Tập đoàn Panasonic công bố mục tiêu giảm phát thải CO2 trên toàn cầu vào năm 2050

Vào ngày 01/04/2022, Tập đoàn Panasonic đã công bố cam kết giảm phát thải CO2 vào năm 2050 ở mức hơn 300 triệu tấn*1, tương đương khoảng 1% tổng lượng phát thải toàn cầu hiện tại là 33 tỷ tấn*2

Tầm nhìn Môi trường năm 2050 của Panasonic được đề ra từ năm 2017 nhằm giảm tiêu thụ năng lượng và tạo ra thặng dư năng lượng sạch. Việc chuyển đổi sang cam kết Panasonic GREEN IMPACT (“Tác động Xanh của Panasonic”) nhấn mạnh sự thay đổi trong trọng tâm của Tập đoàn nhằm chủ động góp phần giải quyết những thách thức của xã hội toàn cầu, hướng đến mục tiêu trung hòa carbon, thay vì chỉ so sánh nguồn năng lượng sạch mà Panasonic tạo ra với nguồn năng lượng tiêu thụ.

Cùng với quá trình chuyển đổi này, Panasonic quyết định thay thế các mục tiêu tập trung vào năng lượng của Tập đoàn bằng các mục tiêu giảm thiểu CO2 nhằm giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu, đồng thời thể hiện rõ giá trị những tiến bộ và phát triển của Panasonic. Tập đoàn Panasonic sẽ đóng góp vào mục tiêu trung hòa carbon toàn cầu bằng cách tạo ra các tác động giảm thiểu phát thải CO2 từ phía Tập đoàn, qua đó góp phần giảm lượng phát thải CO2 của xã hội.

Tập đoàn Panasonic công bố mục tiêu giảm phát thải CO2 trên toàn cầu vào năm 2050

Bốn mục tiêu của cam kết Panasonic GREEN IMPACT – “Tác động Xanh của Panasonic
Các mục tiêu của tầm nhìn môi trường dài hạn mới được thiết lập bằng cách đánh giá bốn loại tác động dựa trên phạm vi, phương pháp và khung thời gian của việc giảm phát thải CO2. Tập đoàn Panasonic đặt mục tiêu đạt được 4 tác động dưới đây vào năm 2050:

Tác động thứ nhất: Giảm lượng phát thải trong chuỗi giá trị
Đặt mục tiêu giảm 110 triệu tấn phát thải CO2 từ chuỗi giá trị của Tập đoàn bằng cách tập trung vào ba lĩnh vực bao gồm chiếu sáng, điều hòa không khí và thông gió – vốn là ba lĩnh vực chiếm 80% năng lượng tiêu thụ trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Tác động thứ hai: Tránh phát thải từ các ngành hàng hiện tại
Đặt mục tiêu giảm 100 triệu tấn khí thải CO2 bằng việc tiết kiệm năng lượng cho khách hàng trong các lĩnh vực kinh doanh hiện tại như ắc quy ô tô, phần mềm chuỗi cung ứng, chất lượng không khí và điều hòa không khí.

Tác động thứ ba: Tránh phát thải thông qua các công nghệ và ngành hàng mới
Đặt mục tiêu giảm 100 triệu tấn khí thải CO2 thông qua quá trình chuyển đổi tiêu thụ năng lượng tái tạo của xã hội, đồng thời đổi mới công nghệ và giải pháp mới như các thiết bị năng lượng hydro, v.v.

Tác động thứ tư: Tác động của những mặt trái trong chuyển đổi năng lượng đối với xã hội
Thúc đẩy năng lượng tái tạo trong xã hội thông qua các hoạt động kinh doanh và truyền thông trong phạm vi Tác động thứ nhất, thứ hai và thứ ba được đề cập phía trên.

Panasonic cam kết đồng hành với khách hàng và xã hội để đạt được mức giảm tổng thể hơn 300 triệu tấn khí thải CO2.

* 1 300 triệu tấn được tính theo hệ số phát thải năm 2020
* 2 2019 33,4 tỷ tấn phát thải CO2 từ việc sử dụng năng lượng (nguồn: IEA)