Nhóm các công ty Panasonic trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương

NHÓM CÁC CÔNG TY

Panasonic Consumer Marketing Asia Pacific

Tên Công Ty

Panasonic Consumer Marketing Asia Pacific

Địa chỉ

202 Bedok South Avenue 1, #02-01, Singapore 469332

Điện thoại

+65-6299-8400

Fax

+65-6299-7600

Panasonic Logistics Asia Pacific

Tên Công Ty

Panasonic Logistics Asia Pacific

Địa chỉ

202 Bedok South Avenue 1, #01-12, Singapore 469332

Điện thoại

+65-6869-6102

Fax

+65-6869-6100

Panasonic Procurement Asia Pacific

Tên Công Ty

Panasonic Procurement Asia Pacific

Địa chỉ

202 Bedok South Avenue 1, #01-11, Singapore 469332

Điện thoại

+65-6299-8400

Fax

+65-6390-3400

Panasonic Industrial Devices Sales Asia

Tên Công Ty

Panasonic Industrial Devices Sales Asia

Địa chỉ

No.3 Bedok South Road, Singapore 469269

Điện thoại

+65-6299-9181

Fax

+65-6390-3999

Panasonic Industrial Devices Semiconductor Asia

Tên Công Ty

Panasonic Industrial Devices Semiconductor Asia

Địa chỉ

No.3 Bedok South Road, Singapore 469269

Điện thoại

+65-6812-0202

Fax

+65-6812-0200

Panasonic Factory Solutions Asia Pacific

Tên Công Ty

Panasonic Factory Solutions Asia Pacific

Địa chỉ

285, Jalan Ahmad Ibrahim Singapore 639931

Điện thoại

+65-6861-6655

Fax

+65-6861-7112

Panasonic R&D Center Singapore

Tên Công Ty

Panasonic R&D Center Singapore

Địa chỉ

202 Bedok South Avenue 1, #02-11, Singapore 469332

Điện thoại

+65-6550-5550

Fax

+65-6550-5406

Panasonic Eco Solutions Asia Pacific

Tên Công Ty

Panasonic Eco Solutions Asia Pacific

Địa chỉ

202 Bedok South Avenue 1 #01-14 Singapore 469332

Điện thoại

+65-6933-8200

Fax

+65-6933-8228, 8229

Panasonic Industrial Devices Automation Controls Sales Asia Pacific

Tên Công Ty

Panasonic Industrial Devices Automation Controls Sales Asia Pacific

Địa chỉ

No.3 Bedok South Road, Singapore 469269

Điện thoại

+65-6390-3812

Fax

+65-6390-3810