Hình ảnh về dự án Bản đồ thế giới nanoe™ X.

Mạng lưới hợp tác của công nghệ Panasonic nanoe™ X với các đối tác liên quan

Tham khảo hình ảnh minh họa của các kiến trúc Milan : www.yesmilano.it/en