đ #.### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Đề xuất Máy nước nóng

Máy nước nóng

Chọn thông tin phù hợp với bạn

{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Công suất hoạt động (Kw)\t","filterNameForURL":"Q8O0bmcgc3XhuqV0IGhv4bqhdCDEkeG7mW5nIChLdykJ","filterValue":"4.5"},{"filterName":"Trọng lượng (kg)","filterNameForURL":"VHLhu41uZyBsxrDhu6NuZyAoa2cp","filterValue":"3"},{"filterName":"Nhiệt độ (°C)","filterNameForURL":"Tmhp4buHdCDEkeG7mSAowrBDKQ","filterValue":"35"}],"facet":[{"facetName":"Điều chỉnh nhiệt độ","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"xJBp4buBdSBjaOG7iW5oIG5oaeG7h3QgxJHhu5k"},{"facetName":"Hệ thống ngừng nước (nhấn nút)","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"SOG7hyB0aOG7kW5nIG5n4burbmcgbsaw4bubYyAobmjhuqVuIG7DunQp"},{"facetName":"Vòi sen 1 chế độ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VsOyaSBzZW4gMSBjaOG6vyDEkeG7mQ"},{"facetName":"Vòi sen 3 chế độ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VsOyaSBzZW4gMyBjaOG6vyDEkeG7mQ"},{"facetName":"9 tính năng an toàn","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"OSB0w61uaCBuxINuZyBhbiB0b8Ogbg"},{"facetName":"Chống khuẩn vòi sen","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"Q2jhu5FuZyBraHXhuqluIHbDsmkgc2Vu"},{"facetName":"Tương thích điện từ EMC","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"VMawxqFuZyB0aMOtY2ggxJFp4buHbiB04burIEVNQw"},{"facetName":"Máy nước nóng trực tiếp","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"TcOheSBuxrDhu5tjIG7Ds25nIHRy4buxYyB0aeG6v3A"}]};{"filter":[{"filterName":"Công suất hoạt động (Kw)\t","filterNameForURL":"Q8O0bmcgc3XhuqV0IGhv4bqhdCDEkeG7mW5nIChLdykJ","filterValue":"4.5"},{"filterName":"Trọng lượng (kg)","filterNameForURL":"VHLhu41uZyBsxrDhu6NuZyAoa2cp","filterValue":"1.9"},{"filterName":"Nhiệt độ (°C)","filterNameForURL":"Tmhp4buHdCDEkeG7mSAowrBDKQ","filterValue":"35"}],"facet":[{"facetName":"Điều chỉnh nhiệt độ","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"xJBp4buBdSBjaOG7iW5oIG5oaeG7h3QgxJHhu5k"},{"facetName":"Hệ thống ngừng nước (vặn xoay)","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"SOG7hyB0aOG7kW5nIG5n4burbmcgbsaw4bubYyAoduG6t24geG9heSk"},{"facetName":"Vòi sen 1 chế độ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VsOyaSBzZW4gMSBjaOG6vyDEkeG7mQ"},{"facetName":"9 tính năng an toàn","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"OSB0w61uaCBuxINuZyBhbiB0b8Ogbg"},{"facetName":"Tương thích điện từ EMC","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"VMawxqFuZyB0aMOtY2ggxJFp4buHbiB04burIEVNQw"}]};{"filter":[{"filterName":"Công suất hoạt động (Kw)\t","filterNameForURL":"Q8O0bmcgc3XhuqV0IGhv4bqhdCDEkeG7mW5nIChLdykJ","filterValue":"4.5"},{"filterName":"Trọng lượng (kg)","filterNameForURL":"VHLhu41uZyBsxrDhu6NuZyAoa2cp","filterValue":"2.9"},{"filterName":"Nhiệt độ (°C)","filterNameForURL":"Tmhp4buHdCDEkeG7mSAowrBDKQ","filterValue":"35"}],"facet":[{"facetName":"Điều chỉnh nhiệt độ","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"xJBp4buBdSBjaOG7iW5oIG5oaeG7h3QgxJHhu5k"},{"facetName":"Hệ thống ngừng nước (vặn xoay)","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"SOG7hyB0aOG7kW5nIG5n4burbmcgbsaw4bubYyAoduG6t24geG9heSk"},{"facetName":"Vòi sen 1 chế độ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VsOyaSBzZW4gMSBjaOG6vyDEkeG7mQ"},{"facetName":"9 tính năng an toàn","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"OSB0w61uaCBuxINuZyBhbiB0b8Ogbg"},{"facetName":"Tương thích điện từ EMC","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"VMawxqFuZyB0aMOtY2ggxJFp4buHbiB04burIEVNQw"}]};{"filter":[{"filterName":"Công suất hoạt động (Kw)\t","filterNameForURL":"Q8O0bmcgc3XhuqV0IGhv4bqhdCDEkeG7mW5nIChLdykJ","filterValue":"4.5"},{"filterName":"Trọng lượng (kg)","filterNameForURL":"VHLhu41uZyBsxrDhu6NuZyAoa2cp","filterValue":"2.2"},{"filterName":"Nhiệt độ (°C)","filterNameForURL":"Tmhp4buHdCDEkeG7mSAowrBDKQ","filterValue":"35"}],"facet":[{"facetName":"Điều chỉnh nhiệt độ","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"xJBp4buBdSBjaOG7iW5oIG5oaeG7h3QgxJHhu5k"},{"facetName":"Hệ thống ngừng nước (nhấn nút)","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"SOG7hyB0aOG7kW5nIG5n4burbmcgbsaw4bubYyAobmjhuqVuIG7DunQp"},{"facetName":"Vòi sen 1 chế độ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VsOyaSBzZW4gMSBjaOG6vyDEkeG7mQ"},{"facetName":"Vòi sen 3 chế độ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VsOyaSBzZW4gMyBjaOG6vyDEkeG7mQ"},{"facetName":"9 tính năng an toàn","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"OSB0w61uaCBuxINuZyBhbiB0b8Ogbg"},{"facetName":"Chống khuẩn vòi sen","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"Q2jhu5FuZyBraHXhuqluIHbDsmkgc2Vu"},{"facetName":"Tương thích điện từ EMC","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"VMawxqFuZyB0aMOtY2ggxJFp4buHbiB04burIEVNQw"},{"facetName":"Máy nước nóng trực tiếp","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"TcOheSBuxrDhu5tjIG7Ds25nIHRy4buxYyB0aeG6v3A"}]};{"filter":[{"filterName":"Công suất hoạt động (Kw)\t","filterNameForURL":"Q8O0bmcgc3XhuqV0IGhv4bqhdCDEkeG7mW5nIChLdykJ","filterValue":"4.5"},{"filterName":"Trọng lượng (kg)","filterNameForURL":"VHLhu41uZyBsxrDhu6NuZyAoa2cp","filterValue":"2.2"},{"filterName":"Nhiệt độ (°C)","filterNameForURL":"Tmhp4buHdCDEkeG7mSAowrBDKQ","filterValue":"35"}],"facet":[{"facetName":"Điều chỉnh nhiệt độ","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"xJBp4buBdSBjaOG7iW5oIG5oaeG7h3QgxJHhu5k"},{"facetName":"Hệ thống ngừng nước (nhấn nút)","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"SOG7hyB0aOG7kW5nIG5n4burbmcgbsaw4bubYyAobmjhuqVuIG7DunQp"},{"facetName":"Vòi sen 1 chế độ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VsOyaSBzZW4gMSBjaOG6vyDEkeG7mQ"},{"facetName":"Vòi sen 3 chế độ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VsOyaSBzZW4gMyBjaOG6vyDEkeG7mQ"},{"facetName":"9 tính năng an toàn","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"OSB0w61uaCBuxINuZyBhbiB0b8Ogbg"},{"facetName":"Chống khuẩn vòi sen","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"Q2jhu5FuZyBraHXhuqluIHbDsmkgc2Vu"},{"facetName":"Tương thích điện từ EMC","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"VMawxqFuZyB0aMOtY2ggxJFp4buHbiB04burIEVNQw"},{"facetName":"Máy nước nóng trực tiếp","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"TcOheSBuxrDhu5tjIG7Ds25nIHRy4buxYyB0aeG6v3A"}]};{"filter":[{"filterName":"Công suất hoạt động (Kw)\t","filterNameForURL":"Q8O0bmcgc3XhuqV0IGhv4bqhdCDEkeG7mW5nIChLdykJ","filterValue":"4.5"},{"filterName":"Trọng lượng (kg)","filterNameForURL":"VHLhu41uZyBsxrDhu6NuZyAoa2cp","filterValue":"2.2"},{"filterName":"Nhiệt độ (°C)","filterNameForURL":"Tmhp4buHdCDEkeG7mSAowrBDKQ","filterValue":"35"}],"facet":[{"facetName":"Điều chỉnh nhiệt độ","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"xJBp4buBdSBjaOG7iW5oIG5oaeG7h3QgxJHhu5k"},{"facetName":"Hệ thống ngừng nước (nhấn nút)","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"SOG7hyB0aOG7kW5nIG5n4burbmcgbsaw4bubYyAobmjhuqVuIG7DunQp"},{"facetName":"Vòi sen 1 chế độ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VsOyaSBzZW4gMSBjaOG6vyDEkeG7mQ"},{"facetName":"Vòi sen 3 chế độ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VsOyaSBzZW4gMyBjaOG6vyDEkeG7mQ"},{"facetName":"9 tính năng an toàn","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"OSB0w61uaCBuxINuZyBhbiB0b8Ogbg"},{"facetName":"Chống khuẩn vòi sen","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"Q2jhu5FuZyBraHXhuqluIHbDsmkgc2Vu"},{"facetName":"Tương thích điện từ EMC","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"VMawxqFuZyB0aMOtY2ggxJFp4buHbiB04burIEVNQw"},{"facetName":"Máy nước nóng trực tiếp","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"TcOheSBuxrDhu5tjIG7Ds25nIHRy4buxYyB0aeG6v3A"}]};{"filter":[{"filterName":"Công suất hoạt động (Kw)\t","filterNameForURL":"Q8O0bmcgc3XhuqV0IGhv4bqhdCDEkeG7mW5nIChLdykJ","filterValue":"4.5"},{"filterName":"Trọng lượng (kg)","filterNameForURL":"VHLhu41uZyBsxrDhu6NuZyAoa2cp","filterValue":"2.2"},{"filterName":"Nhiệt độ (°C)","filterNameForURL":"Tmhp4buHdCDEkeG7mSAowrBDKQ","filterValue":"35"}],"facet":[{"facetName":"Điều chỉnh nhiệt độ","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"xJBp4buBdSBjaOG7iW5oIG5oaeG7h3QgxJHhu5k"},{"facetName":"Hệ thống ngừng nước (nhấn nút)","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"SOG7hyB0aOG7kW5nIG5n4burbmcgbsaw4bubYyAobmjhuqVuIG7DunQp"},{"facetName":"Vòi sen 1 chế độ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VsOyaSBzZW4gMSBjaOG6vyDEkeG7mQ"},{"facetName":"Vòi sen 3 chế độ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VsOyaSBzZW4gMyBjaOG6vyDEkeG7mQ"},{"facetName":"9 tính năng an toàn","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"OSB0w61uaCBuxINuZyBhbiB0b8Ogbg"},{"facetName":"Chống khuẩn vòi sen","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"Q2jhu5FuZyBraHXhuqluIHbDsmkgc2Vu"},{"facetName":"Tương thích điện từ EMC","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"VMawxqFuZyB0aMOtY2ggxJFp4buHbiB04burIEVNQw"},{"facetName":"Máy nước nóng trực tiếp","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"TcOheSBuxrDhu5tjIG7Ds25nIHRy4buxYyB0aeG6v3A"}]};{"filter":[{"filterName":"Công suất hoạt động (Kw)\t","filterNameForURL":"Q8O0bmcgc3XhuqV0IGhv4bqhdCDEkeG7mW5nIChLdykJ","filterValue":"3.5"},{"filterName":"Trọng lượng (kg)","filterNameForURL":"VHLhu41uZyBsxrDhu6NuZyAoa2cp","filterValue":"2.7"},{"filterName":"Nhiệt độ (°C)","filterNameForURL":"Tmhp4buHdCDEkeG7mSAowrBDKQ","filterValue":"33"}],"facet":[{"facetName":"Điều chỉnh nhiệt độ","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"xJBp4buBdSBjaOG7iW5oIG5oaeG7h3QgxJHhu5k"},{"facetName":"Hệ thống ngừng nước (vặn xoay)","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"SOG7hyB0aOG7kW5nIG5n4burbmcgbsaw4bubYyAoduG6t24geG9heSk"},{"facetName":"Vòi sen 1 chế độ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VsOyaSBzZW4gMSBjaOG6vyDEkeG7mQ"},{"facetName":"9 tính năng an toàn","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"OSB0w61uaCBuxINuZyBhbiB0b8Ogbg"},{"facetName":"Tương thích điện từ EMC","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"VMawxqFuZyB0aMOtY2ggxJFp4buHbiB04burIEVNQw"},{"facetName":"Bình nước nóng trực tiếp","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"QsOsbmggbsaw4bubYyBuw7NuZyB0cuG7sWMgdGnhur9w"}]};{"filter":[{"filterName":"Công suất hoạt động (Kw)\t","filterNameForURL":"Q8O0bmcgc3XhuqV0IGhv4bqhdCDEkeG7mW5nIChLdykJ","filterValue":"3.5"},{"filterName":"Trọng lượng (kg)","filterNameForURL":"VHLhu41uZyBsxrDhu6NuZyAoa2cp","filterValue":"1.6"},{"filterName":"Nhiệt độ (°C)","filterNameForURL":"Tmhp4buHdCDEkeG7mSAowrBDKQ","filterValue":"33"}],"facet":[{"facetName":"Điều chỉnh nhiệt độ","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"xJBp4buBdSBjaOG7iW5oIG5oaeG7h3QgxJHhu5k"},{"facetName":"Hệ thống ngừng nước (vặn xoay)","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"SOG7hyB0aOG7kW5nIG5n4burbmcgbsaw4bubYyAoduG6t24geG9heSk"},{"facetName":"Vòi sen 1 chế độ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VsOyaSBzZW4gMSBjaOG6vyDEkeG7mQ"},{"facetName":"9 tính năng an toàn","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"OSB0w61uaCBuxINuZyBhbiB0b8Ogbg"},{"facetName":"Tương thích điện từ EMC","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"VMawxqFuZyB0aMOtY2ggxJFp4buHbiB04burIEVNQw"},{"facetName":"Bình nước nóng trực tiếp","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"QsOsbmggbsaw4bubYyBuw7NuZyB0cuG7sWMgdGnhur9w"}]};{"filter":[{"filterName":"Công suất hoạt động (Kw)\t","filterNameForURL":"Q8O0bmcgc3XhuqV0IGhv4bqhdCDEkeG7mW5nIChLdykJ","filterValue":"4.5"},{"filterName":"Trọng lượng (kg)","filterNameForURL":"VHLhu41uZyBsxrDhu6NuZyAoa2cp","filterValue":"1.7"},{"filterName":"Nhiệt độ (°C)","filterNameForURL":"Tmhp4buHdCDEkeG7mSAowrBDKQ","filterValue":"35"}],"facet":[{"facetName":"Hệ thống ngừng nước (nhấn nút)","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"SOG7hyB0aOG7kW5nIG5n4burbmcgbsaw4bubYyAobmjhuqVuIG7DunQp"},{"facetName":"Vòi sen 1 chế độ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VsOyaSBzZW4gMSBjaOG6vyDEkeG7mQ"},{"facetName":"Vòi sen 3 chế độ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VsOyaSBzZW4gMyBjaOG6vyDEkeG7mQ"},{"facetName":"9 tính năng an toàn","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"OSB0w61uaCBuxINuZyBhbiB0b8Ogbg"},{"facetName":"Chống khuẩn vòi sen","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"Q2jhu5FuZyBraHXhuqluIHbDsmkgc2Vu"},{"facetName":"Tương thích điện từ EMC","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"VMawxqFuZyB0aMOtY2ggxJFp4buHbiB04burIEVNQw"},{"facetName":"Máy nước nóng trực tiếp","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"TcOheSBuxrDhu5tjIG7Ds25nIHRy4buxYyB0aeG6v3A"},{"facetName":"Bình nước nóng trực tiếp","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"QsOsbmggbsaw4bubYyBuw7NuZyB0cuG7sWMgdGnhur9w"}]};{"filter":[{"filterName":"Công suất hoạt động (Kw)\t","filterNameForURL":"Q8O0bmcgc3XhuqV0IGhv4bqhdCDEkeG7mW5nIChLdykJ","filterValue":"4.5"},{"filterName":"Trọng lượng (kg)","filterNameForURL":"VHLhu41uZyBsxrDhu6NuZyAoa2cp","filterValue":"1.7"},{"filterName":"Nhiệt độ (°C)","filterNameForURL":"Tmhp4buHdCDEkeG7mSAowrBDKQ","filterValue":"35"}],"facet":[{"facetName":"Điều chỉnh nhiệt độ","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"xJBp4buBdSBjaOG7iW5oIG5oaeG7h3QgxJHhu5k"},{"facetName":"Hệ thống ngừng nước (nhấn nút)","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"SOG7hyB0aOG7kW5nIG5n4burbmcgbsaw4bubYyAobmjhuqVuIG7DunQp"},{"facetName":"Vòi sen 1 chế độ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VsOyaSBzZW4gMSBjaOG6vyDEkeG7mQ"},{"facetName":"Vòi sen 3 chế độ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VsOyaSBzZW4gMyBjaOG6vyDEkeG7mQ"},{"facetName":"9 tính năng an toàn","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"OSB0w61uaCBuxINuZyBhbiB0b8Ogbg"},{"facetName":"Chống khuẩn vòi sen","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"Q2jhu5FuZyBraHXhuqluIHbDsmkgc2Vu"},{"facetName":"Tương thích điện từ EMC","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"VMawxqFuZyB0aMOtY2ggxJFp4buHbiB04burIEVNQw"},{"facetName":"Máy nước nóng trực tiếp","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"TcOheSBuxrDhu5tjIG7Ds25nIHRy4buxYyB0aeG6v3A"},{"facetName":"Bình nước nóng trực tiếp","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"QsOsbmggbsaw4bubYyBuw7NuZyB0cuG7sWMgdGnhur9w"}]};{"filter":[{"filterName":"Công suất hoạt động (Kw)\t","filterNameForURL":"Q8O0bmcgc3XhuqV0IGhv4bqhdCDEkeG7mW5nIChLdykJ","filterValue":"2.5"},{"filterName":"Trọng lượng (kg)","filterNameForURL":"VHLhu41uZyBsxrDhu6NuZyAoa2cp","filterValue":"10"},{"filterName":"Nhiệt độ (°C)","filterNameForURL":"Tmhp4buHdCDEkeG7mSAowrBDKQ","filterValue":"75"}],"facet":[{"facetName":"Bình nước nóng trực tiếp","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"QsOsbmggbsaw4bubYyBuw7NuZyB0cuG7sWMgdGnhur9w"},{"facetName":"Đèn chỉ báo ","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"xJDDqG4gY2jhu4kgYsOhbyA"},{"facetName":"Vật liệu cách nhiệt","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"VuG6rXQgbGnhu4d1IGPDoWNoIG5oaeG7h3Q"},{"facetName":"Nắp bảo vệ chống nước bắn IPX4","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"TuG6r3AgYuG6o28gduG7hyBjaOG7kW5nIG7GsOG7m2MgYuG6r24gSVBYNA"},{"facetName":"Kết cấu cách điện","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"S-G6v3QgY-G6pXUgY8OhY2ggxJFp4buHbg"},{"facetName":"Tự động ngắt nhiệt","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"VOG7sSDEkeG7mW5nIG5n4bqvdCBuaGnhu4d0"}]};{"filter":[{"filterName":"Công suất hoạt động (Kw)\t","filterNameForURL":"Q8O0bmcgc3XhuqV0IGhv4bqhdCDEkeG7mW5nIChLdykJ","filterValue":"2.5"},{"filterName":"Trọng lượng (kg)","filterNameForURL":"VHLhu41uZyBsxrDhu6NuZyAoa2cp","filterValue":"8"},{"filterName":"Nhiệt độ (°C)","filterNameForURL":"Tmhp4buHdCDEkeG7mSAowrBDKQ","filterValue":"75"}],"facet":[{"facetName":"Bình nước nóng trực tiếp","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"QsOsbmggbsaw4bubYyBuw7NuZyB0cuG7sWMgdGnhur9w"},{"facetName":"Đèn chỉ báo ","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"xJDDqG4gY2jhu4kgYsOhbyA"},{"facetName":"Vật liệu cách nhiệt","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"VuG6rXQgbGnhu4d1IGPDoWNoIG5oaeG7h3Q"},{"facetName":"Nắp bảo vệ chống nước bắn IPX4","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"TuG6r3AgYuG6o28gduG7hyBjaOG7kW5nIG7GsOG7m2MgYuG6r24gSVBYNA"},{"facetName":"Kết cấu cách điện","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"S-G6v3QgY-G6pXUgY8OhY2ggxJFp4buHbg"},{"facetName":"Tự động ngắt nhiệt","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"VOG7sSDEkeG7mW5nIG5n4bqvdCBuaGnhu4d0"}]};{"filter":[{"filterName":"Công suất hoạt động (Kw)\t","filterNameForURL":"Q8O0bmcgc3XhuqV0IGhv4bqhdCDEkeG7mW5nIChLdykJ","filterValue":"2.5"},{"filterName":"Trọng lượng (kg)","filterNameForURL":"VHLhu41uZyBsxrDhu6NuZyAoa2cp","filterValue":"7"},{"filterName":"Nhiệt độ (°C)","filterNameForURL":"Tmhp4buHdCDEkeG7mSAowrBDKQ","filterValue":"75"}],"facet":[{"facetName":"Bình nước nóng trực tiếp","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"QsOsbmggbsaw4bubYyBuw7NuZyB0cuG7sWMgdGnhur9w"},{"facetName":"Đèn chỉ báo ","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"xJDDqG4gY2jhu4kgYsOhbyA"},{"facetName":"Vật liệu cách nhiệt","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"VuG6rXQgbGnhu4d1IGPDoWNoIG5oaeG7h3Q"},{"facetName":"Nắp bảo vệ chống nước bắn IPX4","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"TuG6r3AgYuG6o28gduG7hyBjaOG7kW5nIG7GsOG7m2MgYuG6r24gSVBYNA"},{"facetName":"Kết cấu cách điện","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"S-G6v3QgY-G6pXUgY8OhY2ggxJFp4buHbg"},{"facetName":"Tự động ngắt nhiệt","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"VOG7sSDEkeG7mW5nIG5n4bqvdCBuaGnhu4d0"}]};

Công suất hoạt động (Kw)

Trọng lượng (kg)

Nhiệt độ (°C)

Chuc nang diet khuan

Tính nang thuan tien

Thiet ke san pham

Tinh nang an toan

0 sản phẩm

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

1 - 24 trong số 24 sản phẩm

*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 5890000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0100&L2=0106 false false DH-4NTP1VMDH-4NTP1VM false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 5190000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0100&L2=0106 false false DH-4RP1VWDH-4RP1VW false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 3290000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0100&L2=0106 false false DH-4RL1VWDH-4RL1VW false