Sản phẩm lightbox06

BƯỚC 1

BƯỚC 1
Nhấn vào “Nút nanoe™ một chạm” để kích hoạt.

BƯỚC 2

BƯỚC 2
Giải thích về ví dụ mô phỏng nồng độ nanoe™ X.

BƯỚC 3

BƯỚC 3
Nút nanoe™ X một chạm sẽ phát sáng cho biết
nanoe™ X đã được BẬTcùng với chế độ Làm mát.