Quạt đứng F-409K

Hình ảnh của Quạt đứng F-409K sản phẩm