đ #.### 000 false categorybrowsepage,comparepage,wishlistpage,learncontentpage false productpage false 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Hình ảnh của Máy xay cầm tay MX-SS1BRA sản phẩm

Máy xay cầm tay MX-SS1BRA

Số mẫu MX-SS1
Điều khiển tốc độ Điều khiển tốc độ khác nhau
Máy xay 2 chu kỳ liên tục 1 phút BẬT, sau đó 3 phút TẮT
Máy băm 2 chu kỳ liên tục 1 phút BẬT, sau đó 3 phút TẮT
Máy đập (đánh) 2 chu kỳ liên tục 2 phút BẬT, sau đó 3 phút TẮT
Máy xay 6.4 x 7.0 x 39.7 cm
Máy băm 14.7 x 14.7 x 36.9 cm
Máy đập (đánh) 6.0 x 6.8 x 45.7 cm
Máy xay 1.0 kg
Máy băm 1.2 kg
Máy đập (đánh) 1.0 kg