Phương án tự động quản lý chất lượng không khí trong nhà (IAQ)

Điều khiển từ xa IAQ

Tập trung vào Khả năng kết nối

bộ điều khiển từ xa IAQ

Kết nối dây giữa quạt cấp gió và
bộ điều khiển từ xa IAQ