VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu

Duyệt tất cả Thiết bị hỗ trợ sức khỏe

Thiết bị hỗ trợ sức khỏe

Chọn thông tin phù hợp với bạn

Số cấp độ nước

Số điện cực

Thiết kế

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa