VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Hình ảnh của Hair Dryer EH-ND12P645 sản phẩm

Hair Dryer EH-ND12P645

Tính năng kỹ thuật * Không có đặc tả kỹ thuật