ความปลอดภัย

ziaino™ ใช้เกลือและน้ำที่ได้จากธรรมชาติเท่านั้นในการผลิตกรดไฮโปคลอรัส ความเข้มข้นอยู่ในระดับที่ปลอดภัยสำหรับการใช้ในพื้นที่ที่มีคนอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญต่อสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความปลอดภัย

สรุป

จุด 1

Aqua ziaino™ ควบคุมความเข้มข้น

จุด 2

ใช้วิธีการระเหย

จุด 3

ความเข้มข้นของ ziaino™ นั้นน้อยกว่า 1/25 ของระดับที่กำหนด

เพราะเหตุใด ziaino™ จึงมีความปลอดภัย

เหตุผลข้อที่1:
ความเข้มข้นถูกควบคุมโดยการแยกด้วยไฟฟ้าของเกลือและน้ำ

Aqua ziaino™ เกิดขึ้นได้อย่างไร

ziaino™ จะผลิต Aqua ziaino™ ที่มีกรด
ไฮโปคลอรัสผ่านกระบวนการแยกด้วย
ไฟฟ้าของเกลือและน้ำ

เกี่ยวกับความเข้มข้นและค่า pH ของ Aqua ziaino™

Aqua ziaino™ ที่สร้างขึ้นโดย ziaino™ ของ Panasonic มีความเป็นด่างเล็กน้อยด้วยค่า pH ที่ 8.5 ให้ความสำคัญต่อสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความปลอดภัย จึงสามารถใช้ในพื้นที่ที่มีคนอาศัยอยู่ได้อย่างปลอดภัย

*ในญี่ปุ่น

วิธีการผลิตโซเดียมไฮโปคลอไรต์

นี่คือวิธีการผลิตสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์เจือจาง (เป็นด่างรุนแรง) เช่น น้ำยาฟอกขาวในครัวเรือน เทคโนโลยีการผลิตจำนวนมากสำหรับอุตสาหกรรมทำให้ก๊าซคลอรีนเกิดการละลายเพื่อผลิตไอออนไฮโปคลอไรต์ (OCl-) 

*ในญี่ปุ่น

เหตุผลข้อที่ 2:
ziaino™ ไม่ใช่สเปรย์ แต่เป็นไอระเหย

ในการสเปรย์พื้นที่ต่างๆ จะต้องพ่นน้ำกรดไฮโปคลอไรต์ให้ครอบคลุมพื้นที่กว้างและมักต้องใช้กรดไฮโปคลอไรต์ความเข้มข้นสูงในพื้นที่ที่ไม่มีคนอยู่ ในทางกลับกัน ziaino™ จะใช้ตัวกรองเพื่อสร้างไอระเหยและปล่อยไฮโปคลอไรต์ (HOCl) ออกมาซึ่งทำให้แตกต่างไปจากการพ่นสเปรย์ภายในพื้นที่

การพ่นสเปรย์ในพื้นที่
การพ่นสเปรย์ Aqua ziaino™ ในพื้นที่กว้าง

การระบายอากาศ การระเหย
ทำให้สารละลายระเหยและปล่อยออกมาโดยใช้ตัวกรอง

เหตุผลข้อที่ 3:
ความเข้มข้นของ ziaino™ ที่ระเหยออกมานั้นน้อยกว่า 1/25 ของระดับที่กำหนด

ความเข้มข้นของไอระเหย Aqua ziaino™ ที่ระเหยมาจาก ziaino™ นั้นต่ำกว่าค่ามาตรฐานในสิ่งแวดล้อม (0.5ppm*) ของก๊าซคลอรีนในอากาศและเหมาะสำหรับการใช้ในพื้นที่ที่มีคนอยู่

*ปริมาณที่ไม่เป็นพิษ (NOALE) จากการประเมินความเสี่ยงของสหภาพยุโรป
*1

ความเข้มข้นของก๊าซ Ziaino™ ที่ช่องปล่อยออก

ความเข้มข้นของก๊าซ Ziaino™ ในอากาศ *1

ขีดจำกัดสูงสุดของก๊าซคลอรีนที่ประเมินว่าไม่เป็นพิษ *2 (NOAEL)

น้อยกว่า 0.1ppm

น้อยกว่า 0.02ppm

0.5ppm

*1  การประเมินความไม่เป็นพิษ (NOAEL) เป็นศัพท์ด้านเภสัชกรรมที่หมายถึงค่าสูงสุดของการรับสัมผัสที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากการทดสอบความเป็นพิษซ้ำๆ โดยใช้ปริมาณที่หลากหลาย (0.5 ppm คือค่ามาตรฐานในสิ่งแวดล้อมสำหรับก๊าซคลอรีน แต่เนื่องจากก๊าซคลอรีนมีหนึ่งโมเลกุล จึงสามารถแทนความเข้มข้นของก๊าซคลอรีนด้วยความเข้มข้นของกรดไฮโปคลอรัสได้)

*2 ยกเว้นการใช้ในสภาพแวดล้อมพิเศษ เช่น พื้นที่ปิดที่มีขนาดเล็กกว่าพื้นที่ที่เหมาะสม

เพราะเหตุใดจึงมีกลิ่นเฉพาะตัว

(คล้ายกลิ่นสระว่ายน้ำ)

นี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่ากรดไฮโปคลอรัสกำลังทำงาน
ปฏิกิริยาของกรดไฮโปคลอรัสกับสารอินทรีย์ในสระน้ำทำให้เกิดคลอรามีน (สารที่ทำให้เกิดกลิ่นคล้ายสระว่ายน้ำ)
และกลิ่นที่คล้ายสระว่ายน้ำนี้ยังเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่ากรดไฮโปคลอรัสกำลังทำงานอีกด้วย

ถ้อยแถลงและข้อเรียกร้องมีการอ้างอิงถึงงานวิจัยและการศึกษาที่เฉพาะเจาะจง
ขอแนะนำให้ผู้อ่านพิจารณาอย่างรอบคอบ Panasonic ไม่รวมความรับผิดใด ๆ ดังกล่าว

ผลิตภัณฑ์