Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Thông báo Quyền Riêng tư của Panasonic

Cập nhật mới nhất vào ngày 23 tháng 1 năm 2023

Panasonic cam kết sử dụng “Dữ liệu Cá nhân” của bạn (như được diễn giải bên dưới) một cách chính đáng, hợp pháp và an toàn cũng như luôn bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi đề cao việc tuân thủ các quy định pháp luật được áp dụng về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu, bao gồm nhưng không giới hạn như Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (“GDPR”) 2016/679 thuộc Quy định của Liên minh Châu Âu (EU), Luật an toàn thông tin mạng Việt Nam (“LOCIS”) và Luật an ninh mạng Việt Nam (“LOCS”).

Thông báo về Quyền Riêng tư này dự định trình bày cách chúng tôi “xử lý” (như được diễn giải bên dưới) thông tin về bạn (“Dữ liệu Cá nhân” như được diễn giải bên dưới) mà chúng tôi nhận được từ bạn hoặc thu thập thông qua việc bạn sử dụng thông tin liên hệ cá nhân để nhận dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi (gọi chung là “Dịch vụ” của chúng tôi) hay khi tương tác với chúng tôi. Điều này cũng áp dụng đối với các thông tin được tham chiếu rõ ràng qua liên kết hoặc theo cách tương tự. Bất cứ khi nào chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn và cần thông báo về quyền riêng tư khác (ví dụ: đối với các trang web hoặc cổng thông tin cụ thể khác), Panasonic sẽ cung cấp một thông báo về quyền riêng tư cụ thể. Thông báo về Quyền Riêng tư này bổ sung cho các thông báo về quyền riêng tư khác và không nhằm mục đích thay thế.

Thông báo về Quyền Riêng tư này giải thích loại Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi sẽ thu thập, chỉnh sửa, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ, chuyển giao và xóa (sau đây gọi là “xử lý”), cách thức thực hiện, mục đích xử lý và các cơ sở pháp lý được áp dụng. Ngoài ra, tài liệu này cung cấp thông tin về các quyền của bạn theo GDPR, LOCIS và LOCS và cách thức liên hệ chúng tôi nếu bạn muốn thực thi các quyền của mình hoặc gửi khiếu nại.

Vui lòng nhấp vào các liên kết bên dưới để tìm hiểu thêm về việc thực hành quyền riêng tư của chúng tôi:

1. Thông tin về chúng tôi

2. Dữ liệu Cá nhân là gì?

3. Chúng tôi thu thập loại Dữ liệu Cá nhân nào và cách thức thực hiện?

4. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được sử dụng như thế nào (mục đích và cơ sở pháp lý)?

5. Chúng tôi tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho đối tượng nào?

6. Chúng tôi cần làm gì để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn?

7. Truy cập Dữ liệu Cá nhân của bạn và các quyền khác mà bạn có

Bạn có những quyền gì?

Các quyền của bạn liên quan đến Truyền thông tiếp thị

Thực thi các quyền của bạn

Khiếu nại

8. Chuyển dữ liệu ra nước ngoài

9. Lưu trữ dữ liệu - Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ trong bao lâu?

10. Các liên kết và sản phẩm của bên thứ ba trên Dịch vụ của chúng tôi

11. Cookie

12. Dữ liệu Cá nhân của trẻ em

13. Những thay đổi trong Thông báo về Quyền Riêng tư này hoặc Dữ liệu Cá nhân của bạn

14. Liên hệ với chúng tôi

1. Thông tin về chúng tôi
Thông báo về Quyền Riêng tư này do Panasonic Vietnam Co.,Ltd. phát hành thay mặt chúng tôi và các Công ty thành viên của Tập đoàn Panasonic. Các công ty thành viên của Tập đoàn Panasonic bao gồm Panasonic Holdings Corporation, có trụ sở chính tại Kadoma, Osaka Prefecture, Nhật Bản và một số Công ty con mà bạn có thể tìm thấy tại đây http://www.panasonic.com/global/corporate/profile/group-companies.html#renketsu

Trong Thông báo về Quyền Riêng tư này, khi chúng tôi nhắc đến “Panasonic”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”, nghĩa là công ty/các công ty có liên quan (trong trường hợp là các bên kiểm soát chung) thuộc Tập đoàn Panasonic và phụ trách xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn. Đối với Dữ liệu Cá nhân được thu thập thông qua trang web này, Panasonic Vietnam Co., Ltd là bên phụ trách xử lý. Nếu một vài công ty của Panasonic cùng chịu trách nhiệm xử lý Dữ liệu Cá nhân, bạn có thể thực thi các quyền của mình đối với công ty đưa ra Thông báo về Quyền Riêng tư này.

2. Dữ liệu Cá nhân là gì?
Vì mục đích của Thông báo về Quyền Riêng tư này, “Dữ liệu Cá nhân” bao gồm mọi thông tin cho phép xác định, trực tiếp hoặc gián tiếp, một cá nhân. Khi kết hợp thông tin khác (tức là những thông tin không thể định danh một cá nhân) với Dữ liệu Cá nhân, chúng tôi cũng xem những thông tin được kết hợp đó là Dữ liệu Cá nhân.

3. Chúng tôi thu thập loại Dữ liệu Cá nhân nào và cách thức thực hiện?
Tùy thuộc vào mục đích sử dụng trang web này/các Dịch vụ của chúng tôi, xem Phần ‎4 bên dưới và các lựa chọn cookie của bạn, xem Phần ‎11 bên dưới, Panasonic thu thập và xử lý một số hoặc tất cả Dữ liệu Cá nhân được trình bày trong bảng bên dưới thông qua các phương pháp và kênh cũng được nêu trong bảng này sau khi nhận được sự đồng ý từ bạn đối với toàn bộ hoặc một phần phạm vi và mục đích của quá trình thu thập thông tin này. 

4. Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ được sử dụng như thế nào (mục đích và cơ sở pháp lý)?
Chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn theo các hoạt động và cho các mục đích được nêu trong bảng bên dưới và dựa trên một hoặc nhiều cơ sở pháp lý được chỉ định sau đây:

- Thực hiện hợp đồng: Trong trường hợp chúng tôi cần thực hiện một hợp đồng mà chúng tôi sắp hoặc đang triển khai, trong đó bạn là một bên tham gia hoặc (theo yêu cầu của bạn) thực hiện các bước trước khi triển khai hợp đồng đó (Điều 6(1)(b) GDPR);

- Nghĩa vụ pháp lý: Trong trường hợp chúng tôi cần tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý bắt buộc (Điều 6(1)(c) GDPR và Điều 17.1.c) LOCIS);

- Quyền lợi hợp pháp: Nếu chúng tôi đang hành động vì các lợi ích hợp pháp của mình, với điều kiện là những lợi ích này quan trọng hơn các quyền cơ bản của bạn (Điều 6(1)(f) GDPR). Chúng tôi đánh giá các lợi ích hợp pháp của mình đối với việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn và cân bằng bất kỳ tác động tiềm ẩn nào đối với bạn. Trong trường hợp chúng tôi dựa trên các lợi ích hợp pháp của mình, bạn có quyền phản đối việc xử lý đó bất kỳ lúc nào theo các điều kiện được quy định trong GDPR và LOCIS; để biết thêm thông tin về lợi ích hợp pháp hoặc bài kiểm tra cân bằng của chúng tôi, vui lòng liên hệ chúng tôi thông qua các phương thức liên lạc được nêu trong Phần 14 bên dưới;

- Sự đồng ý: Trong trường hợp chúng tôi dựa trên sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu riêng (6(1)(a) GDPR) và Điều 17.1.b) LOCIS). 

Lưu ý rằng Panasonic sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định nào chỉ dựa trên quy trình xử lý tự động, bao gồm cả tạo hồ sơ ảnh hưởng đáng kể đến bạn hoặc có hiệu lực pháp lý đối với bạn (Điều 22 GDPR).

5. Chúng tôi tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho đối tượng nào?
Chúng tôi sẽ không tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các bên thứ ba vì mục đích kinh doanh hoặc tiếp thị độc lập, trừ khi nhận được sự đồng ý rõ ràng từ bạn để làm như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi có thể phải tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các tổ chức sau đây theo các mục đích thu thập được nêu trong Phần 4 dựa trên các cơ sở pháp lý được chỉ định trong đó:

I. Panasonic Holdings Corporation và các Công ty con
Chúng tôi có thể phải chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn qua lại giữa các Công ty thành viên của Tập đoàn Panasonic nhằm cung cấp các Dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc bất kỳ dịch vụ/trợ giúp cần thiết nào khác. Tất cả công ty thuộc Tập đoàn Panasonic phải tuân theo các thực hành quyền riêng tư trong Thông báo về Quyền Riêng tư này hoặc chính sách về quyền riêng tư khác mà họ có thể thông báo cho bạn và xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn theo luật và quy định được áp dụng.
II. Nhà cung cấp Dịch vụ
Chúng tôi sử dụng nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hiện đang cung cấp các dịch vụ quản trị hệ thống và công nghệ thông tin cho chúng tôi cũng như hỗ trợ quản lý một số hoạt động và dịch vụ cụ thể của chúng tôi; các đại lý quảng cáo và quảng bá, chuyên gia tư vấn và những tổ chức hoặc nền tảng trực tuyến mà chúng tôi tin chọn để thay mặt chúng tôi thực hiện các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm. Với tư cách là bên xử lý dữ liệu, Nhà cung cấp dịch vụ sẽ chỉ thực hiện theo các hướng dẫn của chúng tôi
III. Đối tác Kênh
Nếu bạn đã liên hệ chúng tôi về một cơ hội bán hàng tiềm năng, chúng tôi có thể cung cấp Dữ liệu về Thông tin liên hệ Kinh doanh và Dữ liệu Nhận dạng của bạn cho các đối tác kênh đã được phê duyệt của chúng tôi để họ có thể theo dõi yêu cầu thông tin liên hệ và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của bạn.
IV. Bên thứ ba khi Luật pháp yêu cầu hoặc nhằm Bảo vệ Doanh nghiệp và Dịch vụ của chúng tôi
Chúng tôi sẽ tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn để tuân thủ các luật và quy định được áp dụng hoặc đáp ứng quy trình pháp lý hợp lệ, bao gồm từ cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác; để bảo vệ khách hàng (ví dụ: ngăn chặn thư rác hoặc hành vi cố gắng lừa gạt người dùng Dịch vụ của chúng tôi); để thực hiện và duy trì mức an toàn của các Dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: phòng ngừa hoặc chặn đứng một cuộc tấn công vào hệ thống hoặc mạng của chúng tôi); để bảo vệ sức khỏe và an toàn của đồng nghiệp và những người khác mà chúng tôi có liên hệ; để điều tra, phòng ngừa hoặc thực hiện hành động đối với các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, vi phạm luật pháp và quy định được áp dụng hay để bảo vệ các quyền hoặc tài sản của Panasonic, bao gồm thực thi bất kỳ điều khoản hoặc thỏa thuận nào điều chỉnh việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
V. Bên thứ ba khác Liên quan Đến các Giao dịch của Doanh nghiệp
Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho một bên thứ ba hoặc Công ty thành viên của Tập đoàn Panasonic trong quá trình tái tổ chức, sáp nhập, chuyển giao, bán, liên doanh, chuyển nhượng hoặc xử lý khác đối với toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của doanh nghiệp, tài sản hoặc cổ phần của Panasonic, bao gồm nhưng không giới hạn, liên quan đến phá sản hoặc kiện tụng tương tự.
VI. Nhà cung cấp cạnh tranh của bên thứ ba
Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các nhà tài trợ bên thứ ba của chương trình bốc số trúng thưởng (sweepstake), hội thi (contest), rút thưởng miễn phí (free prize draw), thi đấu (competition) và các hình thức khuyến mãi tương tự. Các nhà cung cấp bên thứ ba này sẽ được xác định cho bạn trước thời điểm tham gia bất kỳ cuộc thi đấu, bốc số trúng thưởng, rút thưởng hay hình thức khuyến mãi tương tự nào.
VII. Các Bên khác với sự Đồng ý của Bạn hoặc do Bạn Ấn Định
Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các bên thứ ba nếu bạn đồng ý hoặc yêu cầu thực hiện như vậy.

6. Chúng tôi cần làm gì để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn?
An toàn Dữ liệu Cá nhân có ý nghĩa quan trọng lớn nhất đối với Panasonic. Chúng tôi đã triển khai một loạt các biện pháp vật lý và kỹ thuật thích hợp cũng như các chính sách và quy trình mạnh mẽ. Mục đích là để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn khỏi hành vi phá hủy hoặc sửa đổi một cách ngẫu nhiên hoặc bất hợp pháp, thất thoát do tai nạn, tiết lộ hoặc truy cập trái phép và các hình thức xử lý bất hợp pháp khác. Các biện pháp này có xét đến trình độ kỹ thuật của công nghệ, chi phí thực hiện, bản chất của Dữ liệu Cá nhân và rủi ro trong quá trình xử lý.

An toàn thông tin, bao gồm bảo vệ Dữ liệu Cá nhân, được sắp xếp trong Chương trình toàn cầu của Panasonic, gọi là Quản lý An ninh Thông tin (“ISM”). Mục tiêu, tiêu chuẩn và biện pháp thực hiện liên quan được tổ chức thành một Chính sách có hiệu lực toàn cầu, cũng như các tiêu chuẩn và hướng dẫn khác. Chương trình và bất kỳ phần nào của chương trình phải tuân theo cách tiếp cận Lên kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra - Điều chỉnh (PDCA) mạnh mẽ hàng năm để đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn có của tất cả dữ liệu (bao gồm cả Dữ liệu Cá nhân của bạn) trong toàn bộ vòng đời thông tin từ khi thu thập đến khi hủy bỏ.

7. Truy cập Dữ liệu Cá nhân của bạn và các quyền khác mà bạn có

Bạn có những quyền gì?
Các quyền của bạn theo GDPR, LOCIS và LOCS bao gồm, quyền được thông tin, quyền truy cập vào bản sao Dữ liệu Cá nhân của bạn, quyền yêu cầu chỉnh sửa hoặc cập nhật bất kỳ Dữ liệu Cá nhân không chính xác nào mà chúng tôi đang nắm giữ và quyền yêu cầu xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Ngoài ra, bạn có quyền yêu cầu hạn chế xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, quyền phản đối việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn bất cứ lúc nào theo các điều kiện được quy định trong GDPR, LOCIS và LOCS cũng như quyền không bị ràng buộc bởi một quyết định chỉ dựa trên quá trình xử lý tự động.

Thêm nữa, bạn có thể di chuyển dữ liệu trong một số trường hợp nhất định. Đây là quyền yêu cầu trả lại dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi ở định dạng có cấu trúc, phổ biến và có thể đọc được bằng máy và chuyển sang cho bên thứ ba mà chúng tôi không thể cản trở cũng như tùy thuộc vào các nghĩa vụ bảo mật riêng của bạn.

Bạn có thể không đồng ý và rút lại sự đồng ý bất kỳ lúc nào nếu bạn đã cho phép chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn trước đó mà việc rút lại này không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý trước thời điểm rút lại.

Quyền của bạn được quy định cụ thể hơn trong Điều 7 và Chương 3 của GDPR, Phần 2 Chương II của LOCIS và các luật và quy định được áp dụng khác.

Các quyền của bạn liên quan đến Truyền thông Tiếp thị
Trong trường hợp quy định pháp luật được áp dụng cho phép, chúng tôi sẽ xử lý Dữ liệu về Thông tin liên hệ Kinh doanh, Dữ liệu Nhận dạng, Dữ liệu Tiếp thị và Truyền thông, Dữ liệu về Sản phẩm/Thiết bị/Ứng dụng và Dữ liệu về Hồ sơ và Sử dụng vì các mục đích truyền thông tiếp thị để gửi thư cho bạn qua đường bưu điện, email, điện thoại và/hoặc tin nhắn văn bản (chẳng hạn như SMS) liên quan đến các sản phẩm, thiết bị của Panasonic và Dịch vụ khác theo tùy chọn tiếp thị của bạn.

Bạn có quyền phản đối việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho những mục đích này. Nếu bạn phản đối và yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị, chúng tôi sẽ ngừng xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn đối với các mục đích đó.

Bạn cũng có thể từ chối nhận các thông tin liên lạc điện tử từ chúng tôi.

Thực thi các quyền của bạn
Nếu bạn muốn thực thi bất kỳ quyền nào ở trên, vui lòng liên hệ chúng tôi thông qua các phương tiện liên lạc được nêu trong Phần 14 bên dưới.

Khiếu nại
Nếu không hài lòng với cách chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ chúng tôi thông qua các phương tiện liên lạc bên dưới trong Phần 14.

8. Chuyển dữ liệu ra Nước ngoài
Thông tin Cá nhân của bạn mà chúng tôi thu thập sẽ được lưu trữ tại quốc gia mà bạn mang quốc tịch và có thể được chuyển đến cũng như lưu trữ tại một điểm đích nằm ngoài biên giới của quốc gia đó khi cần thiết để xử lý theo các thực hành kinh doanh tiêu chuẩn của Panasonic. Bằng cách gửi Thông tin Cá nhân, bạn đồng ý với việc chuyển giao, lưu trữ hoặc xử lý này.

9. Lưu trữ Dữ liệu - Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ trong bao lâu?
Chúng tôi chỉ lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành các mục đích mà dữ liệu được thu thập. Điều này bao gồm các mục đích thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn, đáp ứng mọi nghĩa vụ pháp lý, quy định, hạch toán, báo cáo bắt buộc cũng như thiết lập và bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

10. Các liên kết và sản phẩm của bên thứ ba trên Dịch vụ của chúng tôi
Các trang web, ứng dụng và sản phẩm của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web, phần bổ trợ và ứng dụng của bên thứ ba như YouTube, LinkedIn và Facebook. Các trang web và ứng dụng được liên kết này không thuộc phạm vi kiểm soát của Panasonic và chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thực hành quyền riêng tư của bên thứ ba đó hay nội dung của bất kỳ trang web và ứng dụng được liên kết nào. Nếu bạn chọn sử dụng một trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba bất kỳ, Dữ liệu Cá nhân được thu thập từ trang web hoặc ứng dụng đó sẽ được kiểm soát theo chính sách về quyền riêng tư của bên thứ ba đó. Bạn rất nên dành thời gian để xem lại các chính sách về quyền riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào mà bạn cung cấp Dữ liệu Cá nhân.

11. Cookie
Để tìm hiểu cookie là gì, cách Panasonic và bên thứ ba khác sử dụng các cookie và công nghệ tương tự cũng như để biết thêm về cách vô hiệu hoá các cookie.

12. Dữ liệu Cá nhân của Trẻ em
Trang Web này không dành cho trẻ em (bất kỳ đối tượng nào dưới 16 tuổi) và chúng tôi không chủ ý thu thập hay cố gắng thu thập Dữ liệu Cá nhân từ hoặc về trẻ em.

13. Những thay đổi trong Thông báo về Quyền Riêng tư này hoặc Dữ liệu Cá nhân của bạn
Điều quan trọng là bạn phải thường xuyên kiểm tra lại để biết các nội dung mới nhất của Thông báo về Quyền Riêng tư vì chúng tôi có quyền thay đổi thông báo này tùy từng thời điểm. Phần “Ngày cập nhật mới nhất” ở đầu trang này cho biết thời điểm Thông báo về Quyền Riêng tư này được cập nhật lần cuối và mọi thay đổi sẽ có hiệu lực khi chúng tôi đăng tải Thông báo về Quyền Riêng tư đã sửa đổi.

Chúng tôi sẽ gửi thêm thông báo cho bạn nếu những thay đổi này quan trọng bằng cách bổ sung tuyên bố vào trang web này hoặc gửi cho bạn một thông báo qua bất kỳ Dịch vụ hoặc email liên quan nào.

Chúng tôi khuyến nghị bạn nên xem lại Thông báo về Quyền Riêng tư mỗi khi truy cập Dịch vụ hoặc tương tác với chúng tôi để nắm được các hoạt động cung cấp thông tin của chúng tôi và các lựa chọn dành cho bạn. Với chúng tôi, Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn phải chính xác và được cập nhật liên tục mới là điều quan trọng. Nếu bạn thay đổi bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào mà chúng tôi đang lưu trữ, vui lòng thông báo cho chúng tôi.

14. Liên hệ với Chúng tôi
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến việc thu thập, xử lý hoặc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của mình hoặc nếu bạn muốn thực thi các quyền của mình, vui lòng liên hệ chúng tôi theo địa chỉ: ccc@vn.panasonic.com