Phương án cải thiện không khí cho căn hộ cao cấp

Điều khiển cục bộ (VRF)

Bộ điều hợp mạng WLAN

Tập trung vào Khả năng kết nối

Điều khiển cục bộ hệ thống VRF


Bộ điều hợp mạng WLAN

Nối dây giữa IDU và
Kiểm soát riêng lẻ