VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Đề xuất Thiết bị hỗ trợ sức khỏe

Thiết bị hỗ trợ sức khỏe

Chọn thông tin phù hợp với bạn

{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Số điện cực","filterNameForURL":"U-G7kSDEkWnhu4duIGPhu7Fj","filterValue":"5"},{"filterName":"Số cấp độ nước","filterNameForURL":"U-G7kSBj4bqlcCDEkeG7mSBuxrDhu5tj","filterValue":"5"}],"facet":[{"facetName":"Lắp âm","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"TOG6r3Agw6Jt"}]};{"filter":[{"filterName":"Số điện cực","filterNameForURL":"U-G7kSDEkWnhu4duIGPhu7Fj","filterValue":"3"},{"filterName":"Số cấp độ nước","filterNameForURL":"U-G7kSBj4bqlcCDEkeG7mSBuxrDhu5tj","filterValue":"5"}],"facet":[{"facetName":"Đặt trên quầy","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"xJDhurd0IHRyw6puIHF14bqneQ"}]};{"filter":[{"filterName":"Số điện cực","filterNameForURL":"U-G7kSDEkWnhu4duIGPhu7Fj","filterValue":"5"},{"filterName":"Số cấp độ nước","filterNameForURL":"U-G7kSBj4bqlcCDEkeG7mSBuxrDhu5tj","filterValue":"7"}],"facet":[{"facetName":"Đặt trên quầy","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"xJDhurd0IHRyw6puIHF14bqneQ"}]};

Số cấp độ nước

Số điện cực

Thiết kế

0 sản phẩm

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

1 - 7 trong số 7 sản phẩm