VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Hình ảnh của Máy xay cầm tay MX-SS1BRA sản phẩm
Số mẫu MX-SS1
Điều khiển tốc độ Điều khiển tốc độ khác nhau
Máy xay 2 chu kỳ liên tục 1 phút BẬT, sau đó 3 phút TẮT
Máy băm 2 chu kỳ liên tục 1 phút BẬT, sau đó 3 phút TẮT
Máy đập (đánh) 2 chu kỳ liên tục 2 phút BẬT, sau đó 3 phút TẮT
Máy xay 6,4 x 7,0 x 39,7 cm
Máy băm 14,7 x 14,7 x 36,9 cm
Máy đập (đánh) 6,0 x 6,8 x 45,7 cm
Máy xay 1,0 kg
Máy băm 1,2 kg
Máy đập (đánh) 1,0 kg