ละอองน้ำ: ภาพคุณสมบัติต่างๆ

สิ่งที่ทำให้เทคโนโลยี ziaino® แตกต่าง

ต่อไปนี้คือคุณสมบัติอันเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ ziaino® ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

สรุป

ภาพประกอบแสดงอัตราส่วนของ HOCl ต่อ OCl ใน Aqua ziaino® ที่ 1:9

จุด 1

อัตราส่วนระหว่าง HOCl และ OCl ของ Aqua ziaino® คือ 1:9

ภาพประกอบแสดงน้ำใน ziaino®

จุด 2

น้ำ ziaino® มีความเป็นด่างเล็กน้อยด้วยค่า pH ที่ 8.5

ภาพประกอบแสดงรูปลูกบาศก์ที่สื่อถึงพื้นที่

จุด 3

ประสิทธิภาพที่ต่อเนื่องด้วยการควบคุมความเข้มข้น

1. ความสมดุลที่มีประสิทธิภาพของสารละลายทั้งแบบน้ำและไอระเหย

Aqua ziaino® มีอัตราส่วนระหว่างกรดไฮโปคลอรัส (HOCl) และไอออนกรดไฮโปคลอรัส (OCl-) ที่ประมาณ 1:9 ซึ่งหมายความว่าสามารถระเหยได้อย่างช้าๆ พร้อมทั้งคงประสิทธิภาพในการยับยั้งสารมลพิษด้วยสารละลายแบบน้ำ และไอระเหยของ Aqua ziaino® ยังมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน

กราฟเส้นแสดงประสิทธิภาพของ Aqua ziaino
หมายเหตุ: จาก “เทคโนโลยีการกรองน้ำ”

2. เป็นด่างเล็กน้อยสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีคนอาศัยอยู่

Aqua ziaino® ที่สร้างขึ้นโดย ziaino® ของ Panasonic มีความเป็นด่างเล็กน้อยด้วยค่า pH ที่ 8.5 ให้ความสำคัญต่อสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความปลอดภัย จึงสามารถใช้ในพื้นที่ที่มีคนอาศัยอยู่ได้อย่างปลอดภัย

แผนภาพแสดงค่าความเป็นด่างเล็กน้อยของ Aqua ziaino®

3. ประสิทธิภาพที่ต่อเนื่องด้วยการควบคุมความเข้มข้น

การแยกเกลือและน้ำด้วยไฟฟ้าจะควบคุมความเข้มข้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ต่อเนื่อง

การแยกน้ำด้วยไฟฟ้า

ภาพประกอบแสดงการแยกน้ำเกลือด้วยไฟฟ้า

น้ำเกลือจะถูกแยกด้วย
ไฟฟ้าเพื่อสร้างสารละลายกรด
ไฮโปคลอรัส

ziaino®

ภาพประกอบแสดง ziaino®

ไอระเหยของ Aqua ziaino®
ถูกปล่อยออกมา
พร้อมอากาศบริสุทธิ์

พื้นที่

ภาพประกอบแสดงรูปลูกบาศก์ที่สื่อถึงพื้นที่

ประสิทธิภาพที่
ต่อเนื่องด้วยการควบ
คุมความเข้มข้น

กรดไฮโปคลอรัสคืออะไร

กรดไฮโปคลอรัสเป็นเทคโนโลยีการฆ่าเชื้อความปลอดภัยสูงที่ใช้ในการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ขวดนมและอาหารของเด็กทารก และทำให้น้ำประปาบริสุทธิ์

เนื้อหาการบรรยายและการอ้างสิทธิ์ดังกล่าว อ้างอิงจากงานวิจัย และการค้นคว้าเฉพาะทาง
กรุณาอ่านและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ พานาโซนิคขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆที่อาจเกิดขึ้น

ผลิตภัณฑ์