Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Kết quả ức chế COVID-19

Kết quả ức chế COVID-19

Kết quả ức chế COVID-19

Chúng tôi đã xác nhận rằng thành phần clo hiệu quả của dung dịch axit hypoclorơ là khoảng 10 mg/L ở giá trị pH 8.5 có hiệu quả ức chế hơn 99.99% vi-rút corona chủng mới (SARS-CoV-2) trong 1 phút. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục cải tiến công nghệ axit hypoclorơ và đóng góp vào việc hiện thực hóa chất lượng không khí trong nhà sạch sẽ và thoải mái.

Kết quả ức chế COVID-19 Phần 1

Bằng chứng về tác dụng ức chế của thành phần clo hiệu quả của dung dịch axit hypoclorơ hóa hơi đối với COVID-19.

Thành phần clo hiệu quả của dung dịch axit hypoclorơ hóa hơi từ thiết bị xác minh đã ức chế hơn 99% vi-rút COVID-19 bám dính trong 8 giờ. 

Đề cương thử nghiệm

[1] Tổ chức: Texcell (Pháp)
[2] Đối tượng kiểm nghiệm: COVID-19 (SARS-CoV-2)
[3] Thể tích kiểm nghiệm: Khoảng 6.7㎥ (2.2×1.8×1.7m) không gian kín
[4] Kết quả kiểm nghiệm: Ức chế hơn 99.99% vi-rút trong 8 giờ.
[5] Số báo cáo 1174/01c2

Đề cương thử nghiệm

Môi trường kiểm nghiệm

Khoảng 6.7㎥

Môi trường kiểm nghiệm

Kết quả kiểm nghiệm

COVID-19 (SARS-CoV-2)

Kết quả kiểm nghiệm

Thử nghiệm được thiết kế với mục đích tạo ra dữ liệu nghiên cứu cơ bản về tác động của ziaino® đối với vi-rút corona mới trong điều kiện phòng thí nghiệm, khác với điều kiện của không gian sống thông thường.

Kết quả ức chế COVID-19 Phần 2

Bằng chứng về tác dụng ức chế COVID-19 của dung dịch axit hypoclorơ.

Tiếp xúc với dung dịch axit hypoclorơ khoảng 10mg/L ở giá trị pH 8.5 để ức chế hơn 99.99% COVID-19 trong 1 phút.

Đề cương thử nghiệm

[1] Tổ chức: Texcell (Pháp)
[2] Đối tượng kiểm nghiệm: COVID-19 (SARS-CoV-2)
[3] Thể tích kiểm nghiệm: Dung dịch vi-rút:dung dịch axit hypoclorơ = 1:99
[4] Kết quả kiểm nghiệm: Tiếp xúc với dung dịch axit hypoclorơ khoảng 10mg/L, pH8.5 để ức chế hơn 99.99% COVID-19 trong 1 phút.
[5] Số báo cáo: 1174/02c3

Đề cương thử nghiệm

Môi trường kiểm nghiệm

Dung dịch vi-rút:axit hypoclorơ = 1:99

Môi trường kiểm nghiệm

Kết quả kiểm nghiệm

COVID-19 (SARS-CoV-2)

Kết quả kiểm nghiệm

Thử nghiệm được thiết kế với mục đích tạo ra dữ liệu nghiên cứu cơ bản về tác động của ziaino® đối với vi-rút corona mới trong điều kiện phòng thí nghiệm, khác với điều kiện của không gian sống thông thường. Thử nghiệm này không được thực hiện để đánh giá hiệu suất sản phẩm.

Các tuyên bố và lời xác nhận được đưa ra dựa trên các nghiên cứu cụ thể.
Người đọc nên tiến hành thẩm định. Panasonic không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. 

Sản phẩm

Nội dung liên quan