VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Hình ảnh của Máy xay cầm tay MX-GS1WRA sản phẩm
Số mẫu MX-GS1
Điều khiển tốc độ -
Máy xay 2 chu kỳ liên tục 1 phút BẬT, sau đó 3 phút TẮT
Máy băm -
Máy đập (đánh) -
Máy xay 6,4 x 7,0 x 39,7 cm
Máy băm -
Máy đập (đánh) -
Máy xay 1,0 kg
Máy băm -
Máy đập (đánh) -