ผลการทดสอบที่ได้รับการยืนยัน
(การยับยั้งสารมลพิษและกลิ่น)

ต่อไปนี้คือผลการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ziaino™ และประสิทธิภาพของกรดไฮโปคลอรัส

ผลการทดสอบกรดไฮโปคลอรัสที่ได้รับการยืนยัน

*ทั้งหมดนี้เป็นผลการทดสอบเฉพาะทางและไม่ใช่ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

ไวรัส

เป้าหมาย

เนื้อหาการทดสอบ

สารที่ออกฤทธิ์

พื้นที่ทดสอบ

ผลลัพธ์

องค์กรที่ทำการทดสอบ

กลิ่นไม่พึงประสงค์

Enterovirus
<โรคมือเท้าปาก>

การสัมผัสทางอากาศ

องค์ประกอบคลอรีนที่ทำปฏิกิริยาได้ซึ่งระเหยมาจากสารละลายไฮโปคลอไรต์

25 ลบ.ม.

ยับยั้งได้กว่า 99% ใน 14 ชั่วโมง

Kitasato Research Center
for Environmental Science

Coxsackievirus
<โรคมือเท้าปาก, เฮอร์แปงไจนา>

ยับยั้งได้กว่า 99% ใน 12 ชั่วโมง

ไวรัสโคโรนาในแมว
<โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบ>

ยับยั้งได้กว่า 99% ใน 5 ชั่วโมง

Measles morbillivirus
<โรคหัด>

ยับยั้งได้กว่า 99% ใน 120 นาที

Adenovirus
<ไข้เยื่อตาขาวอักเสบ (ไข้ตาแดง)>

ยับยั้งได้กว่า 99% ใน 60 นาที

Canine parvovirus

93.6% ใน 12 ชั่วโมงและกว่า 99% ใน 24 ชั่วโมง

ไวรัสไข้หัดแมว

97.4% ใน 12 ชั่วโมงและกว่า 99% ใน 24 ชั่วโมง

ไวรัสไข้หวัดหมู (A/Narita/2009 (H1N1) pdm)

กว่า 99% ใน 60 นาที

Rotavirus
<ทางเดินอาหารอักเสบจากการติดเชื้อ>

กว่า 99% ใน 120 นาที

ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (H3N2)

กว่า 99% ใน 60 นาที

แคลลิซิไวรัสในแมว
(ตระกูลเดียวกับโนโรไวรัส)

กว่า 99% ใน 240 นาที

เป้าหมาย

เนื้อหาการทดสอบ

สารที่ออกฤทธิ์

พื้นที่ทดสอบ

ผลลัพธ์

องค์กรที่ทำการทดสอบ

กลิ่นไม่พึงประสงค์

Moraxella osloensis <แบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในเสื้อผ้าที่อับชื้น>

การสัมผัสทางอากาศ

องค์ประกอบคลอรีนที่ทำปฏิกิริยาได้ซึ่งระเหยมาจากสารละลายไฮโปคลอไรต์

25 ลบ.ม.

กว่า 99% ใน 120 นาที

Kitasato Research Center
for Environmental Science

Micrococcus <แบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นเหงื่อ>

Staphylococcus aureus ชนิดดื้อยาเมธิซิลิน (MRSA)

Streptococcus pneumoniae

กว่า 99% ใน 90 นาที

มหาวิทยาลัย Mie, Panasonic Ecology Systems

Staphylococcus 
aureus

ที่ติดทนนาน

เป้าหมาย

การติดเชื้อหลักๆ

เนื้อหาการทดสอบ

สารที่ออกฤทธิ์

พื้นที่ทดสอบ

ผลลัพธ์

องค์กรที่ทำการทดสอบ

กลิ่นไม่พึงประสงค์

แอมโมเนีย

กลิ่นปัสสาวะ กลิ่นกาย กลิ่นสัตว์เลี้ยง กลิ่นขยะอาหาร

การสัมผัสสารละลายในน้ำ

องค์ประกอบคลอรีนที่ทำปฏิกิริยาได้ในสารละลายกรดไฮโปคลอรัส

9.2 ลบ.ม.

ลดลงประมาณ 89% ใน 60 นาที (เทียบกับความเข้มข้นในตอนแรก)
ลดลงประมาณ 74% ใน 60 นาที (เทียบกับการสลายไปตามธรรมชาติ)

Panasonic Ecology Systems

กรดไอโซวาเลริก

กลิ่นกาย กลิ่นสัตว์เลี้ยง

ลดลงประมาณ 95% ใน 60 นาที (เทียบกับความเข้มข้นในตอนแรก)

ไฮโดรเจนซัลไฟด์

กลิ่นปัสสาวะ

ลดลงประมาณ 95% ใน 120 นาที (เทียบกับความเข้มข้นในตอนแรก)

เมธาเมธิโอล

กลิ่นกาย กลิ่นสัตว์เลี้ยง กลิ่นขยะอาหาร

ลดลงประมาณ 90% ใน 10 นาที (เทียบกับความเข้มข้นในตอนแรก)

กรดอะซีติก

กลิ่นกาย กลิ่นอาหาร

ลดลงประมาณ 95% ใน 60 นาที (เทียบกับความเข้มข้นในตอนแรก)

ไตรเมทิลามีน

กลิ่นปัสสาวะ กลิ่นสัตว์เลี้ยง กลิ่นขยะอาหาร

ลดลงประมาณ 55% ใน 60 นาที (เทียบกับความเข้มข้นในตอนแรก)

โนเนนอล

กลิ่นกาย กลิ่นกายผู้สูงอายุ

ลดลงประมาณ 65% ใน 120 นาที (เทียบกับความเข้มข้นในตอนแรก)

อินโดล

กลิ่นปัสสาวะ

1 ลบ.ม.

ลดลงประมาณ 90% ใน 30 นาที (เทียบกับความเข้มข้นในตอนแรก)

ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic

สกาโทล

กลิ่นปัสสาวะ

ลดลงประมาณ 80% ใน 30 นาที (เทียบกับความเข้มข้นในตอนแรก)

ผลการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

ไวรัส

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

พื้นที่ทดสอบ

เวลา

องค์กรที่ทำการทดสอบ

หมายเลขรายงาน: 

ในอากาศ

Escherichia coli

99.99%

30 ลบ.ม.

120 นาที

บริษัท Guangzhou Institute of Microbiology Co., Ltd

KJ20211478

ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A H1N1

60 นาที

KY20210193

ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A H1N1

120 นาที

Enterovirus EV71

60 นาที

Enterovirus EV71

120 นาที

Bacteriophage

99%

25 ลบ.ม.

7 นาที

Kitasato Research Center
for Environmental Science

Hokujohatsu หมายเลข 2019_0215 (มีเวอร์ชันภาษาอังกฤษ)

กลิ่นไม่พึงประสงค์

Bacteriophage

99%
(99.8%)

55 นาที

Hokujohatsu หมายเลข 2019_0204 (มีเวอร์ชันภาษาอังกฤษ)

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

พื้นที่ทดสอบ

เวลา

องค์กรที่ทำการทดสอบ

หมายเลขรายงาน:

ในอากาศ

Aspergillus niger

99.99%

30 ลบ.ม.

120 นาที

บริษัท Guangzhou Institute of Microbiology Co., Ltd

KJ20211478

Aspergillus niger

99.37%

30 ลบ.ม.

60 นาที

บริษัท Guangzhou Institute of Microbiology Co., Ltd

KJ20211478

Staphylococcus aureus

99%

25 ลบ.ม.

11 นาที

Kitasato Research Center for Environmental Science

Hokujohatsu หมายเลข 2019_0202 (มีเวอร์ชันภาษาอังกฤษ)

ที่เกาะแน่น

อัตราการลดแบคทีเรีย

96.3%

30 ลบ.ม.

120 นาที

บริษัท CHEARI (Beijing) Certification & Testing Co., Ltd

WCK-21-50463

Staphylococcus aureus

99%

25 ลบ.ม.

45 นาที

Kitasato Research Center for Environmental Science

Hokujohatsu หมายเลข 2019_0203 (มีเวอร์ชันภาษาอังกฤษ)

ที่ติดทนนาน

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

พื้นที่ทดสอบ

เวลา

องค์กรที่ทำการทดสอบ

แอมโมเนีย

ลดลง 92%

25 ลบ.ม.

60 นาที

Panasonic Ecology Systems

ถ้อยแถลงและข้อเรียกร้องมีการอ้างอิงถึงงานวิจัยและการศึกษาที่เฉพาะเจาะจง
ขอแนะนำให้ผู้อ่านพิจารณาอย่างรอบคอบ Panasonic ไม่รวมความรับผิดใด ๆ ดังกล่าว

ผลิตภัณฑ์