Hiển thị IAQ

Mức nhiệt độ, độ ẩm, PM 2.5 và CO2 được cập nhật 5 phút một lần.