsOG7o25nIEdp4bq3dCAoa2cp","filterValue":"10"},{"filterName":"Số lượng chương trình giặt","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmggZ2nhurd0","filterValue":"11"}],"facet":[{"facetName":"Mâm giặt kháng khuẩn","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"TcOibSBnaeG6t3Qga2jDoW5nIGtodeG6qW4"},{"facetName":"Water Bazooka","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"V2F0ZXIgQmF6b29rYQ"},{"facetName":"Luồng nước Dancing/Luồng nước đa chiều","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"THXhu5NuZyBuxrDhu5tjIERhbmNpbmcvTHXhu5NuZyBuxrDhu5tjIMSRYSBjaGnhu4F1"},{"facetName":"Xả nước khi quay","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"WOG6oyBuxrDhu5tjIGtoaSBxdWF5"},{"facetName":"Nắp kính cường lực","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"TuG6r3Aga8OtbmggY8aw4budbmcgbOG7sWM"},{"facetName":"Khóa trẻ em (có đèn LED)","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"S2jDs2EgdHLhursgZW0gKGPDsyDEkcOobiBMRUQp"},{"facetName":"Áp lực nước thấp","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"w4FwIGzhu7FjIG7GsOG7m2MgdGjhuqVw"},{"facetName":"Tự khởi động lại","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VOG7sSBraOG7n2kgxJHhu5luZyBs4bqhaQ"}]};{"filter":[{"filterName":"Số lượng chương trình","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmg","filterValue":"11"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Programmed Course Selection","filterNameForURL":"UHJvZ3JhbW1lZCBDb3Vyc2UgU2VsZWN0aW9u","filterValue":"9"},{"filterName":"Số lượng chương trình giặt","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmggZ2nhurd0","filterValue":"9"},{"filterName":"Khối Lượng Giặt (kg)","filterNameForURL":"S2jhu5FpIEzGsOG7o25nIEdp4bq3dCAoa2cp","filterValue":"10"}],"facet":[{"facetName":"Mâm giặt kháng khuẩn","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"TcOibSBnaeG6t3Qga2jDoW5nIGtodeG6qW4"},{"facetName":"Water Bazooka","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"V2F0ZXIgQmF6b29rYQ"},{"facetName":"Luồng nước Dancing/Luồng nước đa chiều","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"THXhu5NuZyBuxrDhu5tjIERhbmNpbmcvTHXhu5NuZyBuxrDhu5tjIMSRYSBjaGnhu4F1"},{"facetName":"Xả nước khi quay","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"WOG6oyBuxrDhu5tjIGtoaSBxdWF5"},{"facetName":"Nắp kính cường lực","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"TuG6r3Aga8OtbmggY8aw4budbmcgbOG7sWM"},{"facetName":"Khóa trẻ em (có đèn LED)","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"S2jDs2EgdHLhursgZW0gKGPDsyDEkcOobiBMRUQp"},{"facetName":"Áp lực nước thấp","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"w4FwIGzhu7FjIG7GsOG7m2MgdGjhuqVw"},{"facetName":"Tự khởi động lại","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VOG7sSBraOG7n2kgxJHhu5luZyBs4bqhaQ"},{"facetName":"Vệ sinh lồng giặt tự động","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VuG7hyBzaW5oIGzhu5NuZyBnaeG6t3QgdOG7sSDEkeG7mW5n"}]};{"filter":[{"filterName":"Programmed Course Selection","filterNameForURL":"UHJvZ3JhbW1lZCBDb3Vyc2UgU2VsZWN0aW9u","filterValue":"9"},{"filterName":"Số lượng chương trình giặt","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmggZ2nhurd0","filterValue":"9"},{"filterName":"Khối Lượng Giặt (kg)","filterNameForURL":"S2jhu5FpIEzGsOG7o25nIEdp4bq3dCAoa2cp","filterValue":"9"}],"facet":[{"facetName":"Mâm giặt kháng khuẩn","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"TcOibSBnaeG6t3Qga2jDoW5nIGtodeG6qW4"},{"facetName":"Water Bazooka","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"V2F0ZXIgQmF6b29rYQ"},{"facetName":"Luồng nước Dancing/Luồng nước đa chiều","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"THXhu5NuZyBuxrDhu5tjIERhbmNpbmcvTHXhu5NuZyBuxrDhu5tjIMSRYSBjaGnhu4F1"},{"facetName":"Xả nước khi quay","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"WOG6oyBuxrDhu5tjIGtoaSBxdWF5"},{"facetName":"Nắp kính cường lực","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"TuG6r3Aga8OtbmggY8aw4budbmcgbOG7sWM"},{"facetName":"Khóa trẻ em (có đèn LED)","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"S2jDs2EgdHLhursgZW0gKGPDsyDEkcOobiBMRUQp"},{"facetName":"Áp lực nước thấp","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"w4FwIGzhu7FjIG7GsOG7m2MgdGjhuqVw"},{"facetName":"Tự khởi động lại","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VOG7sSBraOG7n2kgxJHhu5luZyBs4bqhaQ"},{"facetName":"Vệ sinh lồng giặt tự động","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VuG7hyBzaW5oIGzhu5NuZyBnaeG6t3QgdOG7sSDEkeG7mW5n"}]};{"filter":[{"filterName":"Programmed Course Selection","filterNameForURL":"UHJvZ3JhbW1lZCBDb3Vyc2UgU2VsZWN0aW9u","filterValue":"7"},{"filterName":"Số lượng chương trình giặt","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmggZ2nhurd0","filterValue":"7"},{"filterName":"Khối Lượng Giặt (kg)","filterNameForURL":"S2jhu5FpIEzGsOG7o25nIEdp4bq3dCAoa2cp","filterValue":"10"}],"facet":[{"facetName":"StainMaster (40℃)","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"U3RhaW5NYXN0ZXIgKDQw4oSDKQ"},{"facetName":"Mâm giặt kháng khuẩn","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"TcOibSBnaeG6t3Qga2jDoW5nIGtodeG6qW4"},{"facetName":"Luồng nước Dancing/Luồng nước đa chiều","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"THXhu5NuZyBuxrDhu5tjIERhbmNpbmcvTHXhu5NuZyBuxrDhu5tjIMSRYSBjaGnhu4F1"},{"facetName":"Nắp kính cường lực","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"TuG6r3Aga8OtbmggY8aw4budbmcgbOG7sWM"},{"facetName":"Khóa trẻ em (có đèn LED)","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"S2jDs2EgdHLhursgZW0gKGPDsyDEkcOobiBMRUQp"},{"facetName":"Áp lực nước thấp","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"w4FwIGzhu7FjIG7GsOG7m2MgdGjhuqVw"},{"facetName":"Tự khởi động lại","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VOG7sSBraOG7n2kgxJHhu5luZyBs4bqhaQ"},{"facetName":"Lưu hương","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"TMawdSBoxrDGoW5n"}]};{"filter":[{"filterName":"Programmed Course Selection","filterNameForURL":"UHJvZ3JhbW1lZCBDb3Vyc2UgU2VsZWN0aW9u","filterValue":"7"},{"filterName":"Số lượng chương trình giặt","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmggZ2nhurd0","filterValue":"7"},{"filterName":"Khối Lượng Giặt (kg)","filterNameForURL":"S2jhu5FpIEzGsOG7o25nIEdp4bq3dCAoa2cp","filterValue":"10"}],"facet":[{"facetName":"StainMaster (40℃)","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"U3RhaW5NYXN0ZXIgKDQw4oSDKQ"},{"facetName":"Mâm giặt kháng khuẩn","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"TcOibSBnaeG6t3Qga2jDoW5nIGtodeG6qW4"},{"facetName":"Luồng nước Dancing/Luồng nước đa chiều","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"THXhu5NuZyBuxrDhu5tjIERhbmNpbmcvTHXhu5NuZyBuxrDhu5tjIMSRYSBjaGnhu4F1"},{"facetName":"Nắp kính cường lực","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"TuG6r3Aga8OtbmggY8aw4budbmcgbOG7sWM"},{"facetName":"Khóa trẻ em (có đèn LED)","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"S2jDs2EgdHLhursgZW0gKGPDsyDEkcOobiBMRUQp"},{"facetName":"Áp lực nước thấp","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"w4FwIGzhu7FjIG7GsOG7m2MgdGjhuqVw"},{"facetName":"Tự khởi động lại","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VOG7sSBraOG7n2kgxJHhu5luZyBs4bqhaQ"},{"facetName":"Lưu hương","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"TMawdSBoxrDGoW5n"}]};{"filter":[{"filterName":"Programmed Course Selection","filterNameForURL":"UHJvZ3JhbW1lZCBDb3Vyc2UgU2VsZWN0aW9u","filterValue":"7"},{"filterName":"Số lượng chương trình giặt","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmggZ2nhurd0","filterValue":"7"},{"filterName":"Khối Lượng Giặt (kg)","filterNameForURL":"S2jhu5FpIEzGsOG7o25nIEdp4bq3dCAoa2cp","filterValue":"9"}],"facet":[{"facetName":"StainMaster (40℃)","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"U3RhaW5NYXN0ZXIgKDQw4oSDKQ"},{"facetName":"Mâm giặt kháng khuẩn","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"TcOibSBnaeG6t3Qga2jDoW5nIGtodeG6qW4"},{"facetName":"Luồng nước Dancing/Luồng nước đa chiều","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"THXhu5NuZyBuxrDhu5tjIERhbmNpbmcvTHXhu5NuZyBuxrDhu5tjIMSRYSBjaGnhu4F1"},{"facetName":"Nắp kính cường lực","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"TuG6r3Aga8OtbmggY8aw4budbmcgbOG7sWM"},{"facetName":"Khóa trẻ em (có đèn LED)","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"S2jDs2EgdHLhursgZW0gKGPDsyDEkcOobiBMRUQp"},{"facetName":"Áp lực nước thấp","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"w4FwIGzhu7FjIG7GsOG7m2MgdGjhuqVw"},{"facetName":"Tự khởi động lại","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VOG7sSBraOG7n2kgxJHhu5luZyBs4bqhaQ"},{"facetName":"Lưu hương","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"TMawdSBoxrDGoW5n"}]};{"filter":[{"filterName":"Programmed Course Selection","filterNameForURL":"UHJvZ3JhbW1lZCBDb3Vyc2UgU2VsZWN0aW9u","filterValue":"7"},{"filterName":"Số lượng chương trình giặt","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmggZ2nhurd0","filterValue":"7"},{"filterName":"Khối Lượng Giặt (kg)","filterNameForURL":"S2jhu5FpIEzGsOG7o25nIEdp4bq3dCAoa2cp","filterValue":"9"}],"facet":[{"facetName":"StainMaster (40℃)","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"U3RhaW5NYXN0ZXIgKDQw4oSDKQ"},{"facetName":"Mâm giặt kháng khuẩn","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"TcOibSBnaeG6t3Qga2jDoW5nIGtodeG6qW4"},{"facetName":"Luồng nước Dancing/Luồng nước đa chiều","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"THXhu5NuZyBuxrDhu5tjIERhbmNpbmcvTHXhu5NuZyBuxrDhu5tjIMSRYSBjaGnhu4F1"},{"facetName":"Nắp kính cường lực","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"TuG6r3Aga8OtbmggY8aw4budbmcgbOG7sWM"},{"facetName":"Khóa trẻ em (có đèn LED)","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"S2jDs2EgdHLhursgZW0gKGPDsyDEkcOobiBMRUQp"},{"facetName":"Áp lực nước thấp","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"w4FwIGzhu7FjIG7GsOG7m2MgdGjhuqVw"},{"facetName":"Tự khởi động lại","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VOG7sSBraOG7n2kgxJHhu5luZyBs4bqhaQ"},{"facetName":"Lưu hương","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"TMawdSBoxrDGoW5n"}]};{"filter":[{"filterName":"Programmed Course Selection","filterNameForURL":"UHJvZ3JhbW1lZCBDb3Vyc2UgU2VsZWN0aW9u","filterValue":"7"},{"filterName":"Số lượng chương trình giặt","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmggZ2nhurd0","filterValue":"7"},{"filterName":"Khối Lượng Giặt (kg)","filterNameForURL":"S2jhu5FpIEzGsOG7o25nIEdp4bq3dCAoa2cp","filterValue":"8.5"}],"facet":[{"facetName":"StainMaster+ (40℃, 60℃)","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"U3RhaW5NYXN0ZXIrICg0MOKEgywgNjDihIMp"},{"facetName":"StainMaster (40℃)","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"U3RhaW5NYXN0ZXIgKDQw4oSDKQ"},{"facetName":"Mâm giặt kháng khuẩn","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"TcOibSBnaeG6t3Qga2jDoW5nIGtodeG6qW4"},{"facetName":"Luồng nước Dancing/Luồng nước đa chiều","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"THXhu5NuZyBuxrDhu5tjIERhbmNpbmcvTHXhu5NuZyBuxrDhu5tjIMSRYSBjaGnhu4F1"},{"facetName":"Nắp kính cường lực","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"TuG6r3Aga8OtbmggY8aw4budbmcgbOG7sWM"},{"facetName":"Khóa trẻ em (có đèn LED)","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"S2jDs2EgdHLhursgZW0gKGPDsyDEkcOobiBMRUQp"},{"facetName":"Áp lực nước thấp","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"w4FwIGzhu7FjIG7GsOG7m2MgdGjhuqVw"},{"facetName":"Tự khởi động lại","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VOG7sSBraOG7n2kgxJHhu5luZyBs4bqhaQ"},{"facetName":"Lưu hương","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"TMawdSBoxrDGoW5n"}]};{"filter":[{"filterName":"Programmed Course Selection","filterNameForURL":"UHJvZ3JhbW1lZCBDb3Vyc2UgU2VsZWN0aW9u","filterValue":"7"},{"filterName":"Số lượng chương trình giặt","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmggZ2nhurd0","filterValue":"7"},{"filterName":"Khối Lượng Giặt (kg)","filterNameForURL":"S2jhu5FpIEzGsOG7o25nIEdp4bq3dCAoa2cp","filterValue":"8.5"}],"facet":[{"facetName":"StainMaster+ (40℃, 60℃)","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"U3RhaW5NYXN0ZXIrICg0MOKEgywgNjDihIMp"},{"facetName":"StainMaster (40℃)","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"U3RhaW5NYXN0ZXIgKDQw4oSDKQ"},{"facetName":"Mâm giặt kháng khuẩn","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"TcOibSBnaeG6t3Qga2jDoW5nIGtodeG6qW4"},{"facetName":"Luồng nước Dancing/Luồng nước đa chiều","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"THXhu5NuZyBuxrDhu5tjIERhbmNpbmcvTHXhu5NuZyBuxrDhu5tjIMSRYSBjaGnhu4F1"},{"facetName":"Nắp kính cường lực","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"TuG6r3Aga8OtbmggY8aw4budbmcgbOG7sWM"},{"facetName":"Khóa trẻ em (có đèn LED)","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"S2jDs2EgdHLhursgZW0gKGPDsyDEkcOobiBMRUQp"},{"facetName":"Áp lực nước thấp","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"w4FwIGzhu7FjIG7GsOG7m2MgdGjhuqVw"},{"facetName":"Tự khởi động lại","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VOG7sSBraOG7n2kgxJHhu5luZyBs4bqhaQ"},{"facetName":"Lưu hương","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"TMawdSBoxrDGoW5n"}]};{"filter":[{"filterName":"Số lượng chương trình giặt","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmggZ2nhurd0","filterValue":"10"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Số lượng chương trình giặt","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmggZ2nhurd0","filterValue":"10"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Programmed Course Selection","filterNameForURL":"UHJvZ3JhbW1lZCBDb3Vyc2UgU2VsZWN0aW9u","filterValue":"10"},{"filterName":"Khối Lượng Giặt (kg)","filterNameForURL":"S2jhu5FpIEzGsOG7o25nIEdp4bq3dCAoa2cp","filterValue":"12.5"},{"filterName":"Số lượng chương trình giặt","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmggZ2nhurd0","filterValue":"10"}],"facet":[{"facetName":"StainMaster+ (40℃, 60℃)","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"U3RhaW5NYXN0ZXIrICg0MOKEgywgNjDihIMp"},{"facetName":"StainMaster (40℃)","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"U3RhaW5NYXN0ZXIgKDQw4oSDKQ"},{"facetName":"Water Bazooka","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"V2F0ZXIgQmF6b29rYQ"},{"facetName":"Luồng nước Dancing/Luồng nước đa chiều","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"THXhu5NuZyBuxrDhu5tjIERhbmNpbmcvTHXhu5NuZyBuxrDhu5tjIMSRYSBjaGnhu4F1"},{"facetName":"ECONAVI (Khối lượng quần áo & Nhiệt độ nước)","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"RUNPTkFWSSAoS2jDtMyBaSBsxrDGocyjbmcgcXXDosyAbiBhzIFvICYgTmhpw6rMo3QgxJHDtMyjIG7GsMahzIFjKQ"},{"facetName":"Inverter","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"SW52ZXJ0ZXI"},{"facetName":"Nắp kính cường lực","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"TuG6r3Aga8OtbmggY8aw4budbmcgbOG7sWM"},{"facetName":"Khóa trẻ em (có đèn LED)","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"S2jDs2EgdHLhursgZW0gKGPDsyDEkcOobiBMRUQp"},{"facetName":"Áp lực nước thấp","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"w4FwIGzhu7FjIG7GsOG7m2MgdGjhuqVw"},{"facetName":"Tự khởi động lại","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VOG7sSBraOG7n2kgxJHhu5luZyBs4bqhaQ"},{"facetName":"Vệ sinh lồng giặt tự động","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VuG7hyBzaW5oIGzhu5NuZyBnaeG6t3QgdOG7sSDEkeG7mW5n"}]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Programmed Course Selection","filterNameForURL":"UHJvZ3JhbW1lZCBDb3Vyc2UgU2VsZWN0aW9u","filterValue":"10"},{"filterName":"Số lượng chương trình giặt","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmggZ2nhurd0","filterValue":"10"},{"filterName":"Khối Lượng Giặt (kg)","filterNameForURL":"S2jhu5FpIEzGsOG7o25nIEdp4bq3dCAoa2cp","filterValue":"12.5"}],"facet":[{"facetName":"StainMaster+ (40℃, 60℃)","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"U3RhaW5NYXN0ZXIrICg0MOKEgywgNjDihIMp"},{"facetName":"StainMaster (40℃)","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"U3RhaW5NYXN0ZXIgKDQw4oSDKQ"},{"facetName":"Water Bazooka","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"V2F0ZXIgQmF6b29rYQ"},{"facetName":"Luồng nước Dancing/Luồng nước đa chiều","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"THXhu5NuZyBuxrDhu5tjIERhbmNpbmcvTHXhu5NuZyBuxrDhu5tjIMSRYSBjaGnhu4F1"},{"facetName":"ECONAVI (Khối lượng quần áo & Nhiệt độ nước)","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"RUNPTkFWSSAoS2jDtMyBaSBsxrDGocyjbmcgcXXDosyAbiBhzIFvICYgTmhpw6rMo3QgxJHDtMyjIG7GsMahzIFjKQ"},{"facetName":"Inverter","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"SW52ZXJ0ZXI"},{"facetName":"Nắp kính cường lực","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"TuG6r3Aga8OtbmggY8aw4budbmcgbOG7sWM"},{"facetName":"Khóa trẻ em (có đèn LED)","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"S2jDs2EgdHLhursgZW0gKGPDsyDEkcOobiBMRUQp"},{"facetName":"Áp lực nước thấp","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"w4FwIGzhu7FjIG7GsOG7m2MgdGjhuqVw"},{"facetName":"Tự khởi động lại","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VOG7sSBraOG7n2kgxJHhu5luZyBs4bqhaQ"},{"facetName":"Vệ sinh lồng giặt tự động","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VuG7hyBzaW5oIGzhu5NuZyBnaeG6t3QgdOG7sSDEkeG7mW5n"}]};{"filter":[{"filterName":"Programmed Course Selection","filterNameForURL":"UHJvZ3JhbW1lZCBDb3Vyc2UgU2VsZWN0aW9u","filterValue":"10"},{"filterName":"Số lượng chương trình giặt","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmggZ2nhurd0","filterValue":"10"},{"filterName":"Khối Lượng Giặt (kg)","filterNameForURL":"S2jhu5FpIEzGsOG7o25nIEdp4bq3dCAoa2cp","filterValue":"12.5"}],"facet":[{"facetName":"StainMaster (40℃)","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"U3RhaW5NYXN0ZXIgKDQw4oSDKQ"},{"facetName":"Water Bazooka","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"V2F0ZXIgQmF6b29rYQ"},{"facetName":"Luồng nước Dancing/Luồng nước đa chiều","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"THXhu5NuZyBuxrDhu5tjIERhbmNpbmcvTHXhu5NuZyBuxrDhu5tjIMSRYSBjaGnhu4F1"},{"facetName":"ECONAVI (Khối lượng quần áo & Nhiệt độ nước)","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"RUNPTkFWSSAoS2jDtMyBaSBsxrDGocyjbmcgcXXDosyAbiBhzIFvICYgTmhpw6rMo3QgxJHDtMyjIG7GsMahzIFjKQ"},{"facetName":"Inverter","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"SW52ZXJ0ZXI"},{"facetName":"Nắp kính cường lực","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"TuG6r3Aga8OtbmggY8aw4budbmcgbOG7sWM"},{"facetName":"Khóa trẻ em (có đèn LED)","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"S2jDs2EgdHLhursgZW0gKGPDsyDEkcOobiBMRUQp"},{"facetName":"Áp lực nước thấp","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"w4FwIGzhu7FjIG7GsOG7m2MgdGjhuqVw"},{"facetName":"Tự khởi động lại","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VOG7sSBraOG7n2kgxJHhu5luZyBs4bqhaQ"},{"facetName":"Vệ sinh lồng giặt tự động","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VuG7hyBzaW5oIGzhu5NuZyBnaeG6t3QgdOG7sSDEkeG7mW5n"}]};{"filter":[{"filterName":"Programmed Course Selection","filterNameForURL":"UHJvZ3JhbW1lZCBDb3Vyc2UgU2VsZWN0aW9u","filterValue":"10"},{"filterName":"Số lượng chương trình giặt","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmggZ2nhurd0","filterValue":"10"},{"filterName":"Khối Lượng Giặt (kg)","filterNameForURL":"S2jhu5FpIEzGsOG7o25nIEdp4bq3dCAoa2cp","filterValue":"11.5"}],"facet":[{"facetName":"StainMaster (40℃)","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"U3RhaW5NYXN0ZXIgKDQw4oSDKQ"},{"facetName":"Water Bazooka","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"V2F0ZXIgQmF6b29rYQ"},{"facetName":"Luồng nước Dancing/Luồng nước đa chiều","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"THXhu5NuZyBuxrDhu5tjIERhbmNpbmcvTHXhu5NuZyBuxrDhu5tjIMSRYSBjaGnhu4F1"},{"facetName":"ECONAVI (Khối lượng quần áo & Nhiệt độ nước)","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"RUNPTkFWSSAoS2jDtMyBaSBsxrDGocyjbmcgcXXDosyAbiBhzIFvICYgTmhpw6rMo3QgxJHDtMyjIG7GsMahzIFjKQ"},{"facetName":"Inverter","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"SW52ZXJ0ZXI"},{"facetName":"Nắp kính cường lực","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"TuG6r3Aga8OtbmggY8aw4budbmcgbOG7sWM"},{"facetName":"Khóa trẻ em (có đèn LED)","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"S2jDs2EgdHLhursgZW0gKGPDsyDEkcOobiBMRUQp"},{"facetName":"Áp lực nước thấp","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"w4FwIGzhu7FjIG7GsOG7m2MgdGjhuqVw"},{"facetName":"Tự khởi động lại","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VOG7sSBraOG7n2kgxJHhu5luZyBs4bqhaQ"},{"facetName":"Vệ sinh lồng giặt tự động","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VuG7hyBzaW5oIGzhu5NuZyBnaeG6t3QgdOG7sSDEkeG7mW5n"}]};{"filter":[{"filterName":"Programmed Course Selection","filterNameForURL":"UHJvZ3JhbW1lZCBDb3Vyc2UgU2VsZWN0aW9u","filterValue":"10"},{"filterName":"Số lượng chương trình giặt","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmggZ2nhurd0","filterValue":"10"},{"filterName":"Khối Lượng Giặt (kg)","filterNameForURL":"S2jhu5FpIEzGsOG7o25nIEdp4bq3dCAoa2cp","filterValue":"11.5"}],"facet":[{"facetName":"StainMaster+ (40℃, 60℃)","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"U3RhaW5NYXN0ZXIrICg0MOKEgywgNjDihIMp"},{"facetName":"StainMaster (40℃)","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"U3RhaW5NYXN0ZXIgKDQw4oSDKQ"},{"facetName":"Water Bazooka","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"V2F0ZXIgQmF6b29rYQ"},{"facetName":"Luồng nước Dancing/Luồng nước đa chiều","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"THXhu5NuZyBuxrDhu5tjIERhbmNpbmcvTHXhu5NuZyBuxrDhu5tjIMSRYSBjaGnhu4F1"},{"facetName":"ECONAVI (Khối lượng quần áo & Nhiệt độ nước)","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"RUNPTkFWSSAoS2jDtMyBaSBsxrDGocyjbmcgcXXDosyAbiBhzIFvICYgTmhpw6rMo3QgxJHDtMyjIG7GsMahzIFjKQ"},{"facetName":"Inverter","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"SW52ZXJ0ZXI"},{"facetName":"Nắp kính cường lực","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"TuG6r3Aga8OtbmggY8aw4budbmcgbOG7sWM"},{"facetName":"Khóa trẻ em (có đèn LED)","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"S2jDs2EgdHLhursgZW0gKGPDsyDEkcOobiBMRUQp"},{"facetName":"Áp lực nước thấp","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"w4FwIGzhu7FjIG7GsOG7m2MgdGjhuqVw"},{"facetName":"Tự khởi động lại","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VOG7sSBraOG7n2kgxJHhu5luZyBs4bqhaQ"},{"facetName":"Vệ sinh lồng giặt tự động","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VuG7hyBzaW5oIGzhu5NuZyBnaeG6t3QgdOG7sSDEkeG7mW5n"}]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};

Khối Lượng Giặt (kg)

Số lượng chương trình giặt

Tiet kiem dien nang

Tinh nang diet khuan

Tinh nang thuan tien

Tinh nang giat

0 sản phẩm

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

1 - 30 trong số 41 sản phẩm