{0} is required. Please select one or more items. Please enter {0} in {1} characters or less. Please enter {0} in {1} characters or more. {0} contains unavailable characters. Invalid e-mail address. E-mail addresses don't match. This e-mail domain is not supported. Including illegal characters. {1} An error occurred. Please retry your inquiry. Referrer is not provided. Set your browser to send the referrer and try again. In case you have directly accessed this page, first visit the Terms of Use page, click the link to this page, and re-enter and send your inquiry once again.

Đăng ký trải nghiệm miễn phí phòng CAMS tại khách sạn Pullman

Vui lòng cung cấp thông tin của bạn để chúng tôi có thể ghi nhận việc đăng ký và liên hệ sớm với bạn.
Xin lưu ý, phòng trải nghiệm được lắp đặt hệ thống CAMS của Panasonic cho tối đa 2 người lớn và 1 trẻ em dưới 12 tuổi

Tìm hiểu hệ thống CAMS là gì

Xem các khung giờ trống tại đây

Bằng việc nhấn vào nút “Xác nhận”, tôi xác nhận đã đọc, hiểu rõ và chấp thuận toàn bộ các nội dung của Chính sách Bảo mật của Panasonic, và đồng ý cho Panasonic sử dụng thông tin cá nhân của tôi cho mục đích liên lạc, cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho tôi.