Phương án tự động quản lý chất lượng không khí trong nhà (IAQ)

Điều hòa treo tường

air-e (nanoe™ X)
 

Tập trung vào lọc không khí

Mức độ sạch cơ bản được duy trì nhờ nanoe™ X.